ქართველი ქალი, რომელიც თეთრ სახლში ტრამპის წინაშე სიტყვით გამოვიდა - "საქმიანობა ორი ძროხით დავიწყე, დღეს საქართველოში უმსხვილესი ფერმერი ვარ"

ამე­რი­კის შე­ერ­თე­ბუ­ლი შტა­ტე­ბის პრე­ზი­დენ­ტმა დო­ნალდ ტრამპმა საპ­რე­ზი­დენ­ტო მე­მო­რან­დუმს მო­ა­წე­რა ხელი, რო­მე­ლიც მთელს მსოფ­ლი­ო­ში და გან­სა­კუთ­რე­ბით გან­ვი­თა­რე­ბად ქვეყ­ნებ­ში, ქალ­თა ეკო­ნო­მი­კურ გაძ­ლი­ე­რე­ბას შე­უ­წყობს ხელს.ქალ­თა გლო­ბა­ლუ­რი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კე­თილ­დღე­ო­ბის ინი­ცი­ა­ტი­ვის და­ფუძ­ნე­ბის იდეა დო­ნალდ ტრამ­პის ქა­ლიშ­ვილს და პრე­ზი­დენ­ტის მრჩე­ველს - ივან­კა ტრამპს ეკუთ­ვნის. ინი­ცი­ა­ტი­ვის მი­ზა­ნია 2025 წლის­თვის მსოფ­ლი­ოს მას­შტა­ბით 50 მი­ლი­ონ ქა­ლის გან­ვი­თა­რე­ბას შე­უ­წყოს ხელი. მე­მო­რან­დუმს ხელი თეთ­რი სახ­ლის ოვა­ლურ კა­ბი­ნეტ­ში მო­ა­წე­რა დო­ნალდ ტრამპმა.

სა­ხელ­მწი­ფო მდივ­ნებ­თან, ელ­ჩებ­თან და პრე­ზი­დენ­ტის მრჩევ­ლებ­თან ერ­თად შეხ­ვედ­რას მსოფ­ლი­ოს სხვა­დას­ხვა ქვეყ­ნი­დან ჩა­სუ­ლი ლი­დე­რი ქა­ლე­ბი ეს­წრე­ბოდ­ნენ, მათ შო­რის სა­ქარ­თვე­ლოს ფერ­მერ­თა ასო­ცი­ა­ცი­ის ხელ­მძღვა­ნე­ლი ნინო ზამ­ბა­ხი­ძე იყო.

ზამ­ბა­ხი­ძეს ამე­რი­კის პრე­ზი­დენ­ტის­თვის და ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ზე დამ­სწრე სტუმ­რე­ბის­თვის სი­ტყვით მი­მარ­თვის შე­საძ­ლებ­ლო­ბაც მი­ე­ცა - ინი­ცი­ა­ტი­ვის მოკ­ლედ წარ­დგე­ნის შემ­დეგ, ქარ­თველ ფერ­მერს ივან­კა ტრამ­პა მი­მარ­თა და სა­კუ­თა­რი გა­მოც­დი­ლე­ბის გა­ზი­ა­რე­ბა სთხო­ვა. აი, რაზე ისა­უბ­რა სა­ქარ­თვე­ლოს ფერ­მერ­თა ასო­ცი­ა­ცი­ის ხელ­მძღვა­ნელ­მა აშშ-ს პრე­ზი­დენ­ტის წი­ნა­შე:

"მე ვი­ყა­ვი ერთ-ერთი, ვინც ფიქ­რობ­და, რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში ქა­ლებს მო­მა­ვა­ლი არ ჰქონ­დათ, თუმ­ცა ჩემ­თვის გარ­დამ­ტე­ხი მო­მენ­ტი გახ­და შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, რო­მე­ლიც მომ­ცა "ათას­წლე­უ­ლის გა­მოწ­ვე­ვის ფონდმა" რომ გავმკლა­ვე­ბო­დი იმ სირ­თუ­ლე­ებს, რომ­ლებ­საც წა­ვა­წყდი. საქ­მი­ა­ნო­ბა ორი ძრო­ხით და­ვი­წყე და დღეს სა­ქარ­თვე­ლო­ში ერთ-ერთი უმ­სხვი­ლე­სი ფერ­მე­რი ვარ, ახლა ჩემს სა­ზო­გა­დო­ე­ბას ვეხ­მა­რე­ბი ფი­ნან­სებ­ზე წვდო­მის, გა­ნათ­ლე­ბი­სა და კე­თილ­დღე­ო­ბის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფით" - აღ­ნიშ­ნა ნინო ზამ­ბა­ხი­ძემ და ამე­რი­კის პრე­ზი­დენტს მად­ლო­ბა გა­და­უ­ხა­და შე­სა­ნიშ­ნა­ვი ინი­ცი­ა­ტი­ვის­თვის და გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი ყვე­ლა პრო­ექ­ტის­თვის, რო­მე­ლიც სა­ზო­გა­დო­ე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბას ემ­სა­ხუ­რე­ბა.

"ბა­ტო­ნო პრე­ზი­დენ­ტო თქვე­ნი ლი­დე­რო­ბი­სას სა­ქარ­თვე­ლო - ამე­რი­კის ურ­თი­ერ­თო­ბა კი­დევ უფრო გან­ვი­თარ­და, ისე რომ ამას სა­ქარ­თვე­ლოს ყვე­ლა მო­ქა­ლა­ქე გრძნობს და მსურს მად­ლო­ბა გა­და­გი­ხა­დოთ ამის­თვის. წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში თქვე­ნი დახ­მა­რე­ბა და ის პრო­ექ­ტე­ბი, რომ­ლებ­საც ამე­რი­კის მთავ­რო­ბა სა­ქარ­თვე­ლო­ში ახორ­ცი­ე­ლებს, მარ­თლაც შე­სა­ნიშ­ნა­ვია, რად­გან სა­ქარ­თვე­ლოს მო­მა­ვა­ლი ქა­ლე­ბის ხელ­შია!

მთელს მსოფ­ლი­ო­ში ძა­ლი­ან ბევ­რი ადა­მი­ა­ნია, რომ­ლებ­მაც თქვენ მიერ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბით ისარ­გებ­ლეს და რომ­ლებ­საც არ შე­უძ­ლი­ათ დღეს აქ ყოფ­ნა, ამი­ტომ მათი სა­ხე­ლი­თაც მსურს კი­დევ ერთხელ მად­ლო­ბა გა­და­გი­ხა­დოთ“ - თქვა ნინო ზამ­ბა­ხი­ძემ თა­ვის მი­მარ­თვა­ში, რო­მელ­საც თეთ­რი სახ­ლის ლი­დე­რი ყუ­რა­დღე­ბით უს­მენ­და, შემ­დეგ კი მად­ლო­ბა გა­და­უ­ხა­და ქარ­თველ სტუ­მარს ასე­თი შე­ფა­სე­ბის­თვის. განაგრძეთ კითხვა