სპეციალური ზონალური შეთანხმება, სამშენებლო კოეფიციენტების გაყიდვის წესი და მასთან დაკავშირებული მოსაკრებლები, შესაძლოა გაუქმდეს

სპეციალური (ზონალური) შეთანხმება და მასთან დაკავშირებული მოსაკრებელი, შესაძლოა გაუქმდეს. აღნიშნულის გაუქმებას “სივრცითი მოწყობისა და მშენებლობის კოდექსის“ პროექტი და “ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ“ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები ითვალისწინებს, რომელიც განსახილველად მთავრობამ პარლამენტს უკვე წარუდგინა.

ამავე პაკეტის მიხედვით, აღარ იარსებებს სამშენებლო კოეფიციენტების გაყიდვის შესაძლებლობა - კანონის ის მუხლი, რომელიც ადგენს ასეთი შეთანხმებისათვის მოსაკრებლის გადახდას და მისი დაანგარიშების წესს, პარლამენტში წარდგენილი პროექტის მიხედვით, უქმდება.

“სივრცითი მოწყობისა და მშენებლობის კოდექსის“ პროექტით, ასევე უქმდება მშენებლობის სახელმწიფო-ტექნიკური ზედამხედველობა და მასთან დაკავშირებული მომსახურების მოსაკრებელი.

ამასთან, აღნიშნულ კანონს უკუძალა არ ექნება და მოსაკრებლის გაანგარიშებასა და გადახდის წესთან დაკავშირები, კანონის ძალაში შესვლამდე არსებული წესები იმოქმედებს.

როგორც ამასთან დაკავშირებით პროექტის განმარტებით ბარათშია აღნიშნული, ეს განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ ერთი მხრივ, ზიანი არ მიადგეს დაინტერესებულ პირს, რომელმაც უკვე მიაღწია მუნიციპალიტეტთან შეთანხმებას, გასწია ხარჯები, განახორციელა იურიდიული მნიშვნელობის მოქმედებები, ხოლო მეორე მხრივ, მუნიციპალიტეტმა არ დაკარგოს უფლება, მოსთხოვოს შეთანხმების მეორე მხარეს მიღებული სარგებლისთვის - კოეფიციენტის ყიდვისათვის შესაბამისი საფასურის გადახდა.