რომელ ჰიპერმარკეტში ყიდულობთ სამშენებლო/სარემონტო მასალებს? - გამოკითხვის შედეგები

სა­ქარ­თვე­ლო­ში სამ­შე­ნებ­ლო ბუ­მია. შენ­დე­ბა ახა­ლი სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი კორ­პუ­სე­ბი, არი­ან ისე­თე­ბიც, რომ­ლე­ბიც სა­კუ­თა­რი გე­მოვ­ნე­ბი­თა და დი­ზა­ი­ნით აშე­ნე­ბენ კერ­ძო სახ­ლებს. ნე­ბის­მი­ერ შემ­თხვე­ვა­ში - სამ­შე­ნებ­ლო თუ სა­რე­მონ­ტო სა­მუ­შა­ო­ე­ბი­სას მა­სა­ლე­ბის შე­ძე­ნა გჭირ­დე­ბათ, რის­თვი­საც ყვე­ლა სხვა­დას­ხვა გზას მი­მარ­თავს.

ჩვენ და­ვინ­ტე­რეს­დით, რო­მელ სამ­შე­ნებ­ლო ჰი­პერ­მარ­კეტ­ში ყი­დუ­ლო­ბენ სამ­შე­ნებ­ლო/სა­რე­მონ­ტო მა­სა­ლებს ყვე­ლა­ზე ხში­რად, რის­თვი­საც გა­მო­კი­თხვა ჩა­ვა­ტა­რეთ. გა­მო­კი­თხვა Ambebi.ge-ს და BPN.ge-ს სა­ი­ტებ­ზე ერთი კვი­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და.

კი­თხვა­ზე, რო­მელ სამ­შე­ნებ­ლო ჰი­პერ­მარ­კეტ­ში ყი­დუ­ლობთ სამ­შე­ნებ­ლო/სა­რე­მონ­ტო მა­სა­ლებს ყვე­ლა­ზე ხში­რად? - პა­სუ­ხი 8 962-მა მკი­თხველ­მა და­ა­ფიქ­სი­რა და მათი უმ­რავ­ლე­სო­ბის ხმა "გორ­გი­ამ" და­იმ­სა­ხუ­რა - 40%. გა­მო­კი­თხვა­ში 26%-მა მი­უ­თი­თა, რომ სამ­შე­ნებ­ლო/სა­რე­მონ­ტო მა­სა­ლებს სხვა ად­გი­ლას ყი­დუ­ლობს, სა­მე­ულ­ში კი მოხ­ვდა "დო­მი­ნო" და "ბრი­კო­რა­მა" 17 და 11%-ით.

bpnკი­თხვას, რო­მე­ლი სამ­შე­ნებ­ლო ჰი­პერ­მარ­კე­ტის აქ­ცი­ე­ბით და ფას­დაკ­ლე­ბე­ბით სარ­გებ­ლობთ ყვე­ლა­ზე ხში­რად? – 5 983-მა მკი­თხველ­მა უპა­სუ­ხა. მათი უმ­რავ­ლე­სო­ბა - 39% კვლავ "გორ­გი­ას" ასა­ხე­ლებს, სხვა - 28%, "დო­მი­ნოს" აქ­ცი­ე­ბის დროს 16% სტუმ­რობს, ხოლო "ბრი­კო­რა­მას" გა­მო­კი­თხუ­ლი მკი­თხვე­ლის 10%.

bpnგა­მო­კი­თხვა­ში ასე­ვე და­ვინ­ტე­რეს­დით, ჰი­პერ­მარ­კე­ტის შერ­ჩე­ვი­სას მყიდ­ვე­ლის­თვის რა არის ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი - ფასი, სერ­ვი­სი, ასორ­ტი­მენ­ტი თუ ლო­კა­ცია. კი­თხვა­ზე 6 000-მდე მკი­თხველ­მა და­ა­ფიქ­სი­რა პო­ზი­ცია და მათი პა­სუ­ხე­ბი ასე გა­და­ნა­წილ­და:

bpn

გა­მომ­დი­ნა­რე იქე­დან, რომ მკი­თხველ­მა გა­მო­კი­თხვა­ში ძა­ლი­ან იაქ­ტი­უ­რა და ერთ კვი­რა­ში სა­ი­ტის 20 000-ზე მეტ­მა ვი­ზი­ტორ­მა მი­ი­ღო მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა ხმის მი­ცე­მის პრო­ცეს­ში, AMBEBI.GE-ს რე­დაქ­ცია მსგავ­სი გა­მო­კი­თხვე­ბის ჩა­ტა­რე­ბას ყო­ველ კვი­რას გეგ­მავს. თე­მე­ბის მი­ხედ­ვით შე­ირ­ჩე­ვა შე­სა­ბა­მი­სი ვე­ბპ­ლატ­ფორ­მე­ბი, სა­დაც მკი­თხველს ექ­ნე­ბა სა­შუ­ა­ლე­ბა და­ა­ფიქ­სი­როს სა­კუ­თა­რი აზრი.