აჭარა მსოფლიოში უმსხვილეს ტურისტულ გამოფენაზე „WTM London 2018”

აჭა­რის ტუ­რიზ­მის დე­პარ­ტა­მენ­ტმა რე­გი­ონს პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცია მსოფ­ლი­ო­ში უმ­სხვი­ლეს ტუ­რის­ტულ გა­მო­ფე­ნა­ზე “WTM London 2018” გა­უ­წია.დე­პარ­ტა­მენ­ტი გა­მო­ფე­ნა­ზე ტუ­რიზ­მის ეროვ­ნუ­ლი ად­მი­ნიტ­რა­ცი­ის, აჭა­რის ფი­ნანსთა და ეკო­ნი­მი­კის სა­მი­ნის­ტრო­სა და ტუ­რის­ტუ­ლი სა­ა­გენ­ტო­ე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­თან ერ­თად იყო წარ­მოდ­გე­ნი­ლი.

ლონ­დო­ნის ტუ­რის­ტულ გა­მო­ფე­ნა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას 5000-ზე მეტი ტუ­რის­ტუ­ლი კომ­პა­ნია და ორ­გა­ნი­ზა­ცია მსოფ­ლი­ოს სხვა­დას­ხვა ქვეყ­ნე­ბი­დან ღე­ბუ­ლობ­და, რაც ხელს უწყობს საქ­მი­ა­ნი კონ­ტაქ­ტე­ბის დამ­ყა­რე­ბა­სა და პო­ტენ­ცი­უ­რი პარტნი­ო­რე­ბის მო­ძი­ე­ბას. გა­მო­ფე­ნის ფარ­გლებ­ში, აჭა­რის ტუ­რიზ­მის დე­პარ­ტა­მენ­ტის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი სა­მო­მავ­ლო თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის მიზ­ნით შეხ­ვდნენ მსოფ­ლი­ო­ში წამ­ყვა­ნი მე­დი­ა­სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის BBC, Euronews, ITV წარ­მო­მად­გენ­ლებს, ბლო­გე­რებ­სა და ონ­ლა­ინ გა­მო­ცე­მე­ბის ჟურ­ნა­ლის­ტებს, ასე­ვე წამ­ყვა­ნი ბრი­ტა­ნუ­ლი და სა­ერ­თა­შო­რი­სო ტუ­რის­ტუ­ლი, სა­რეკ­ლა­მო კომ­პა­ნი­ე­ბი­სა და ავი­ა­კომ­პა­ნი­ე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლებს.

„მსგავ­სი მას­შტა­ბი­სა და მნიშ­ვნე­ლო­ბის ტუ­რის­ტულ გა­მო­ფე­ნებ­ზე ჩვე­ნი ქვეყ­ნი­სა და რე­გი­ო­ნის წარ­მო­ჩე­ნა უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სია, რად­გან აქ თავს იყ­რი­ან მსოფ­ლი­ო­ში უმ­სხვი­ლე­სი მო­თა­მა­შე­ე­ბი ტუ­რის­ტუ­ლი ბიზ­ნე­სი­დან. ჩვენ სა­მო­მავ­ლო თა­ნამ­რომ­ლო­ბის და­გეგ­მვის მიზ­ნით საქ­მი­ა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბი გვქონ­და ისეთ მნიშ­ვნე­ლო­ვან ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­თან და კომ­პა­ნი­ებ­თან, რო­გო­რე­ბი­ცაა Thomas Cook, British Airways, Wizzair, BBC, Euronews, ITV, Tripadvisor და Expedia. ბრი­ტა­ნე­თი ჩვენ­თვის სა­ინ­ტე­რე­სო ტუ­რის­ტუ­ლი ბა­ზა­რია, სა­დაც რე­გი­ო­ნის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცია მიმ­დი­ნა­რე წელს და­ვი­წყეთ, ამი­ტომ ორ­მა­გად ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია პირ­და­პი­რი კო­მუ­ნი­კა­ცია გვქონ­დეს ჩვენს პო­ტენ­ცი­ურ ტუ­რის­ტებ­თან. ბოლო ორი წე­ლია, რე­გი­ო­ნის რეკ­ლა­მი­რე­ბის მიზ­ნით აქ­ტი­უ­რად ვი­ყე­ნებთ BBC-ს ეთერს, სა­დაც აჭა­რის სა­ი­მი­ჯო ვი­დე­ორ­გო­ლე­ბი გა­და­ი­ცე­მო­და. შემ­დე­გი წლის­თვის უკვე ვგეგ­მავთ სხვა მე­დი­აპ­ლატ­ფორ­მე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა­საც, რათა ხელი შე­ვუ­წყოთ ბრი­ტა­ნულ ბა­ზარ­ზე ჩვე­ნი ქვეყ­ნის ცნო­ბა­დო­ბის გაზ­რდას,“ - გა­ნა­ცხა­და აჭა­რის ტუ­რიზ­მის დე­პარ­ტა­მენ­ტის თავ­მჯდო­მა­რე სულ­ხან ღლონტმა.

2018 წელს, აჭა­რის ტუ­რიზ­მის დე­პარ­ტა­მენ­ტმა რე­გი­ონს რეკ­ლა­მი­რე­ბა 22 სა­ერ­თა­შო­რი­სო ტუ­რის­ტულ გა­მო­ფე­ნა­ზე გა­უ­წია.