პარლამენტმა პირველი მოსმენით მოგების გადასახადის დაბეგვრის რეჟიმის ცვლილების ინიციატივას მხარი დაუჭირა

პარლამენტმა პირველი მოსმენით, მხარი დაუჭირა საგადასახადო კანონმდებლობაში დაგეგმილ ცვლილებებს, რომლითაც მოგების გადასახადით დაბეგვრის ახალი რეჟიმი შემოდის.

”საგადასახადო კოდექსში” ცვლილების პროექტი დღეს პირველი მოსმენით - 74 ხმით მიიღეს.

პროექტის მიხედვით, რეზიდენტი საწარმოსთვის მოგების გადასახადით დაბეგვრის ერთ-ერთ ობიექტად განისაზღვრება განაწილებული მოგება, რომელიც განიმარტება როგორც მოგება, რომელიც საწარმოს მიერ მის პარტნიორზე ფულადი ან არაფულადი ფორმით ნაწილდება დივიდენდის სახით. ასევე დგინდება მოგების გადასახადის გადამხდელი სხვა სუბიექტების (ორგანიზაცია, არარეზიდენტი საწარმო) დაბეგვრის თავისებურებები. რეზიდენტი საწარმოსთვის და საქართველოში არარეზიდენტის მუდმივი დაწესებულებისათვის საანგარიშო პერიოდად დგინდება კალენდარული თვე.

მოგების გადასახადისაგან გათავისუფლების მარეგულირებელ მუხლში რამდენიმე შემთხვევაში მიეთითება, რომ გათავისუფლება ეხება მოგების განაწილებას.

განისაზღვრება შემოსავლის სახე, რომელიც ტურისტული საწარმოს ერთობლივ შემოსავალში არ აისახება.

ცვლილების მიხედვით, საგადასახადო კონტროლს განახორციელებს მხოლოდ საგადასახადო ორგანო. კანონპროექტი ითვალისწინებს გარკვეული სახის საგადასახადო დავალიანებების ჩამოწერასაც.

როგორც ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ ლაშა ხუციშვილმა ინიციატივის პარლამენტში წარდგენისას განმარტა, კანონპროექტი ითვალისწინებს ცვლილებებს როგორც საგადასახადო პოლიტიკის, ასევე საგადასახადო ადმინისტრირების მიმართულებით და მათი მიღების მიზანია, ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდის ტემპის დაჩქარება, ბიზნესის დაწყებისა და წარმოებისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა და გადასახადების ადმინისტრირების სრულყოფა, აგრეთვე დღგ-ით დასაბეგრ ოპერაციებში გამოსაყენებელი ძირითადი საშუალების იმპორტის ხელშეწყობა, საგადასახადო კონტროლის და დავის პერიოდში სადავო დავალიანების უზრუნველყოფის ღონისძიებების გამოყენების სრულყოფა და საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერა.