პარლამენტი კანონპროექტის განხილვას იწყებს, რომლის საფუძველზეც მედიკამენტების რეფერენტულ ფასზე მაღალ ფასში რეალიზაცია შესაძლოა, აიკრძალოს

პარლამენტი მთავრობის საკანონმდებლო პროექტის განხილვას იწყებს, რომლის საფუძველზეც მედიკამენტების რეფერენტულ ფასზე მაღალ ფასში რეალიზაცია, შესაძლოა, აიკრძალოს.

“წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“ კანონში დაგეგმილ ცვლილებებს, 22 ნოემბრის სხდომაზე, პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი განიხილავს.

პროექტის გათვალისწინებით, ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზატორი ვალდებული იქნება, ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზაცია რეფერენტულ ფასზე მაღალ ფასად არ მოახდინოს.

კანონპროექტი ადგენს მინისტრის უფლებამოსილებას, განსაზღვროს ფარმაცევტული პროდუქტის ფასის სახელმწიფო რეგულირების წესი და პირობები. ასევე განსაზღვროს მედიკამენტები, რომლებზეც გავრცელდება ფასის სახელმწიფო რეგულირება და განსაზღვროს მათი რეფერენტული ფასები.

ცვლილებებით იკრძალება მედიკამენტების რეფერენტულ ფასზე მაღალ ფასში რეალიზაცია და განისაზღვრება აღნიშნულზე პასუხისმგებელი პირები და ადმინისტრირების ზომები.

ამასთან, კანონპროექტით დგინდება სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს ვალდებულება, განახორციელოს ფასების ზედამხედველობა. საკანონმდებლო პაკეტის გათვალისწინებით, აღნიშნულ ფასზე მაღალი ფასით რეალიზაციის შემთხვევებისთვის (რეფერენტული ფასით რეალიზაციის ვალდებულება არ ეხება იმპორტთან, ექსპორტთან ან რეექსპორტთან დაკავშირებულ ოპერაციებს) დგინდება ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის ზომები.

კერძოდ, პროექტით, ფარმაცევტული პროდუქტის რეფერენტულ საცალო ფასზე მაღალ ფასად რეალიზაციის წესის დარღვევა, გამოიწვევს - გაფრთხილებას. თუ იგივე ქმედება ჩადენილი იქნება განმეორებით, გამოიწვევს დაჯარიმებას - 5 000 ლარის ოდენობით. ასევე ფარმაცევტული პროდუქტის რეფერენტულ საბითუმო ფასზე მაღალ ფასად რეალიზაციის წესის დარღვევა, გამოიწვევს დაჯარიმებას - 22 500 ლარის ოდენობით. თუ იგივე ქმედება ჩადენილი იქნება განმეორებით, ეს გამოიწვევს დაჯარიმებას - 45 000 ლარის ოდენობით.

გარდა ამისა, იზრდება ჯარიმები ფარმაცევტულ პროდუქტთან დაკავშირებით არსებული საკანონმდებლო ნორმების დარღვევისათვის. კანონპროექტის მიხედვით, ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზაციის დაწყება და დასრულება სააგენტოსთვის სავალდებულო შეტყობინების გარეშე გამოიწვევს დაჯარიმებას 4 000 ლარის ოდენობით. თუ იგივე ქმედება ჩადენილი იქნება განმეორებით, გამოიწვევს დაჯარიმებას 8 000 ლარის ოდენობით. ასევე, ცვლილებების მიხედვით, ფარმაცევტული პროდუქტის მიმოქცევის შესახებ ინფორმაციის/დოკუმენტის ხელმისაწვდომობის წესის დარღვევა გამოიწვევს გაფრთხილებას. თუ იგივე ქმედება ჩადენილი იქნება განმეორებით, გამოიწვევს დაჯარიმებას 5 000 ლარის ოდენობით.

ამავე პროექტით, ფარმაცევტული პროდუქტის წარმოება საქართველოს ნაციონალური GMP სერტიფიკატის და ფარმაცევტული პროდუქტის საბითუმო დისტრიბუცია საქართველოს ნაციონალური GDP სერტიფიკატის ფლობის გარეშე, გამოიწვევს დაჯარიმებას 50 000 ლარის ოდენობით, სამართალდარღვევის საგნის კონფისკაციით. თუ იგივე ქმედება ჩადენილი იქნება განმეორებით, გამოიწვევს დაჯარიმებას 100 000 ლარის ოდენობით, სამართალდარღვევის საგნის კონფისკაციით.

ცვლილებებით, ფარმაცევტული პროდუქტის საბითუმო დისტრიბუცია საქართველოს ნაციონალური GDP სერტიფიკატის ფლობის გარეშე, კანონმდებლობით გათვალისწინებული პირობებით გამოიწვევს დაჯარიმებას 30 000 ლარის ოდენობით, სამართალდარღვევის საგნის კონფისკაციით. თუ იგივე ქმედება ჩადენილი იქნება განმეორებით, ეს გამოიწვევს დაჯარიმებას 60 000 ლარის ოდენობით, სამართალდარღვევის საგნის კონფისკაციით.