უმაღლესი ხარისხის, რჩეული ბრენდების საყოფაცხოვრებო ტექნიკა "რჩეულში"

ტექ­ნო­ლო­გი­ის ბო­ლოდ­რო­ინ­დელ­მა მიღ­წე­ვებ­მა დიდი ცვლი­ლე­ბე­ბი გა­მო­იწ­ვია მთე­ლი მსოფ­ლი­ოს მას­შტა­ბით და ბა­ზარ­ზე ტექ­ნი­კის მო­თხოვ­ნა გა­ი­ზარ­და. თა­ნა­მედ­რო­ვე ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა დღი­თი­დღე ამარ­ტი­ვებს ყო­ველ­დღი­ურ საქ­მი­ა­ნო­ბას. ამ ტექ­ნი­კის გა­მო­ყე­ნე­ბა აად­ვი­ლებს ჩვენს ცხოვ­რე­ბას, გვაძ­ლევს კომ­ფორ­ტს და ამ­ცი­რებს იმ დროს, რო­მელ­საც ვხარ­ჯავთ ყო­ველ­დღი­უ­რი და­ვა­ლე­ბე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა­ში.

თქვენ შე­გიძ­ლი­ათ შე­ი­ძი­ნოთ რჩე­უ­ლი ტექ­ნი­კის მა­ღა­ზი­ა­ში უმაღ­ლე­სი ხა­რის­ხის, რჩე­უ­ლი ბრენ­დე­ბის სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო ტექ­ნი­კა: ტე­ლე­ვი­ზო­რე­ბი, მა­ცივ­რე­ბი, სა­რე­ცხი მან­ქა­ნე­ბი, ჭურ­ჭლის სა­რე­ცხი მან­ქა­ნე­ბი, გა­ზ­ქუ­რე­ბი, მიკ­რო­ტალ­ღუ­რი ღუ­მე­ლე­ბი და კონ­დი­ცი­ო­ნე­რე­ბი.

დღე­ვან­დელ სტა­ტი­ა­ში გან­ვი­ხი­ლავთ ძი­რი­თად სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო ტექ­ნი­კას, რომ­ლე­ბიც ყო­ველ­დღი­უ­რო­ბის გა­ნუ­ყო­ფე­ლი ნა­წი­ლია. ასე­ვე ვი­სა­უბ­რებთ, თუ რა უპი­რა­ტე­სო­ბე­ბი აქვს ტექ­ნი­კის შე­ძე­ნას და გა­მო­ყე­ნე­ბას.

ტე­ლე­ვი­ზო­რე­ბი

dgvfhywu-1670850359.png

ტე­ლე­ვი­ზო­რის შე­ძე­ნი­სას აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა გა­ეც­ნოთ მის ძი­რი­თად მა­ხა­სი­ა­თებ­ლებს და ფუნ­ქცი­ებს, ეს გა­გი­მარ­ტი­ვებთ შერ­ჩე­ვის პრო­ცესს. რჩე­უ­ლის ონ­ლა­ინ მა­ღა­ზი­ა­ში შე­გიძ­ლი­ათ შე­ი­ძი­ნოთ ახა­ლი და მე­ო­რა­დი სა­უ­კე­თე­სო 4K, ან­დრო­იდ, სმარტ ტე­ლე­ვი­ზო­რე­ბი ყვე­ლა­ზე ია­ფად, ფას­დაკ­ლე­ბით და გან­ვა­დე­ბით. სმარტ ტე­ლე­ვი­ზო­რებს აქვთ ინ­ტერ­ნეტ­თან და­კავ­ში­რე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა და უმე­ტე­სო­ბას აქვს აპე­ბი ძი­რი­თა­დი სტრი­მინ­გის სერ­ვი­სე­ბის­თვის, რო­გო­რი­ცაა Netflix და YouTube, პლუს შე­თა­ვა­ზე­ბე­ბი ძი­რი­თა­დი სა­ტე­ლე­ვი­ზიო ქსე­ლე­ბის­თვის და სხვა სერ­ვი­სე­ბის­თვის. პირ­ვე­ლი რიგ­ში ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ ტე­ლე­ვი­ზო­რის ზო­მას, გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბის ხა­რისხს და ფე­რებს, ხმის დო­ნეს და სხვა ძი­რი­თად მა­ხა­სი­ა­თებ­ლებს.

ჭკვი­ა­ნი ტე­ლე­ვი­ზო­რე­ბის უმე­ტე­სო­ბა გვთა­ვა­ზობს სტრი­მინგ ტე­ლე­ვი­ზორს და ფილ­მებს ისეთ სერ­ვი­სებ­ზე, რო­გო­რი­ცაა Netflix და Amazon Video, სა­ტე­ლე­ვი­ზიო აპ­ლი­კა­ცი­ე­ბი, რო­გო­რი­ცაა BBC iPlayer და სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლე­ბის სა­ი­ტე­ბი, რო­გო­რი­ცაა Facebook და Twitter. ასე­ვე სა­შუ­ა­ლე­ბას გაძ­ლევთ უსა­დე­ნოდ გა­და­ი­ტა­ნოთ ვი­დეო, მუ­სი­კა და სუ­რა­თე­ბი თქვე­ნი ტე­ლე­ფო­ნი­დან, ტაბ­ლე­ტი­დან ან ლეპ­ტო­პი­დან პირ­და­პირ ტე­ლე­ვი­ზორ­ში.

 • შე­უ­ფერ­ხებ­ლად და­ა­სინ­ქრო­ნეთ თქვე­ნი სმარ­ტფო­ნი, Skype, Facebook, Netflix და მრა­ვა­ლი სხვა ღი­ლა­კის და­ჭე­რით.
 • სმარტ ტე­ლე­ვი­ზო­რე­ბი მარ­ტი­ვი გა­მო­სა­ყე­ნე­ბე­ლია.
 • სმარტ ტე­ლე­ვი­ზორ­ში ჩა­შე­ნე­ბუ­ლი ბრა­უ­ზე­რი სა­შუ­ა­ლე­ბას გაძ­ლევთ შეხ­ვი­დეთ ინ­ტერ­ნეტ­ში.
 • უსა­დე­ნოდ გა­და­ი­ტა­ნოთ ვი­დეო, მუ­სი­კა და სუ­რა­თე­ბი თქვე­ნი ტე­ლე­ფო­ნი­დან, ტაბ­ლე­ტი­დან ან ლეპ­ტო­პი­დან პირ­და­პირ ტე­ლე­ვი­ზორ­ში.
 • მკვეთ­რი ფე­რე­ბი და მკა­ფიო გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბა.

სა­რე­ცხი მან­ქა­ნე­ბი

dsbhsjsj-1670850417.png

სა­რე­ცხი მან­ქა­ნა არის მო­წყო­ბი­ლო­ბა, რო­მე­ლიც გა­გი­მარ­ტი­ვებთ სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო საქ­მი­ა­ნო­ბის პრო­ცესს. მისი შე­ძე­ნა გრძელ­ვა­დი­ან ინ­ვეს­ტი­ცი­ას წარ­მო­ად­გენს, შე­სა­ბა­მი­სად აუ­ცი­ლე­ბე­ლია შე­ი­ძი­ნოთ სან­დო ბრენ­დის სა­რე­ცხი მან­ქა­ნა, რათა დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი იყოთ მის ხა­რისხსა და სან­დო­ო­ბა­ში.

აუ­ცი­ლებ­ლად გა­სათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლი ფაქ­ტო­რე­ბია: რამ­დე­ნად ენერ­გო­ე­ფექ­ტუ­რია თქვენს მიერ შერ­ჩე­უ­ლი სა­რე­ცხი მან­ქა­ნა, რა ფუნ­ქცი­ო­ნალს და ტე­ვა­დო­ბას გთა­ვა­ზობთ ის, ასე­ვე სა­ყუ­რა­დღე­ბოა ზომა.

 • სა­რე­ცხი მან­ქა­ნე­ბი ზო­გავს წყალს და ენერ­გი­ას
 • გთა­ვა­ზობთ სხვა­დას­ხვა რე­ცხვის ციკლს
 • გა­აჩ­ნია მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი ფუნ­ქცი­ო­ნა­ლი

ჭურ­ჭლის სა­რე­ცხი მან­ქა­ნე­ბი

sygwhywe4uwu-1670850459.png

დღე­ვან­დელ ბა­ზარ­ზე ჭურ­ჭლის სა­რე­ცხი მან­ქა­ნის უამ­რა­ვი ვა­რი­ან­ტი გვხვდე­ბა. ეცა­დეთ მაქ­სი­მა­ლუ­რად გო­ნივ­რუ­ლად შე­არ­ჩი­ოთ თქვენს სა­ჭი­რო­ე­ბებ­ზე მორ­გე­ბუ­ლი ტექ­ნი­კა.

ჭურ­ჭლის სა­რე­ცხი მან­ქა­ნის გა­მო­ყე­ნე­ბით თქვენ და­ზო­გავთ უამ­რავ დროს, ენერ­გი­ას, ამი­ტომ შე­არ­ჩი­ეთ ისე­თი ტექ­ნი­კა, რო­მელ­საც ექ­ნე­ბა მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი ფუნ­ქცი­ო­ნა­ლი. გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ თუ რამ­დე­ნად ენერ­გო­ე­ფექ­ტუ­რია თქვენს მიერ შერ­ჩე­უ­ლი მო­დე­ლი, აქვს თუ არა ავ­ტო­მა­ტუ­რი წმენ­დის და დე­ლი­კა­ტუ­რი რე­ცხვის ფუნ­ქცია.

 • და­ზო­გავთ დროს და ენერ­გი­ას.
 • მი­ი­ღებთ უფრო მე­ტად სუფ­თა ჭურ­ჭელს.
 • გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სებს სამ­ზა­რე­უ­ლოს დი­ზა­ინს.

გა­ზ­ქუ­რე­ბი

dgterhuywsuwsuw-1670850510.png

რო­გორც წესი, გა­ზ­ქუ­რა ყვე­ლა სამ­ზა­რე­უ­ლოს მთა­ვარ ნა­წილს წარ­მო­ად­გენს. თუ გი­წევთ ხში­რი მზა­დე­ბა და თქვენ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია დრო­ის და­ზოგ­ვა მა­შინ კლა­სი­კუ­რი გა­ზ­ქუ­რის ვა­რი­ან­ტი იდე­ა­ლუ­რია თქვენ­თვის.

ის გთა­ვა­ზობთ ტემ­პე­რა­ტუ­რის მარ­ტივ კონ­ტროლს, სწრაფ მომ­ზა­დე­ბას, ენერ­გო­ე­ფექ­ტუ­რო­ბას და გამ­ძლე­ო­ბას.

 • თქვენ შე­გიძ­ლი­ათ სით­ბოს მყი­სი­ე­რი კონ­ტრო­ლი მზა­დე­ბის პრო­ცეს­ში.
 • ტემ­პე­რა­ტუ­რის კონ­ტრო­ლი გა­ცი­ლე­ბით ად­ვი­ლია.
 • გა­ზ­ქუ­რის გაწ­მენ­და უფრო მარ­ტი­ვია.
 • გა­ზ­ქუ­რა თბე­ბა უფრო სწრა­ფად.

მა­ცივ­რე­ბი

dswtgwehy3uw-1670850550.png

რჩე­უ­ლის ვებ-სა­იტ­ზე დაგ­ხვდე­ბა მა­ცივ­რე­ბის ფარ­თო არ­ჩე­ვა­ნი, სა­ი­და­ნაც შეძ­ლებთ თქვენ­თვის შე­სა­ფე­რი­სი მო­დე­ლის შერ­ჩე­ვას. მა­ცივ­რე­ბის მთა­ვა­რი უპი­რა­ტე­სო­ბა საკ­ვე­ბი პრო­დუქ­ტე­ბის შე­ნახ­ვა და გა­ფუ­ჭე­ბის ხელ­შეშ­ლის პრო­ცე­სია. დღე­ვან­დელ ბა­ზარ­ზე არ­სე­ბუ­ლი მა­ცივ­რე­ბი გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბით. სწო­რედ ამი­ტომ, მომ­ხმა­რე­ბელს აქვს სა­შუ­ა­ლე­ბა შე­არ­ჩი­ოს მაქ­სი­მა­ლუ­რად მის­თვის მი­სა­ღე­ბი პრო­დუქ­ცია.

 • შე­საძ­ლე­ბე­ლია მორ­გე­ბა- თქვენ შე­გიძ­ლი­ათ მო­არ­გოთ თქვენს სა­ჭი­რო­ე­ბებს.
 • მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბა- ისი­ნი ერ­თმა­ნე­თის­გან გან­სხვავ­დე­ბი­ან ტე­ვა­დო­ბით, ფორ­მე­ბით, გა­რეგ­ნო­ბით, დი­ზა­ი­ნით და ფა­სე­ბით.
 • ეკო­ნო­მი­უ­რად ეფექ­ტუ­რი- მა­ცივ­რე­ბი ერთ-ერ­თია იმ სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო ტექ­ნი­კას შო­რის, რო­მე­ლიც ძა­ლი­ან ეფექ­ტუ­რია.
 • გაგ­რი­ლე­ბა- მა­ცივ­რე­ბი უზ­რუნ­ველ­ყო­ფენ გაგ­რი­ლე­ბას, რაც აუ­ცი­ლე­ბე­ლია თქვე­ნი საკ­ვე­ბის სუფ­თა და უსაფრ­თხოდ შე­ნახ­ვის­თვის.
 • საკ­ვე­ბის შე­ნახ­ვა- ხელს უშ­ლი­ან საკ­ვე­ბის გა­ფუ­ჭე­ბას და სა­შუ­ა­ლე­ბას გაძ­ლე­ვენ შე­ი­ნა­ხოთ ნე­ბის­მი­ე­რი ტი­პის პრო­დუქ­ცია.

არ და­გა­ვი­წყდეთ, რომ რჩე­უ­ლი ტექ­ნი­კის ონ­ლა­ინ მა­ღა­ზია მუდ­მი­ვად გთა­ვა­ზობთ აქ­ცი­ებს სხვა­დას­ხვა კა­ტე­გო­რი­ის პრო­დუქ­ცი­ა­ზე, ასე­ვე შეგ­ძლი­ათ შე­ი­ძი­ნოთ ნივ­თი სა­ბან­კო გან­ვა­დე­ბით, წი­ნას­წა­რი შე­ნა­ტა­ნის გა­რე­შე, 1-3 წლამ­დე გა­რან­ტი­ით და ისარ­გებ­ლოთ უფა­სო სა­კუ­რი­ე­რო მომ­სა­ხუ­რე­ბით.

NS