ძირითადი საშუალებების ნუსხა, რომლის იმპორტის დროსაც იმპორტიორი სრულად თავისუფლდება დღგ-სგან

ძირითადი საშუალებების ნუსხაში შედის საწარმოო დანიშნულების მანქანა-დანადგარები, მოწყობილობები და მექანიზმები, რომლებიც უშუალოდ წარმოების პროცესში გამოიყენება. საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 8401-9033 კოდებში მითითებული საქონლის ნუსხა

სეს ესნ კოდი             საქონლის დასახელება

8411 11 100 00 – – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

8411 11 900 00 – – – დანარჩენი

8411 12 050 00 – – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

8411 12 100 00 – – – – წევის ძალით 25 კნ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 44 კნ-ისა

8411 12 300 00 – – – – წევის ძალით 44 კნ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 132 კნ-ისა

8411 12 800 00 – – – – წევის ძალით 132 კნ-ზე მეტი

8411 21 100 00 – – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

8411 21 900 00 – – – დანარჩენი

8411 22 100 00 – – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

8411 22 200 00 – – – – სიმძლავრით 1100 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 3730 კვტ-ისა

8411 22 800 00 – – – – სიმძლავრით 3730 კვტ-ზე მეტი

8411 81 100 00 – – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

8411 81 900 00 – – – დანარჩენი

8411 82 100 00 – – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

8411 82 200 00 – – – – სიმძლავრით 5000 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 20 000 კვტ-ისა

8411 82 600 00 – – – – სიმძლავრით 20 000 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 50 000 კვტ-ისა

8411 82 800 00 – – – – სიმძლავრით 50 000 კვტ-ზე მეტი

8412 10 100 00 – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

8412 10 900 00 – – დანარჩენი

8417 10 000 00 – ქურები და ღუმელები მადნების, პირიტული მადნებისა ან ლითონების გამოსაწვავი, სადნობი ან სხვა თერმული დამუშავებისათვის

8417 20 100 00 – – გვირაბღუმელები

8417 20 900 00 – – დანარჩენი

8417 80 100 00 – – ნაგავსაწვავები

8417 80 200 00 – – გვირაბღუმელები და მუფელის ღუმელები კერამიკული ნაწარმის გამოსაწვავად

8417 80 850 00 – – დანარჩენი

8419 11 000 00 – – აირის უინერციო წყალგამახურებლები

8419 19 000 00 – – დანარჩენი

8419 20 000 00 – სტერილიზატორები სამედიცინო, ქირურგიული ან ლაბორატორიული

8419 31 000 00 – – სოფლის მეურნეობის პროდუქციისათვის

8419 32 000 00 – – მერქნის, ცელულოზის, ქაღალდის ან მუყაოსათვის

8419 39 100 00 – – – კერამიკული ნაწარმისათვის

8419 39 900 00 – – – დანარჩენი

8419 40 000 00 – აპარატები დისტილაციისა და რექტივიზაციისათვის

8419 50 100 00 – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

8419 50 900 00 – – დანარჩენი

8419 60 000 00 – მანქანები ჰაერისა ან აირის გათხევადებისათვის

8419 81 100 00 – – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

8419 81 200 00 – – – – ყავადნები, სხვა სამარჯვები ყავისა და სხვა ცხელი სასმელების მოსამზადებლად

8419 81 800 00 – – – – დანარჩენი

8419 89 100 00 – – – შხეფსაცივრები და ანალოგიური დანადგარები პირდაპირი გაციებისათვის (გამყოფი კედლის გარეშე) ცირკულირებადი წყლის მეშვეობით

8419 89 300 00 – – – დანადგარები ორთქლის ფაზიდან ლითონის ვაკუუმური დალექვისათვის

8419 89 981 00 – – – – მოწყობილობები სამედიცინო მრეწველობისათვის

8419 89 989 00 – – – – დანარჩენი

8429 11 001 00 – – – სიმძლავრით 250 ც.ძ.-ზე მეტი

8429 11 002 00 – – – სიმძლავრით 400 ც.ძ. და მეტი, –50° C და უფრო დაბალი ჰაერის ტემპერატურაზე მუშაობისათვის განკუთვნილი

8429 11 009 00 – – – დანარჩენი

8429 19 000 00 – – დანარჩენი

8429 20 001 00 – – გრეიდერები სიმძლავრით 350 ც.ძ. და მეტი

8429 20 009 00 – – დანარჩენი

8429 30 000 00 – სკრეპერები

8429 40 100 00 – – – ვიბრაციული

8429 40 300 00 – – – დანარჩენი

8429 40 900 00 – – სატკეპნი მანქანები

8429 51 100 00 – – – სპეციალური სატვირთელები მიწისქვეშა სამუშაოებისათვის

8429 51 910 00 – – – – ერთციცხვიანი სატვირთველები მუხლუხა სავალით

8429 51 990 00 – – – – დანარჩენი

8429 52 100 00 – – – მუხლუხა ექსკავატორები

8429 52 900 00 – – – დანარჩენი

8429 59 000 00 – – დანარჩენი

8439 10 000 00 – დანადგარები ბოჭკოვანი ცელულოზის მასალებისაგან მასის წარმოებისათვის

8439 20 000 00 – დანადგარები ქაღალდისა ან მუყაოს დასამზადებელი

8439 30 000 00 – დანადგარები ქაღალდისა ან მუყაოს გასაწყობი

8439 91 100 00 — — — თუჯის, სხმული ან ფოლადის, სხმული

8439 91 900 00 — — — დანარჩენი

8439 99 100 00 — — — თუჯის, სხმული ან ფოლადის, სხმული

8439 99 900 00 — — — დანარჩენი

8442 30 100 00 – – შრიფტის ჩამოსასხმელად და ასაკრეფად (მაგალითად, ლინოტიპები, მონოტიპები, ინტერტიპები), ჩამოსასხმელი მოწყობილობით ან მის გარეშე, გარდა ფოტოასაკრეფისა

8442 30 900 00 — — დანარჩენი

8442 40 000 00 — ზემოთ ჩამოთვლილი მანქანების, აპარატურისა ან აღჭურვილობის ნაწილები

8442 50 210 00 — — — მაღალი ბეჭდვისათვის

8442 50 230 00 — — — ბრტყელი ბეჭდვისათვის

8442 50 290 00 — — — დანარჩენი

8442 50 800 00 — — დანარჩენი

8444 00 100 00 – მანქანები ექსტრუდირებისათვის

8444 00 900 00 – დანარჩენი

8445 11 000 00 – – საჩეჩი

8445 12 000 00 – – სავარცხნ-საჩეჩი

8445 13 000 00 – – ლენტური ან საფთილავი

8445 19 000 00 – – დანარჩენი

8445 20 000 00 – სართავი საფეიქრო მანქანები

8445 30 100 00 – – საორფავებელი საფეიქრო მანქანები

8445 30 900 00 – – საგრეხი საფეიქრო მანქანები

8445 40 000 00 – სახვევი საფეიქრო მანქანები (მისაქსელის სახვევის ჩათვლით) ან პარკამოსახვევი მანქანები

8445 90 000 00 – დანარჩენი

8447 11 100 00 – – – ენიანი ნემსებით მომუშავე

8447 11 900 00 – – – დანარჩენი

8447 12 100 00 – – – ენიანი ნემსებით მომუშავე

8447 12 900 00 – – – დანარჩენი

8447 20 200 00 – – ქსელსაქსოვი მანქანები (რაშელ-მანქანების ჩათვლით); საქსოვ-გასაკერი მანქანები

8447 20 800 00 – – დანარჩენი

8447 90 000 00 – დანარჩენი

8449 00 000 00 მოწყობილობები ქეჩის, ფეტრისა ან უქსოვადი მასალების წარმოებისა ან გამოყვანისათვის ნაჭრებად ან ფორმებად, ფეტრის ქუდების წარმოების მოწყობილობების ჩათვლით; ლუგვები ქუდების დასამზადებლად

8453 10 000 00 – მოწყობილობები ტყავის მომზადების, თრიმვლისა ან დამუშავებისათვის

8453 20 000 00 – მოწყობილობები ფეხსაცმელის დამზადებისა ან შეკეთებისათვის

8453 80 000 00 – მოწყობილობები დანარჩენი

8454 10 000 00 – კონვერტერები

8454 20 000 00 – ციცხვები და ბოყვები

8454 30 100 00 – – წნევის ქვეშ ჩამოსხმისათვის

8454 30 900 00 – – დანარჩენი

8455 10 000 00 – მილსაგლინი დგანები

8455 21 000 00 – – ცხელსაგლინი ან კომბინირებული ცხელსაგლინი და ცივსაგლინი დგანები

8455 22 000 00 – – ცივსაგლინი

8455 30 100 00 – – თუჯის სხმულისაგან

8455 30 310 00 – – – მუშა გლინები ცხლად გლინვისათვის; საბჯენი გლინები ცხლად და ცივად გლინვისათვის

8455 30 390 00 – – – მუშა გლინები ცივად გლინვისათვის

8455 30 900 00 – – ფოლადის, სხმული ან წნევით დამუშავებული

8456 10 001 00 – – ლაზერული გამოსხივების პროცესების გამოყენებით მომუშავე

8456 10 009 00 – – დანარჩენი

8456 20 000 00 – ულტრაბგერითი პროცესების გამოყენებით მომუშავე

8456 30 110 00 – – – მავთულის ელექტროდით

8456 30 190 00 – – – დანარჩენი

8456 30 900 00 – – დანარჩენი

8456 90 900 00 – დანარჩენი

8457 10 100 00 – – ჰორიზონტალური

8457 10 900 00 – – დანარჩენი

8457 20 000 00 – ერთპოზიციური აგრეგატული ჩარხები

8457 30 100 00 – – ციფრული პროგრამული მართვით

8457 30 900 00 – – დანარჩენი

8458 11 200 00 – – – მრავალმიზნობრივი სახარატო ჩარხები

8458 11 410 00 – – – – ერთშპინდელიანი

8458 11 490 00 – – – – მრავალშპინდელიანი

8458 11 800 00 – – – დანარჩენი

8458 19 200 00 – – – სახარატო ჩარხები ცენტრული (პროცესორები ან ინსტრუმენტული ჩარხები)

8458 19 400 00 – – – სახარატო ავტომატები

8458 19 800 00 – – – დანარჩენი

8458 91 200 00 – – – მრავალმიზნობრივი სახარატო ჩარხები

8458 91 800 00 – – – დანარჩენი

8458 99 000 00 – – დანარჩენი

8459 10 000 00 – ხაზოვანი აგებულების აგრეგატული ჩარხები

8459 21 000 00 – – ციფრული პროგრამული მართვით

8459 29 000 00 – – დანარჩენი

8459 31 000 00 – – ციფრული პროგრამული მართვით

8459 39 000 00 – – დანარჩენი

8459 40 100 00 – – ციფრული პროგრამული მართვით

8459 40 900 00 – – დანარჩენი

8459 51 000 00 – – ციფრული პროგრამული მართვით

8459 59 000 00 – – დანარჩენი

8459 61 100 00 – – – ინსტრუმენტული საფრეზავი

8459 61 900 00 – – – დანარჩენი

8459 69 100 00 – – – ინსტრუმენტული საფრეზავი

8459 69 900 00 – – – დანარჩენი

8459 70 000 00 – კუთხვილსაჭრელი ჩარხები დანარჩენი

8460 11 000 00 – – ციფრული პროგრამული მართვით

8460 19 000 00 – – დანარჩენი

8460 21 110 00 – – – – ჩარხები შიგსახეხი

8460 21 150 00 – – – – ჩარხები უცენტრო სახეხი

8460 21 190 00 – – – – დანარჩენი

8460 21 900 00 – – – დანარჩენი

8460 29 110 00 – – – – შიგსახეხი ჩარხები

8460 29 190 00 – – – – დანარჩენი

8460 29 900 00 – – – დანარჩენი

8460 31 000 00 – – ციფრული პროგრამული მართვით

8460 39 000 00 – – დანარჩენი

8460 40 100 00 – – ციფრული პროგრამული მართვით

8460 40 900 00 – – დანარჩენი

8460 90 100 00 – – ჩარხები მიკრომეტრული მარეგულირებელი მოწყობილობებითა და ნებისმიერ ღერძზე პოზიციონირების სიზუსტით არანაკლებ 0,01 მმ-ისა

8460 90 900 00 – – დანარჩენი

8461 20 000 00 – განივსარანდი ან სატეხი ჩარხები

8461 30 100 00 – – ციფრული პროგრამული მართვით

8461 30 900 00 – – დანარჩენი

8461 40 110 00 – – – – ციფრული პროგრამული მართვით

8461 40 190 00 – – – – დანარჩენი

8461 40 310 00 – – – – ციფრული პროგრამული მართვით

8461 40 390 00 – – – – დანარჩენი

8461 40 710 00 – – – – ციფრული პროგრამული მართვით

8461 40 790 00 – – – – დანარჩენი

8461 40 900 00 – – – დანარჩენი

8461 50 110 00 – – – დისკოებიანი ხერხებით

8461 50 190 00 – – – დანარჩენი

8461 50 900 00 – – გადასაჭრელი ჩარხები

8461 90 000 00 – დანარჩენი

8462 10 100 00 – – ციფრული პროგრამული მართვით

8462 10 900 00 – – დანარჩენი

8462 21 100 00 – – – ნაწარმის დასამუშავებლად ფურცლოვანი მასალისაგან

8462 21 800 00 – – – დანარჩენი

8462 29 100 00 – – – ნაწარმის დასამუშავებლად ფურცლოვანი მასალისაგან

8462 29 910 00 – – – – ჰიდრავლიკური

8462 29 980 00 – – – – დანარჩენი

8462 31 000 00 – – ციფრული პროგრამული მართვით

8462 39 100 00 – – – ნაწარმის დასამუშავებლად ფურცლოვანი მასალისაგან

8462 39 910 00 – – – – ჰიდრავლიკური

8462 39 990 00 – – – – დანარჩენი

8462 41 100 00 – – – ნაწარმის დასამუშავებლად ფურცლოვანი მასალისაგან

8462 41 900 00 – – – დანარჩენი

8462 49 100 00 – – – ნაწარმის დასამუშავებლად ფურცლოვანი მასალისაგან

8462 49 900 00 – – – დანარჩენი

8462 91 100 00 – – – წნეხები ლითონის ფხვნილების შეცხობით დაყალიბებისათვის ან ლითონის ჯართის დასაპაკეტებელი წნეხები

8462 91 500 00 – – – – ციფრული პროგრამული მართვით

8462 91 900 00 – – – – დანარჩენი

8462 99 100 00 – – – წნეხები ლითონის ფხვნილების შეცხობით დაყალიბებისათვის ან ლითონის ჯართის დასაპაკეტებელი წნეხები

8462 99 500 00 – – – – ციფრული პროგრამული მართვით

8462 99 900 00 – – – – დანარჩენი

8463 10 100 00 – – ჩარხები მავთულის ადიდვისათვის

8463 10 900 00 – – დანარჩენი

8463 20 000 00 – ჩარხები კუთხვილმოსაგორი

8463 30 000 00 – მანქანები ნაწარმის დასამზადებლად მავთულისაგან

8463 90 000 00 – დანარჩენი

8464 10 000 00 – სახერხი ჩარხები

8464 20 110 00 – – – ოპტიკური მინის

8464 20 190 00 – – – დანარჩენი

8464 20 200 00 – – კერამიკის დასამუშავებლად

8464 20 950 00 – – დანარჩენი

8464 90 200 00 – – კერამიკის დასამუშავებლად

8464 90 800 00 – – დანარჩენი

8465 10 100 00 – – დასამუშავებელი ნაწარმის ოპერაციებს შორის ხელით გადაადგილებით

8465 10 900 00 – – დასამუშავებელი ნაწარმის ოპერაციებს შორის ავტომატური გადაადგილებით

– დანარჩენი:

8465 91 100 00 – – – ლენტური ხერხები

8465 91 200 00 – – – დისკური ხერხები

8465 91 900 00 – – – დანარჩენი

8465 92 000 00 – – ჩარხები სარანდი, საფრეზავი ან სარანდავ-სანარიმანდე

8465 93 000 00 – – ჩარხები სახეხი, სილასახეხი ან საპრიალებელი ჩარხები

8465 94 000 00 – – მანქანები მოსაღუნი ან ასაწყობი

8465 95 000 00 – – ჩარხები საბურღი ან სატეხი

8465 96 000 00 – – ჩარხები საჭრელი, სამსხვრევი ან ასაჩეჩი

8465 99 100 00 – – – სახარატო

8465 99 900 00 – – – დანარჩენი

8474 10 000 00 – მანქანები დახარისხების, გაცხავების, სეპარაციისა ან გარეცხვისათვის

8474 20 100 00 – – კერამიკული ნაკეთობების წარმოებაში გამოსაყენებელი მინერალური ნივთიერებების

8474 20 900 00 – – დანარჩენი

– მანქანები შერევისა და არევისათვის:

8474 31 000 00 – – ბეტონსარევები ან დუღაბშემრევები

8474 32 000 00 – – მინერალური ნივთიერებების ბიტუმთან შემრევი მანქანები

8474 39 100 00 – – – კერამიკული ნაკეთობების წარმოებაში გამოსაყენებელი მინერალური ნივთიერებების არევისა და შერევის მოწყობილობები

8474 39 900 00 – – – დანარჩენი

8474 80 101 00 – – – სამედიცინო მრეწველობისათვის

8474 80 108 00 – – – დანარჩენი

8474 80 901 00 – – – სამედიცინო მრეწველობისათვის

8474 80 908 00 – – – დანარჩენი

8475 10 000 00 – მანქანები ელექტრული ან ელექტრონული ნათურების, მილაკებისა ან ელექტრონ-სხივური მილაკებისა ან მილის კოლბებში აირგანმმუხტავი ნათურების ასაწყობად

8475 21 000 00 – – მანქანები ოპტიკური ბოჭკოსა და მისი ნამზადების დასამზადებლად

8475 29 000 00 – – დანარჩენი

8477 10 000 00 – ინჟექციურ-ჩამოსამსხმელო მანქანები

8477 20 000 00 – ექსტრუდერები

8477 30 000 00 – გამონაბერი მანქანები

8477 40 000 00 – ვაკუუმური ჩამოსხმის მანქანები და დანარჩენი თერმოდაყალიბების მანქანები

– სხვა ნებისმიერი ხერხით ჩამოსხმისა ან დაყალიბების მანქანები:

8477 51 000 00 – – პნევმატური საბურავების პროტექტორების ჩამოსხმის ან აღდგენისთვის ან პნევმატური საბურავების კამერების ჩამოსხმის ან სხვა სახით დაყალიბებისათვის

8477 59 100 00 – – – წნეხები

8477 59 800 00 – – – დანარჩენი

8477 80 110 00 – – – რეაქციაუნარიანი ფისების დასამუშავებელი მანქანები

8477 80 190 00 – – – დანარჩენი

8477 80 910 00 – – – მოწყობილობები დაქუცმაცებისათვის

8477 80 930 00 – – – შემრევები, საზელი მანქანები და სარევები

8477 80 950 00 – – – მანქანები ჭრის, გაპობისა და ჩორტნისათვის

8477 80 990 00 – – – დანარჩენი

8479 10 100 00 – მოწყობილობები საზოგადოებრივი სამუშაოების, მშენებლობისა ან სხვა ანალოგიური სამუშაოებისათვის

8479 20 000 00 – მოწყობილობები ცხოველური ან აუქროლადი მცენარეული ცხიმების და ზეთების ექსტრაგირებისა ან მომზადებისათვის

8479 30 100 00 – – წნეხები

8479 30 900 00 – – დანარჩენი

8479 40 000 00 – მანქანები თოკებისა ან ბაგირების დასამზადებლად

8479 50 000 00 – სამრეწველო რობოტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი

8479 60 000 00 – ჰაერგამაგრილებლები საორთქლებელი ტიპის

8479 71 000 00 – – აეროპორტებში გამოსაყენებელი

8479 79 000 00 – – დანარჩენი:

8479 81 000 00 – – ლითონის დამუშავებისათვის, ელექტროსადენის კოჭებზე დამხვევი მანქანების ჩათვლით

8479 82 000 00 – – შერევის, არევის, დაქუცმაცების, დაფქვის, გაცხავების, გაცრის, ჰომოგენიზაციის, ემულგირების ან მორევისათვის

8479 89 100 00 – – – სამოქალაქო ავიაციის შემდეგი ნაწარმი: ჰიდროპნევმატური ბატარეები; მექანიკური ამძრავები რევერსის წევის მექანიზმებისათვის; სპეციალური კონსტრუქციის ტუალეტის კვანძები; ჰაერის სატენიანებლები და საშრობლები; არაელექტრული სერვომექანიზმები; არაელექტრული გამშვები ძრავები; ტურბორეაქტორული, ტურბოხრახნული და სხვა აირტურბინული ძრავების პნევმატური სტარტერები; არაელექტრული მინასაწმენდები; ჰაერის ხრახნის ბიჯის არაელექტრული რეგულატორები

8479 89 300 00 – – – – შახტის მოძრავი საბჯენი ჰიდრავლიკური ამძრავით

8479 89 600 00 – – – – ცენტრალური შეზეთვის სისტემები

8479 89 910 00 – – – – მანქანები კერამიკული ნაკეთობების მოჭიქურებისა და მორთვისათვის

8479 89 970 00 – – – – დანარჩენი

8480 10 000 00 — საყალიბეები ლითონსამსხმელო წარმოებისათვის

8480 20 000 00 — სამსხმელო ქვეშები

8480 30 100 00 — — ხის

8480 30 900 00 — — დანარჩენი

8480 41 000 00 — — გამობერვით ან წნევით ჩამოსხმისათვის

8480 49 000 00 — — დანარჩენი

8480 50 000 00 — მინის ჩამოსასხმელი ყალიბები

8480 60 100 00 — — წნევით ჩამოსხმისათვის

8480 60 900 00 — — დანარჩენი

8480 71 000 00 — — გამობერვით ან წნევით ჩამოსხმისათვის

8480 79 000 00 — — დანარჩენი

8501 20 100 00 – – სიმძლავრით 735 ვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 150 კვტ-ისა, სამოქალაქო ავიაციისათვის

8501 20 900 00 – – დანარჩენი

8501 32 100 00 – – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

8501 32 800 00 – – – – სიმძლავრით 7,5 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 75 კვტ-ისა

8501 33 100 00 – – – ძრავები სიმძლავრით არა უმეტეს 150 კვტ-ისა და გენერატორები სამოქალაქო ავიაციისათვის

8501 33 900 00 – – – დანარჩენი

8501 34 100 00 – – – გენერატორები სამოქალაქო ავიაციისათვის

– – – დანარჩენი:

8501 34 500 00 – – – – წევის ძრავები

8501 34 920 00 – – – – – 375 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 750 კვტ-ისა

8501 34 990 00 – – – – – 750 კვტ-ზე მეტი

8501 40 100 00 – – სიმძლავრით 735 ვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 150 კვტ-ისა, სამოქალაქო ავიაციისათვის

8501 40 800 00 – – – სიმძლავრით 750 ვტ-ზე მეტი

8501 51 100 00 – – – სიმძლავრით 735 ვტ-ზე მეტი, სამოქალაქო ავიაციისათვის

8501 51 900 00 – – – დანარჩენი

8501 52 100 00 – – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

8501 52 930 00 – – – – სიმძლავრით 7,5 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 37 კვტ-ისა

8501 52 900 00 – – – – სიმძლავრით 37 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 75 კვტ-ისა

8501 53 100 00 – – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

8501 53 500 00 – – – – წევის ძრავები

8501 53 810 00 – – – – – 75 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 375 კვტ-ისა

8501 53 940 00 – – – – – 375 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 750 კვტ-ისა

8501 53 990 00 – – – – – 750 კვტ-ზე მეტი

8501 61 100 00 – – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

8501 61 200 00 – – – – სიმძლავრით არა უმეტეს 7,5 კვა-ისა

8501 61 800 00 – – – – სიმძლავრით 7,5 კვა-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 75 კვა-ისა

8501 62 100 00 – – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

8501 62 900 00 – – – დანარჩენი

8501 63 100 00 – – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

8501 63 900 00 – – – დანარჩენი

8501 64 000 00 – – სიმძლავრით 750 კვა-ზე მეტი

8514 10 100 00 – – პურის საცხობი და საკონდიტრო ღუმლები

8514 10 800 00 – – დანარჩენი

8514 20 100 00 – – ღუმლები და კამერები, ინდუქციის მოვლენის საფუძველზე მოქმედი

8514 20 800 00 – – ღუმლები და კამერები, დიელექტრიკული დანაკარგების საფუძველზე მოქმედი

8514 30 190 00 – – ღუმლები ინფრაწითელი გამოსხივებით

8514 30 990 00 – – დანარჩენი

8514 40 000 00 – მოწყობილობები მასალების თერმული დამუშავებისათვის ინდუქციის მოვლენის ან დიელექტრიკული დანაკარგების დახმარებით, დანარჩენი