თბილისის რომელ უბანს ემუქრება მეწყერი

დე­და­მი­წის შემ­სწავ­ლელ მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა ინ­სტი­ტუ­ტი­სა და ეროვ­ნუ­ლი სე­ის­მუ­რი ცენ­ტრის დი­რექ­ტორ­მა თეა გო­დო­ლა­ძემ ვა­რა­ზის­ხევ­ში, ჟვა­ნი­ას ქუ­ჩის მიმ­დე­ბა­რე ტე­რი­ტო­რი­ის კომ­პლექ­სუ­რი კვლე­ვა წარ­მო­ად­გი­ნა და გა­ნა­ცხა­და, რომ მარ­ჯვე­ნა ფერ­დზე არ­სე­ბუ­ლი გრუნ­ტი არას­ტა­ბი­ლუ­რია, მთის ფერ­დის ძირი უკვე მოჭ­რი­ლია და არ­სე­ბობს მე­წყრუ­ლი პრო­ცე­სე­ბის გა­აქ­ტი­უ­რე­ბის დიდი ალ­ბა­თო­ბა.

„არა­ერ­თი სა­მო­ქა­ლა­ქო აქ­ტი­ვო­ბის შემ­დეგ, როცა ყვე­ლა ვთან­ხმდე­ბით, რომ იქ მშე­ნებ­ლო­ბე­ბი სა­ში­შია, დე­ვე­ლო­პე­რე­ბის მიერ შე­ტა­ნი­ლია მო­თხოვ­ნე­ბი, რომ გა­ი­ცეს სამ­შე­ნებ­ლო ნე­ბარ­თვე­ბი. ეს იქ­ნე­ბა კა­ტას­ტრო­ფა ხე­ო­ბის­თვის. ამ დატ­ვირ­თვას ხე­ო­ბა ვერ გა­უძ­ლებს, არ შე­იძ­ლე­ბა იქ მშე­ნებ­ლო­ბა. სამ­წუ­ხა­როდ, მო­სახ­ლე­ო­ბა­საც, გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მიმ­ღებ­საც და სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­საც მახ­სოვ­რო­ბის პრობ­ლე­მა აქვს. რაც მოხ­და წარ­სულ­ში, ადა­მი­ა­ნე­ბი მარ­ტი­ვად ივი­წყე­ბენ. ვე­რეს ხე­ო­ბა­ში გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი მე­წყრის შემ­დეგ ფაქ­ტი­უ­რად, ისევ გა­ი­ცე­მა ნე­ბარ­თვე­ბი და ხალ­ხი ისევ ცდი­ლობს მდი­ნა­რის ჭა­ლა­ში აწარ­მო­ოს გა­ნა­შე­ნი­ა­ნე­ბა, რაც და­უშ­ვე­ბე­ლია ყვე­ლა სა­ერ­თა­შო­რი­სო ნორ­მით“, - გა­ნა­ცხა­და გო­დო­ლა­ძემ.

თეა გო­დო­ლა­ძემ კვლე­ვის ფარ­გლებ­ში გა­კე­თე­ბულ მო­დე­ლი­რე­ბულ ვი­დე­ო­გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბა­ზეც ისა­უბ­რა და გა­ნა­ცხა­და, რომ მდი­ნა­რის ჭა­ლა­ში სამ­შე­ნებ­ლო პრო­ცე­სის გაგ­რძე­ლე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, იმ ფონ­ზე, რომ ტე­რი­ტო­რია მე­წყერ­სა­ში­ში ზო­ნაა, წყალ­მო­ვარ­დნის გან­მე­ო­რე­ბის დროს უა­რე­სი შე­დე­გი იქ­ნე­ბა, ვიდ­რე 2 წლის წინ იყო. 

ჟვა­ნი­ას ქუ­ჩა­ზე წყალ­მო­ვარ­დნის მო­დე­ლი­რე­ბის სცე­ნა­რის მი­ხედ­ვით: „კო­ლექ­ტო­რი­დან 1 კი­ლო­მეტრში ჩა­მო­წო­ლილ­მა მე­წყრულ­მა მა­სა­ლამ კო­ლექ­ტო­რის შე­გუ­ბე­ბა და­ი­წყო 6 წუთ­სა და 40 წამ­ში. შე­გუ­ბე­ბი­დან და­ახ­ლო­ე­ბით 5 წუთ­ში კო­ლექ­ტო­რის მი­და­მო­ე­ბი გა­ავ­სო და წყალ­მა და­ი­წყო გად­მოს­ვლა. მე­წყრის ჩა­მო­წო­ლი­დან არა­უგ­ვი­ა­ნეს 15 წუთ­ში, (და­ახ­ლო­ე­ბით 12-13 წუთ­ში), პირ­ვე­ლი­ვე კორ­პუ­სებ­თან სტი­ქი­ამ და­მან­გრე­ვე­ლი სახე მი­ი­ღო, რად­გან კორ­პუ­სე­ბის ეზო­ებ­ში და­ფიქ­სირ­და რამ­დე­ნი­მე მ/წმ სიჩ­ქა­რით მოძ­რა­ვი და­ახ­ლო­ე­ბით 0.5 მეტ­რი სი­მაღ­ლის წყლის ნა­კა­დი. სტი­ქი­ის და­წყე­ბი­დან 21 წუთ­ზე ცოტა მეტ დრო­ში წყალ­მო­ვარ­დნის ტალ­ღამ ჭავ­ჭა­ვა­ძის ქუ­ჩამ­დე მი­აღ­წია. 24 წუთ­ში ვე­რეს ხე­ო­ბის გზის მო­ნაკ­ვე­თი დატ­ბო­რა და რამ­დე­ნი­მე წამ­ში გმირ­თა მო­ედ­ნამ­დეც ჩა­ვი­და. წყალ­მო­ვარ­დნის ტალ­ღას დას­ჭირ­და და­ახ­ლო­ე­ბით 30 წუთი, რათა მტკვრის მარ­ჯვე­ნა სა­ნა­პი­რო­დან (ლა­გუ­ნა ვე­რეს მიმ­დე­ბა­რე ტე­რი­ტო­რი­ი­დან) მტკვარს შე­ერ­თე­ბო­და“.

თეა გო­დო­ლა­ძის რე­კო­მენ­და­ცი­აა, გამ­კაცრ­დეს რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბი გე­ო­ტექ­ნი­კურ კვლე­ვებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით.

„გა­მო­სა­ვა­ლი არის რე­გუ­ლა­ცი­ებ­ში. გე­ო­ტექ­ნი­კუ­რი კვლე­ვე­ბის ავ­ტო­რებს უნდა გა­აჩ­ნდეთ პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა იმა­ზე, რა­საც აწე­რენ ხელს. უნდა მიმ­დი­ნა­რე­ობ­დეს მათი საქ­მი­ა­ნო­ბის ლი­ცენ­ზი­რე­ბა სა­ერ­თა­შო­რი­სო მე­ქა­ნიზ­მე­ბით იმი­ტომ, რომ ნე­პო­ტიზმს აქვს ად­გი­ლი ამ სფე­რო­ში, რად­გან ყვე­ლა ყვე­ლას იც­ნობს. ერ­თმა­ნე­თის ხათ­რით არ სა­უბ­რო­ბენ მო­სა­ლოდ­ნელ პრობ­ლე­მებ­ზე. ის იმის მე­გო­ბა­რია, ის იმის ახ­ლო­ბე­ლია და ერ­თმა­ნეთს უმაგ­რე­ბენ მხარს. ხმას არა­ვინ არ იღებს და ყვე­ლა ყვე­ლა­ფერს აწერს ხელს. ასე არ შე­იძ­ლე­ბა, კა­ტას­ტრო­ფამ­დე მიგ­ვიყ­ვანს ასე გაგ­რძე­ლე­ბა“, - გა­ნა­ცხა­და გო­დო­ლა­ძემ.

თეა გო­დო­ლა­ძის გან­ცხა­დე­ბით, ვე­რეს ხე­ო­ბა­სა და ვა­რა­ზის­ხევ­ში არ­სე­ბულ არამ­დგრად ნი­ა­დაგს საფრ­თხე შე­იძ­ლე­ბა შე­უქ­მნას წყალ­მო­ვარ­დნებ­მა და მი­წისძვრამ. მისი თქმით, ამის მა­გა­ლი­თია 2 დღის წინ აზერ­ბა­ი­ჯან­ში მომ­ხდა­რი მი­წისძვრის ბიძ­გე­ბი, რის შე­დე­გა­დაც სა­ხალ­ხო დამ­ცვე­ლის ოფი­სი და­ზი­ან­და. მი­სი­ვე თქმით, თუ თბი­ლი­სის ეპი­ცენ­ტრში 4.5 ბა­ლით გან­მე­ორ­დე­ბა მი­წისძვრა, აღ­ნიშ­ნულ პე­რი­მეტრზე ბევ­რი შე­ნო­ბა და მათ შო­რის, ომ­ბუდსმე­ნის შე­ნო­ბა სე­რი­ო­ზუ­ლი საფრ­თხის წი­ნა­შე შე­იძ­ლე­ბა დად­გეს.

იხილეთ მო­დე­ლი­რე­ბუ­ლი ვიდეო