რატომ იზრდება საწვავის ფასი ყოველდღე - "შეუძლიათ 30 თეთრით ნაკლებად გაყიდონ, მაგრამ შეთანხმება აქვთ და ფასებს არ ამცირებენ"

უმუ­შევ­რო­ბა, ეკო­ლო­გი­უ­რი პრობ­ლე­მე­ბი, ინფლა­ცია, არას­ტა­ბი­ლუ­რი პო­ლი­ტი­კუ­რი გა­რე­მო, კრი­მი­ნა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა - ეს იმ პრობ­ლე­მა­თა არას­რუ­ლი ჩა­მო­ნათ­ვა­ლია, რაც სა­ქარ­თვე­ლოს მო­სახ­ლე­ო­ბას ყვე­ლა­ზე მე­ტად აწუ­ხებს.სო­ცი­ო­ლო­გი­ურ გა­მო­კი­თხვებ­ში ამ სიის ჩა­მო­ნათ­ვალ­ში, პირ­ველ ად­გილს ყო­ველ­თვის უმუ­შევ­რო­ბა იკა­ვებს ხოლ­მე.

UNICEF-ის "მო­სახ­ლე­ო­ბის კე­თილ­დღე­ო­ბის კვლე­ვის" მი­ხედ­ვით, სა­ქარ­თვე­ლო­ში სი­ღა­რი­ბის მაჩ­ვე­ნებ­ლე­ბი გა­ი­ზარ­და. ამის ფონ­ზე, საწ­ვა­ვის ფა­სი­სა და შე­სა­ბა­მი­სად, სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი ხარ­ჯე­ბის ზრდაც, კი­დევ უფრო მტკივ­ნე­უ­ლად აი­სა­ხე­ბა თი­თო­ე­უ­ლი მო­ქა­ლა­ქის ჯი­ბე­ზე.

უკვე თით­ქმის ორი თვეა, რაც ყვე­ლა ტი­პის საწ­ვავ­ზე ფა­სე­ბი ყო­ველ­დღი­უ­რად იც­ვლე­ბა. ამ ხნის გან­მავ­ლო­ბა­ში, საწ­ვა­ვი სა­შუ­ა­ლოდ 5-11 თეთ­რით გა­ი­ზარ­და. ხოლო გა­სუ­ლი წლის ივ­ნის­თან შე­და­რე­ბით, 2018 წლის ივ­ნის­ში ყვე­ლა ტი­პის საწ­ვა­ვი სულ მცი­რე 20 თეთ­რით არის გაძ­ვი­რე­ბუ­ლი. აქვე აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ ყვე­ლა­ზე მეტი მომ­ხმა­რე­ბე­ლი რე­გუ­ლა­რის ტი­პის საწ­ვავს ჰყავს და ფა­სის მა­ტე­ბაც ყვე­ლა­ზე მე­ტად სწო­რედ მას­ზე აი­სა­ხე­ბა ხოლ­მე.

მძღოლ რეს­პონ­დენ­ტთა უმ­რავ­ლე­სო­ბა, რო­მელ­თაც ვკი­თხეთ, მათი დაკ­ვირ­ვე­ბით, რამ­დე­ნი თეთ­რით გაძ­ვირ­და საწ­ვა­ვი ბოლო 1 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში, გვპა­სუ­ხობს რომ 20-30 თეთ­რით.

„წინა ზა­ფხულ­თან შე­და­რე­ბით საწ­ვა­ვი 20-25 თეთ­რი­თაა გაძ­ვი­რე­ბუ­ლი. რაც შე­ე­ხე­ბა რა­ო­დე­ნო­ბის კლე­ბას, ამა­ზე ორი ექ­სპე­რი­მენ­ტი ჩა­ვა­ტა­რეთ და ორი­ვე­ზე მოგ­ვა­ტყუ­ეს. ეს ყვე­ლა­ფე­რი ძა­ლი­ან ცუ­დად მოქ­მე­დებს ჩვენს ჯი­ბე­ზე. დღე­ში ჯამ­ში 60 კი­ლო­მეტრს გავ­დი­ვარ სამ­სა­ხუ­რამ­დე და უკან, შე­სა­ბა­მი­სად ხარ­ჯიც დი­დია" - ამ­ბობს ბელა მაღ­ლა­ფე­რი­ძე ჩვენ­თან სა­უ­ბარ­ში.

"ერთი წლის მან­ძილ­ზე 35 თეთ­რამ­დე გაძ­ვირ­და საწ­ვა­ვი. ვფიქ­რობ, გა­რი­გე­ბუ­ლე­ბი არი­ან კომ­პა­ნი­ე­ბი, რად­გან ფას­დაკ­ლე­ბის ბა­რა­თებს ვაკ­ვირ­დე­ბი და ყვე­ლა ერ­თნა­ი­რად მუ­შა­ობს. ვი­საც ფას­დაკ­ლე­ბის ბა­რა­თი არ აქვს, მათ სხვა კომ­პა­ნი­ებ­თან შე­და­რე­ბით 10 თეთ­რით ნაკ­ლე­ბი აქვთ ფა­სე­ბი. გარ­და ამი­სა, მგო­ნია, რომ შე­ძე­ნი­სას რა­ო­დე­ნო­ბა­შიც მა­ტყუ­ე­ბენ", - აცხა­დებს თორ­ნი­კე სა­გა­ნე­ლი­ძე AMBEBI.GE-სთან სა­უ­ბარ­ში.

კითხვის გაგრძელება