კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ, ონლაინ ვაჭრობის სექტორში, ორი დარღვევა დაადასტურა

საქართველოს კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ, ონლაინ ვაჭრობის სექტორში, ორი დარღვევა დაადასტურა და მოვაჭრეებს, ერთი თვის ვადაში, მომხმარებელთა დარღვეული უფლებების აღდგენა დაავალა.

კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს ცნობით, საქმის გარემოებებისა და წარმოდგენილი მტკიცებულებების შეფასების, შესწავლის შედეგად, ინსტაგრამ/ფეისბუქ გვერდს Minimalist-ს და სავაჭრო პლატფორმა concept.კონცეპტ-ს სააგენტოს გადაწყვეტილების შესაბამისად დაევალა - თავიანთი სავაჭრო პოლიტიკა კანონის შესაბამისი მუხლების მოთხოვნებს შეუსაბამონ.

„კანონმდებლობის შესაბამისად, სააგენტოს გადაწყვეტილების დადგენილ ვადაში შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, მოვაჭრეს ეკისრება ჯარიმა. ჯარიმის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს მოვაჭრის წინა ფინანსური წლის, წლიური ბრუნვის 2%-მდე. 12 თვის განმავლობაში მოვაჭრის მიერ დარღვევის გამეორება გამოიწვევს დაკისრებული ჯარიმის გაორმაგებას. სააგენტოს გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს სასამართლოში.

ინფორმაციისთვის: 2022 წლის 1 ნოემბრიდან დღემდე, სააგენტოში სულ შემოსულია - 125 განაცხადი. საქმის შესწავლა 75 ქეისზე დაწყებულია. მომხმარებლის სასარგებლოდ გაფორმდა 16 პირობითი ვალდებულების ხელშეკრულება. დადასტურდა 5 დარღვევის ფაქტი და ერთ შემთხვევაში დარღვევა არ დადასტურდა“, - აღნიშნულია ინფორმაციაში.