დაწესებულებების გარე ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემები სავალდებულო გახდა - რა უნდა იცოდეს ბიზნესმა ახალი რეგულაციის შესახებ

უსაფრ­თხო­ე­ბის ნორ­მე­ბის, სა­ერ­თა­შო­რი­სო გა­მოც­დი­ლე­ბი­სა და სტან­დარ­ტე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბის უწყე­ბა­თა­შო­რის­მა სა­კო­ორ­დი­ნა­ციო საბ­ჭომ მი­ი­ღო გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა, გა­ი­ზარ­დოს გარე ვი­დეო სა­მეთ­ვალ­ყუ­რეო სის­ტე­მე­ბის მას­შტა­ბი, გავ­რცე­ლე­ბის არე­ა­ლი და ტექ­ნი­კუ­რი მო­ნა­ცე­მე­ბი, რო­მე­ლიც გაზ­რდის სუ­ბი­ექ­ტე­ბის ვი­ზუ­ა­ლუ­რი დათ­ვა­ლი­ე­რე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას და გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სებს პი­როვ­ნე­ბის იდენ­ტი­ფი­ცი­რე­ბის ეფექ­ტუ­რო­ბას.

აღ­ნიშ­ნუ­ლი რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბი სხვა­დას­ხვა ტი­პის კო­მერ­ცი­ულ და­წე­სე­ბუ­ლე­ბას ავალ­დე­ბუ­ლებს, მათ დაქ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა­ში მყო­ფი ობი­ექ­ტე­ბი, გარე პე­რი­მეტრზე ვი­დეო სა­მეთ­ვალ­ყუ­რეო სის­ტე­მე­ბით აღ­ჭურ­ვონ. მო­თხოვ­ნა კი უკვე 2024 წლის 1-ლი იან­ვრი­დან უნდა შეს­რულ­დეს.

სა­ინ­ტე­რე­სოა, უფრო კონ­კრე­ტუ­ლად, რა მო­ე­თხო­ვე­ბა კო­მერ­ცი­ულ ობი­ექ­ტებს და რო­გორ უნდა შე­ას­რუ­ლონ რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბი სწრა­ფად და ეფექ­ტი­ა­ნად?

თავ­და­პირ­ვე­ლად უნდა აღი­ნიშ­ნოს, მო­თხოვ­ნა ვრცელ­დე­ბა გარე პე­რი­მეტრზე, კერ­ძოდ ქუ­ჩა­ზე და ობი­ექ­ტის შე­სას­ვლე­ლებ­ზე. ამას­თან, აღ­ნიშ­ნუ­ლი რე­გუ­ლა­ცია ეხე­ბა ობი­ექ­ტებს, რომ­ლის წლი­უ­რი ბრუნ­ვა 500,000 ლარს და მეტს შე­ად­გენს. მათ გარე პე­რი­მეტრზე სამი კა­მე­რა უნდა გა­მარ­თონ: 2 მთა­ვარ, ხოლო ერთი - სა­თა­და­რი­გო შე­სას­ვლელ­თან.

რო­გო­რი პა­რა­მეტ­რე­ბის მქო­ნე ვი­დე­ო­სა­მეთ­ვალ­ყუ­რეო სის­ტე­მა უნდა და­ა­მონ­ტა­ჟოს კო­მერ­ცი­ულ­მა ობი­ექ­ტებ­მა? შე­უძ­ლია თუ არა ობი­ექტს არ­ჩე­ვა­ნი გა­ა­კე­თოს ანა­ლო­გურ და ქსე­ლურ IP კა­მე­რას შო­რის?

გა­სათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლია, რომ შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბის მიერ ანა­ლო­გუ­რი კა­მე­რის და­მონ­ტა­ჟე­ბა არ ჩა­ით­ვლე­ბა დად­გე­ნი­ლე­ბით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი ტექ­ნი­კუ­რი მა­ხა­სი­ა­თებ­ლე­ბის მო­თხოვ­ნე­ბის შეს­რუ­ლე­ბად. ვი­დე­ო­მეთ­ვალ­ყუ­რე­ო­ბის სის­ტე­მა უნდა აკ­მა­ყო­ფი­ლებ­დეს შემ­დეგ პა­რა­მეტ­რებს:

  • ვი­დე­ო­კა­მე­რა:ქსე­ლუ­რი (IP);
  • კა­მე­რის გარ­ჩე­ვა­დო­ბა: არა­ნაკ­ლებ 3 მე­გა­პიქ­სე­ლი
  • მგრძნო­ბე­ლო­ბა: 0 ლუქ­სი აქ­ტი­უ­რი გა­ნა­თე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში (0.1 აქ­ტი­უ­რი გა­ნა­თე­ბის გა­რე­შე);
  • და­ფარ­ვის ზონა: შე­საძ­ლე­ბე­ლი უნდა იყოს შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბის მთა­ვა­რი და სა­თა­და­რი­გო შე­სას­ვლე­ლე­ბის 20-მეტ­რი­ა­ნი რა­დი­უ­სის ფარ­თო­ბის ვი­ზუ­ა­ლუ­რად და­ნახ­ვა;
  • ჩა­ნა­წე­რის გარ­ჩე­ვა­დო­ბა: არა­ნაკ­ლებ 3 მე­გა­პიქ­სე­ლი, არა­ნაკ­ლებ 5 კად­რი წამ­ში. დღე-ღა­მის რე­ჟიმ­ში გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი ჩა­ნა­წე­რი უნდა იძ­ლე­ო­დეს ადა­მი­ა­ნის (ობი­ექ­ტის), (ავ­ტო­გა­სა­მარ­თი სად­გუ­რი­სა და კომ­პლექ­სის შემ­თხვე­ვა­ში ავ­ტო­მან­ქა­ნის სა­ხელ­მწი­ფო სა­ნომ­რე ნიშ­ნის) ზუს­ტი იდენ­ტი­ფი­კა­ცი­ის სა­შუ­ა­ლე­ბას;
  • სერ­ტი­ფი­კა­ტი: აპა­რა­ტუ­რას უნდა გა­აჩ­ნდეს ISO სერ­ტი­ფი­კა­ტი.surati-dahua-2-41005-1700477379.png

სა­მეთ­ვალ­ყუ­რეო კა­მე­რის სწო­რად შერ­ჩე­ვის რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი:

თავ­და­პირ­ვე­ლად, ყუ­რა­დღე­ბა უნდა მი­ექ­ცეს ხა­რისხსა და ბრენ­დს, რო­მელ­საც აქვს ნდო­ბა და ავ­ტო­რი­ტე­ტი მსოფ­ლი­ო­ში. ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში, წარ­მოდ­გე­ნი­ლია სხვა­დას­ხვა ჩი­ნუ­რი, ია­პო­ნუ­რი, კო­რე­უ­ლი და და­სავ­ლუ­რი წარ­მო­ე­ბის ბრენ­დი, რო­მე­ლიც კა­მე­რებს სხვა­დას­ხვა ბიზ­ნეს და­ნიშ­ნუ­ლე­ბით ქმნის და კა­ნონ­მდებ­ლო­ბით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბულ მო­თხოვ­ნებს აკ­მა­ყო­ფი­ლებს.

იმი­სათ­ვის, რომ ახა­ლი ტექ­ნი­კა და მისი მონ­ტა­ჟი რე­გუ­ლა­ცი­ით ნა­კისრ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბას აკ­მა­ყო­ფი­ლებ­დეს, აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, სწო­რად შე­ირ­ჩეს ვი­დეო სათ­ვალ­თვა­ლო სის­ტე­მე­ბის ინ­ტეგ­რა­ტო­რი კომ­პა­ნია.

რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლია, ბიზ­ნეს­მა შე­არ­ჩი­ოს ისე­თი მომ­წო­დე­ბე­ლი და ამას­თა­ნა­ვე ინ­ტეგ­რა­ტო­რი, რო­მელ­საც:

  • პრო­დუქ­ცი­ის ასორ­ტი­მენ­ტში, გა­აჩ­ნია მა­ღა­ლი სან­დო­ო­ბი­სა და ხა­რის­ხის და­მა­დას­ტუ­რე­ბე­ლი სერ­ტი­ფი­კა­ტე­ბი მქო­ნე აპა­რა­ტუ­რა;
  • აქვს გა­მოც­დი­ლე­ბა ამ ტი­პის პრო­ექ­ტე­ბის და­ნერგვა­სა და მა­რე­გუ­ლი­რე­ბელ­თან ობი­ექ­ტის ჩა­ბა­რე­ბის და სა­ჭი­რო­ე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში შე­უძ­ლია წარ­მო­ად­გი­ნოს შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბის პორ­ტფო­ლიო;
  • იღებს ვალ­დე­ბუ­ლე­ბას, რომ ობი­ექტს ჩა­ა­ბა­რებს მა­რე­გუ­ლი­რე­ბელს. და­გეხ­მა­რე­ბათ ყვე­ლა სა­ჭი­რო დო­კუ­მენ­ტის შეგ­რო­ვე­ბა­ში (ტექ­ნი­კუ­რი დო­კუ­მენ­ტა­ცი­ის მო­წო­დე­ბა მათ უნდა უზ­რუნ­ველ­ყონ) და პორ­ტალ­ზე სწო­რად ატ­ვირ­თვა­ში;
  • იღებს ვალ­დე­ბუ­ლე­ბას, რომ ობი­ექ­ტზე რე­გუ­ლა­ტო­რის გან­მე­ო­რე­ბი­თი ვი­ზი­ტის აუ­ცი­ლებ­ლო­ბის დად­გო­მის შემ­თხვე­ვა­ში, თა­ვად აი­ღე­ბენ გან­მე­ო­რე­ბი­თი ვი­ზი­ტის სა­ფა­სუ­რის გა­დახ­დას.

surati-dahua-41093-1700477533.png

მწარ­მო­ე­ბე­ლი, რო­მე­ლიც ახა­ლი რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბით მო­თხოვ­ნილ პი­რო­ბებს სრუ­ლად აკ­მა­ყო­ფი­ლებს:

ახა­ლი რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ბრენდ Dahua- ს ვი­დეო კა­მე­რე­ბი ყვე­ლა­ზე ოპ­ტი­მა­ლუ­რი გა­და­წყვე­ტაა. Dahua-ს აქვს მო­თხოვ­ნის შე­სა­ბა­მი­სი აპა­რა­ტუ­რა და ხელ­მი­საწ­ვდო­მი ფასი კომ­პა­ნი­ის ოფი­ცი­ა­ლუ­რი დის­ტრი­ბუ­ტო­რი სა­ქარ­თვე­ლო­ში არის It-distribution. მისი სერ­ვი­სი ით­ვა­ლის­წი­ნებს არა მხო­ლოდ მონ­ტაჟს, არა­მედ კა­მე­რე­ბის გა­მარ­თუ­ლად ფუნ­ქცი­ო­ნი­რე­ბის მო­ნი­ტო­რინგსაც. ამას­თან, მწარ­მო­ე­ბელს აქვს ყვე­ლა სა­ჭი­რო ხა­რის­ხის და­მა­დას­ტუ­რე­ბე­ლი სერ­ტი­ფი­კა­ტი და ყვე­ლა პრო­დუქტზე სა­გა­რან­ტიო მომ­სა­ხუ­რე­ბას იძ­ლე­ვა.

ამას­თან, კომ­პა­ნი­ის გა­მოც­დი­ლი ტექ­ნი­კუ­რი პერ­სო­ნა­ლი, მუდ­მი­ვად გა­დის გა­დამ­ზა­დე­ბებს და ფლობს კომ­პე­ტენ­ცი­ის დამ­დას­ტუ­რე­ბელ სერ­ტი­ფი­კა­ტებს. ასე­ვე პრო­დუქ­ცი­ას აქვს ოფი­ცი­ა­ლუ­რი სა­გა­რან­ტიო პე­რი­ო­დი, რო­მელ­საც Dahua-ს ოფი­ცი­ა­ლუ­რი დის­ტრი­ბუ­ტო­რი სა­ქარ­თვე­ლო­ში IT-Distribution უზ­რუნ­ველ­ყოფს.

DAHUA- ს კა­მე­რე­ბის შე­სა­ძე­ნად, შე­გიძ­ლი­ათ მი­მარ­თოთ ავ­ტო­რი­ზე­ბულ დი­ლერს:

NS