ეკონომისტების 93% საქართველოს ეკონომიკისთვის სამუშაო ძალის დეფიციტს მაღალ ან ძალიან მაღალ საფრთხედ მიიჩნევს - PMCG

ქართველი ეკონომისტები 2023 წლის მესამე კვარტალში საქართველოს მიმდინარე ეკონომიკურ მდგომარეობას დადებითად აფასებენ. მათი შეფასება გაუმჯობესდა როგორც 2023 წლის მეორე კვარტლის, ასევე, 2022 წლის მესამე კვარტლის შეფასებასთან შედარებით - ამის შესახებ PMC კვლევითი ცენტრის მიერ მომზადებულ კვლევაში წერია, რომელიც 2023 წლის სექტემბერში ჩატარდა და საქართველოს III კვარტალის ეკონომიკური კლიმატს აფასებს.

sl-1697010902.png

გამოკითხვის ფარგლებში ეკონომისტებმა ასევე შეაფასეს საქართველოს ეკონომიკისთვის ამჟამად არსებული ყველაზე მნიშვნელოვანი საფრთხეები.

PMC კვლევითი ცენტრის მიერ ჩატარებულ ეკონომისტების გამოკითხვაში მუშახელის დეფიციტი საქართველოს ეკონომიკისთვის ძალიან მაღალ საფრთხედ გამოკითხულების 36%-მა, ხოლო მაღალ საფრთხედ - 57%-მა დაასახელა.

გარდა ამისა, გამოკითხულ ეკონომისტთა თითქმის 78%- მა ემიგრაციის მაღალი მაჩვენებლები მაღალ ან ძალიან მაღალ საფრთხედ დაასახელა.

გამოკითხულ ეკონომისტთა ნახევარმა (50%) ასევე აღნიშნა, რომ რუსეთის ომი უკრაინაში მაღალ ან ძალიან მაღალ საფრთხეს წარმოადგენს საქართველოს ეკონომიკისთვის.

ანალოგიურად, რესპონდენტთა 50% მიიჩნევს, რომ ცხოვრების ხარჯების ზრდა მაღალ ან ძალიან მაღალ საფრთხეს წარმოადგენს საქართველოს ეკონომიკისთვის.

ამავდროულად, ეკონომისტების 50% ფიქრობს, რომ ინფლაციური რისკები საერთოდ არ არის საფრთხე ან მხოლოდ დაბალ საფრთხეს წარმოადგენს.

რესპონდენტთა 29%-მა გაცვლითი კურსის მერყეობა დაბალ საფრთხედ შეაფასა.

თამარ მუკბანიანი