"ეს ტერიტორია მითითებულია, როგორც უკიდურესად საშიში..." - შეიძლებოდა თუ არა ტრაგედიის პრევენცია და რომელი რეგიონებია მეწყერსაშიში?

გუ­შინ, 3 აგ­ვის­ტოს, და­ახ­ლო­ე­ბით 16:00 სა­ათ­ზე გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, რა­ჭა­ში, შოვ­ში, მე­წყრუ­ლი პრო­ცე­სე­ბი გან­ვი­თარ­და. დამ­სვე­ნებ­ლე­ბი სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლის სა­შუ­ა­ლე­ბით პირ­და­პირ ეთერ­ში ტე­ლე­ფო­ნე­ბით ერ­თვე­ბოდ­ნენ და შვე­ლას ითხოვ­დნენ. სამ სა­ათ­ში სა­მაშ­ვე­ლო ოპე­რა­ცი­ა­ში ვერ­ტმფრე­ნი ჩა­ე­ბა, ად­გილ­ზე ჩა­ვი­და ოთხა­სამ­დე მაშ­ვე­ლი, რო­მე­ლიც აქამ­დე ეძე­ბენ და­კარ­გულ ადა­მი­ა­ნებს.

ბოლო ინ­ფორ­მა­ცი­ით, რა­ჭა­ში მე­წყერს სულ მცი­რე 11 ადა­მი­ა­ნი ემსხვერ­პლა. ამ­ჟა­მად მაშ­ვე­ლე­ბი 30-ზე მეტ და­კარ­გულს ეძე­ბენ. სე­ის­მო­ლო­გი ზუ­რაბ ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლი ambebi.ge-სთან ინ­ტერ­ვი­უ­ში ამ­ბობს, რომ პრე­ვენ­ცი­უ­ლი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბის ჩა­ტა­რე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლი იქ­ნე­ბო­და, თუ პრო­ცეს­ში იქ­ნე­ბოდ­ნენ ჩარ­თუ­ლე­ბი რო­გორც ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა, ასე­ვე ის ბიზ­ნეს­მე­ნე­ბი, ვი­საც სა­კუ­რორ­ტო ზო­ნა­ზე კო­ტე­ჯე­ბი და სას­ტუმ­რო ჰქონ­დათ. მისი თქმით, აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა სცოდ­ნო­დათ დამ­სვე­ნებ­ლებს თუ რამ­დე­ნად სა­ში­ში იყო ეს ზონა დას­ვე­ნე­ბის­თვის...

- ბა­ტო­ნო ზუ­რაბ, ამ გად­მო­სა­ხე­დი­დან იყო თუ არა შე­საძ­ლე­ბე­ლი ად­გილ­ზე პრე­ვენ­ცი­უ­ლი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბის ჩა­ტა­რე­ბა?

- გარ­კვე­ულ­წი­ლად შე­იძ­ლე­ბო­და, იმი­ტომ რომ ეს არის მე­წყე­რუ­ლი და ღვარ­ცო­ფის სა­შიშ­რო­ე­ბის მქო­ნე უბა­ნი და ალ­ბათ მეტი სიფრ­თხი­ლით უნდა მო­ვე­კი­დოთ რო­გორც მშე­ნებ­ლო­ბას, ასე­ვე სა­კუ­რორ­ტო ზო­ნე­ბის მო­წყო­ბას. დამ­სვე­ნებ­ლებ­მაც უნდა იცოდ­ნენ, რომ მსგავ­სი რამ მო­სა­ლოდ­ნე­ლია. შე­იძ­ლე­ბა ეს მას­შტა­ბი უფრო დიდი აღ­მოჩ­ნდა, ვიდ­რე ჩვე­უ­ლებ­რივ ელოდ­ნენ, მაგ­რამ უახ­ლო­ეს წლებ­ში ასე­თი მას­შტა­ბის სტი­ქი­უ­რი მოვ­ლე­ნა ნამ­დვი­ლად არ მომ­ხდა­რა.

- ამ­ბო­ბენ, რომ ეს კო­ტე­ჯე­ბი 50 წე­ლია, რაც აშე­ნე­ბუ­ლია.

- კი ბა­ტო­ნო, მაგ­რამ თბი­ლის­ში, 2015 წელს ვე­რეს ტრა­გე­დია რომ გა­ვიხ­სე­ნოთ, იქაც 50 წლის წინ მოხ­და ანა­ლო­გი­უ­რი შემ­თხვე­ვა. ამას გუ­ლის­ხმობს კვლე­ვა და პრე­ვენ­ცია, უნდა გა­მო­იკ­ვლიო მდი­ნა­რე­ე­ბის ადი­დე­ბის მას­შტა­ბე­ბი და პე­რი­ო­დე­ბი. მე დიდი ხა­ნია იქით არ ვყო­ფილ­ვარ, მაგ­რამ სა­ტე­ლი­ტურ გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბა­ზე რომ დავ­ხე­დე, ძა­ლი­ან ახ­ლოს არის მდი­ნა­რეს­თან ეს კო­ტე­ჯე­ბი, სა­დღაც 10-15 მეტრში დგას, ეს ად­გი­ლე­ბი მდი­ნა­რის კა­ლა­პო­ტი თუ არა, მიმ­დე­ბა­რე ტე­რი­ტო­რია მა­ინც არის.

- რო­გორ ფიქ­რობთ, რა­ი­მე ნიშ­ნე­ბი იქ­ნე­ბო­და, სა­ნამ მე­წყრუ­ლი პრო­ცე­სი და­ი­წყე­ბო­და, რაც შე­საძ­ლოა, ვინც ამა­ზე იყო პა­სუ­ხის­მგე­ბე­ლი, გა­მორ­ჩათ?

- არ მგო­ნია, რომ იქ დაკ­ვირ­ვე­ბის სის­ტე­მე­ბი ყო­ფი­ლი­ყო, მა­გა­ლი­თად, რაც ახლა ბე­თა­ნი­ის გზა­ზე და­ა­ყე­ნეს. ამ სის­ტე­მე­ბის წყა­ლო­ბით, თუ მე­წყრუ­ლი პრო­ცე­სი და­ი­წყე­ბა, ავ­ტო­მა­ტუ­რად ხდე­ბა გზის გა­და­კეტ­ვა და შე­ტყო­ბი­ნე­ბა. პირ­ველ რიგ­ში, ამის მა­უ­წყე­ბე­ლი იქ­ნე­ბო­და წვი­მა, რო­მე­ლიც რამ­დე­ნი­მე სა­ა­თით ადრე მო­ვი­და, მაგ­რამ რო­გორც გი­თხა­რით, იქ არ იქ­ნე­ბო­და ეს სის­ტე­მა, რომ ვინ­მე გა­ეფრ­თხი­ლე­ბი­ნა.

სწო­რედ ამას ვგუ­ლის­ხმობ თა­ნა­მედ­რო­ვე უსაფრ­თხო­ე­ბის ზო­მებ­ში, რომ მსგავს ად­გი­ლებ­ში აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა იყოს გაფრ­თხი­ლე­ბის სის­ტე­მა. რა თქმა უნდა, მსგავ­სი მას­შტა­ბის კა­ტას­ტრო­ფე­ბი შე­იძ­ლე­ბა ყველ­გან მოხ­დეს, მაგ­რამ გან­ვი­თა­რე­ბულ ქვეყ­ნებ­ში ასეთ შემ­თხვე­ვა­ში ნაკ­ლე­ბია მსხვერ­პლი.

გა­რე­მოს ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გა­ნე­ტოს გე­ო­ლო­გი­უ­რი დე­პარ­ტა­მენ­ტი ყო­ველ­წლი­უ­რად ან­გა­რი­შებს აქ­ვეყ­ნებს და ამ ბი­უ­ლე­ტი­ნებ­ში მი­თი­თე­ბუ­ლია ეს ტე­რი­ტო­რა რო­გორც უკი­დუ­რე­საც სა­ში­ში, პირ­და­პირ შე­გიძ­ლი­ათ ნა­ხოთ, შე­მო­ხა­ზუ­ლია, შო­ვის ირ­გვლივ მე­წყრე­ბი და ღვარ­ცო­ფე­ბი.

- მომ­ხდა­რის მას­შტა­ბებს ხა­ხი­ე­თის ტრა­გე­დი­ას ადა­რე­ბენ...

- ის გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი იყო იმით, რომ ტრა­გე­დია ძლი­ერ­მა მი­წისძვრამ გა­მო­იწ­ვია და და ამის წი­ნას­წარ პროგ­ნო­ზი­რე­ბა შე­უძ­ლე­ბე­ლია, მაგ­რამ რაც შე­ე­ხე­ბა მე­წყრებს, აქ ცოტა სხვა­ნა­ი­რად არის საქ­მე. ახლა რომ ვუ­ყუ­რებ ამ ტე­რი­ტო­რი­ას, მგო­ნია, რომ ცოტა უფრო კარ­გად უნდა შე­ე­ფა­სე­ბი­ნათ ეს ყვე­ლა­ფე­რი.

განაგრძეთ კითხვა