მთავრობამ ფარმაცევტული პროდუქტის საბითუმო რეალიზაციის პირობები დაამტკიცა

ფარმაცევტული პროდუქტის საბითუმო რეალიზაციის პირობების შესახებ მთავრობის დადგენილება 2 თვის შემდეგ ამოქმედდება.

მთავრობის მიერ, ფარმაცევტული პროდუქტის საბითუმო რეალიზაციის პირობების შესახებ, 25 აპრილს მიღებული ტექნიკური რეგლამენტი საქართველოს ტერიტორიაზე ფარმაცევტული პროდუქტის საბითუმო რეალიზაციის, ასევე საბითუმო რეალიზაციის ობიექტის მიმართ წაყენებულ სანიტარიულ-ჰიგიენურ/ტექნიკურ პირობებს განსაზღვრავს.

რეგლამენტის მიხედვით, საბითუმო რეალიზაციის ობიექტი განთავსება შესაძლებელია როგორც ამ საქმიანობისათვის განკუთვნილ ცალკე მდგომ ნაგებობაში, ასევე სხვა შენობაში იზოლირებულ ფართობზე, დამოუკიდებელი შესასვლელით.

თუმცა, საბითუმო რეალიზაციის ობიექტში გარე პერიმეტრიდან მომხმარებლისათვის განკუთვნილი შესასვლელი კარი პირდაპირ ფარმაცევტული პროდუქტის შესანახ (სამარაგო/სამარაგოები) იზოლირებულ სათავსს არ უნდა უკავშირდებოდეს.

როგორც რეგლამენტშია ნათქვამი, საბითუმო რეალიზაციის განმახორციელებელი პერსონალი ვალდებულია, დაიცვას პირადი ჰიგიენის წესები და ატაროს დაკისრებული მოვალეობის შესაბამისი ტანსაცმელი (მ.შ., ხალათი, ხელთათმანი – შესაბამისი პროცედურის განხორციელების დროს).

„საბითუმო რეალიზაციისათვის გამოყოფილ ფართში თამბაქოს მოწევა აკრძალულია. საბითუმო რეალიზატორი კი ვალდებულია: ფარმაცევტული პროდუქტის მიმღები და გამცემი პირ(ებ)ის მოთხოვნის შემთხვევაში, მისცეს მათ პროდუქტის შენახვის მდგომარეობის გაცნობის/დათვალიერების შესაძლებლობა, დამთვალიერებლის მხრიდან ჰიგიენური ნორმების (მ.შ., სანიტარიული ტანსაცმლის) დაცვის პირობით. ამ მიზნით, ადმინისტრაცია უფლებამოსილია, დამატებით დააწესოს სხვა გონივრული მოთხოვნები; მოთხოვნის შემთხვევაში, შემსყიდველ პირს გადასცეს პროდუქტის სერიის ხარისხის სერტიფიკატის ასლი; უზრუნველყოს ფარმაცევტული პროდუქტის ტრანსპორტირების განმახორციელებელი პირების (მ.შ., შემსყიდველი პირის) აღრიცხვა და ა.შ.“- ნათქვამია რეგლამენტში.