აუდიტის თანახმად, რიგ შემთხვევებში სამუზეუმო ექსპონატები განთავსებული იყო არასათანადო პირობებში

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის საქმიანობის შესაბამისობის აუდიტით დადგინდა, რომ სათანადოდ არ ხდებოდა მუზეუმის ექსპონატების აღრიცხვა და ირღვეოდა დროებით გამოფენაზე გატანის ვადები. ასევე აღინიშნა, რომ რიგ შემღხვევებში სამუზეუმო ექსპონატები განთავსებული იყო არასათანადო პირობებში.

ანგარიში, რომელიც 2018-2020 წლების აუდიტს მოიცავს, საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტთან არსებული სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშების განმხილველი მუდმივმოქმედი აუდიტის ჯგუფის სხდომაზე განიხილეს.

„სამუზეუმო ფასეულობათა აღრიცხვა და დაცვის მდგომარეობით დადგინდა შემდეგი სახის შეუსაბამობები და ნაკლოვანებები - ეროვნულ მუზეუმში არ იყო დასრულებული ფონდების აღრიცხვა-შეჯერების პროცესი. გარკვეული სამუშაოები იყო დასრულებული, მაგრამ საბოლოოდ შეჯერების პროცესი არ იყო დასრულებული. რიგ შემთხვევებში დარღვეული იყო სამუზეუმო ექსპონატების დროებით გამოფენაზე გატანის ვადები და ამ პროცესში მიღებული გადაწყვეტილებები ხასიათდებოდა გარკვეული ნაკლოვანებებით. ზოგიერთი სამუზეუმო ფონდი, საქართველოს მუზეუმის ეთნოგრაფიული კოლექციის იარაღის, რკინისა და ტყავის ფონდები არ აწარმოებდა ექსპონატების აღრიცხვის საინვენტარო წიგნებს, ხოლო ზოგიერთი აღნიშნულ წიგნებს აწარმოებდა არასრულყოფილად. კერძოდ, წიგნებში არ იყო შეტანილი საინვენტარო ნომრები, რის გამოც შეუძლებელი იყო კონკრეტული ექსპონატის იდენტიფიცირება.

რიგ შემთხვევებში სამუზეუმო ექსპონატები განთავსებული იყო არასათანადო პირობებში, ზოგიერთი ფონდსაცავი არ იყო აღჭურვილი სათანადო ვენტილაცია-კონდიცირების სისტემით, რაც ქმნიდა ექსპონატების დაზიანების პირობებს“, - ნათქვამია აუდიტის ანგარიშში.

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის შესაბამისობის აუდიტმა მოიცვა 2018-2020 წლები. ძირითადი საკითხები, რაც ამ აუდიტის ფარგლებში იქნა შესწავლილი, არის სამუზეუმო ფასეულობათა აღრიცხვა და დაცვა, შრომის ანაზღაურება და ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული შემოსავლების მართვის მდგომარეობა, სახელმწიფო შესყიდვების პროცესში მიღებული გადაწყვეტილებები.