რომელ საგანმანათლებლო პროგრამებს დააფინანსებს სახელმწიფო სრულად 2016-2017 სასწავლო წელს

გამოქვეყნდა 2016-17 წელს სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებული საგანმანათლებლო პროგრამების სია, მინისტრის ბრძანება საკანონმდებლო მაცნეში უკვე გამოქვეყნდა:

აგრარული მეცნიერებანი

აგრონომია

ვეტერინარია

მეცხოველეობა

სასურსათო ტექნოლოგია

სატყეო საქმე

განათლება

განათლების მეცნიერებები

მასწავლებლის განათლება

ინჟინერია

ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია

მშენებლობა

აგროინჟინერია

მეცნიერება/საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი

მათემატიკა

ფიზიკა

ქიმია

ბიოლოგია/სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებანი/გამოყენებითი ბიომეცნიერებები

სოციალური მეცნიერებები

ეკონომიკა

ჰუმანიტარული მეცნიერებანი

ისტორია

ფილოლოგია, მათ შორის ქვედარგის/სპეციალიზაციის შესაბამისი მოდიფიცირებით

ფილოსოფია

მიმართულებათაშორისი დარგები ან სპეციალობები

არქიტექტურა

არქეოლოგია