სად დასაქმდნენ "ოცნების" ყოფილი მინისტრები

"ქარ­თულ­მა ოც­ნე­ბამ" ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში მოს­ვლის 6 წლის მან­ძილ­ზე რამ­დე­ნი­მე სამ­თავ­რო­ბო ცვლი­ლე­ბა გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლა.ერთ-ერთი ბოლო ცვლი­ლე­ბა ჯერ კი­დევ მო­ლო­დი­ნის რე­ჟიმ­შია - პრე­მი­ერ კვი­რი­კაშ­ვი­ლის გა­დად­გო­მის შემ­დეგ, 20 ივ­ნისს პარ­ლა­მენ­ტის რიგ­გა­რე­შე სხდო­მაზე ახალ მთავ­რო­ბას გა­მო­უ­ცხა­დე­ბენ ნდო­ბას, ხოლო, უახ­ლო­ეს სამ კვი­რა­ში პარ­ლა­მენტს წა­რედ­გი­ნე­ბა სტრუქ­ტუ­რუ­ლად და პერ­სო­ნა­ლუ­რად შეც­ვლი­ლი მთავ­რო­ბის შე­მად­გენ­ლო­ბა.

სა­ინ­ტე­რე­სოა გა­ვიხ­სე­ნოთ, რა ბედი ეწი­ათ "ოც­ნე­ბის" მთავ­რო­ბის ყო­ფილ მი­ნის­ტრებს თუ დე­პუ­ტა­ტებს და ვინ რო­მელ უწყე­ბა­ში გა­და­ნა­წილ­და თა­ნამ­დე­ბობ­რი­ვი ცვლი­ლე­ბე­ბის შემ­დეგ.

ნო­დარ ხა­დუ­რი

ფი­ნანსთა ყო­ფი­ლი მი­ნის­ტრი „ოც­ნე­ბის“ მთავ­რო­ბის მე­ო­რედ არ­ჩე­ვის შემ­დეგ, ახალ მი­ნის­ტრთა კა­ბი­ნეტ­ში ვე­ღარ მოხ­ვდა - 2016 წლის სა­პარ­ლა­მენ­ტო არ­ჩევ­ნე­ბის შემ­დეგ, მთავ­რო­ბის ახალ შე­მად­გენ­ლო­ბა­ში ფი­ნანსთა მი­ნის­ტრის თა­ნამ­დე­ბო­ბა­ზე ხა­დუ­რი ეკო­ნო­მი­კი­სა და მდგრა­დი გან­ვი­თა­რე­ბის მი­ნის­ტრმა დი­მიტ­რი ქუმ­სიშ­ვილ­მა ჩა­ა­ნაც­ვლა.

თუმ­ცა, ნო­დარ ხა­დუ­რი ფი­ნანსთა მი­ნის­ტრის პოს­ტი­დან წას­ვლის შემ­დეგ, მა­ლე­ვე და­ი­ნიშ­ნა კონ­კუ­რენ­ცი­ის სა­ა­გენ­ტოს თავ­მჯდო­მა­რედ და 2016 წლის დე­კემ­ბრი­დან ხელ­მძღვა­ნე­ლობს ამ უწყე­ბას. მისი ამ­ჟა­მინ­დე­ლი საქ­მი­ა­ნო­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ხა­დუ­რი მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას იღებს ეკო­ნო­მი­კურ ფო­რუ­მებ­ში და კონ­ფე­რენ­ცი­ებ­ში, მას­პინ­ძლობს კო­ლე­გებს სხვა­დას­ხვა ქვეყ­ნი­დან და ა.შ.

ვიქ­ტორ დო­ლი­ძე

ყო­ფი­ლი სა­ხელ­მწი­ფო მი­ნის­ტრი ევ­რო­პულ და ევ­რო­ატ­ლან­ტი­კურ სტრუქ­ტუ­რებ­ში ინ­ტეგ­რა­ცი­ის სა­კი­თხებ­ში, 2017 წელს გან­ხო­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი სამ­თავ­რო­ბო და სტრუქ­ტუ­რუ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბის შემ­დეგ, მი­ნის­ტრთა კა­ბი­ნეტ­ში ვერ მოხ­ვდა, ისე­ვე რო­გორც მის­მა უწყე­ბამ, რო­მელ­საც ის 1 წელი ხელ­მძღვა­ნე­ლობ­და, არ­სე­ბო­ბა შე­წყვი­ტა და რესტრუქ­ტუ­რი­ზა­ცი­ის შე­დე­გად სა­გა­რეო საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს დე­პარ­ტა­მენ­ტად ჩა­მო­ყა­ლიბ­და.

მი­ნის­ტრის პოს­ტი­დან წას­ვლის შემ­დეგ, დო­ლი­ძე სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტმა გი­ორ­გი მარ­გვე­ლაშ­ვილ­მა ჟე­ნე­ვა­ში გა­ე­როს გან­ყო­ფი­ლე­ბებ­სა და სხვა სა­ერ­თა­შო­რი­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­ში სა­ქარ­თვე­ლოს მუდ­მი­ვი წარ­მო­მად­გენ­ლის თა­ნამ­დე­ბო­ბა­ზე და­ნიშ­ნა. ყო­ფი­ლი მი­ნის­ტრი მუდ­მი­ვი წარ­მო­მად­გენ­ლის პოსტზე მუ­შა­ო­ბას 2018 წლის 1 იან­ვრი­დან შე­უდ­გე­ბა.

კითხვის გაგრძელება