ინოვაციები SS.ge-სგან, რომლებიც უძრავი ქონების მარტივად ყიდვასა და გაყიდვაში დაგეხმარებათ

უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის ბა­ზა­რი სა­ქარ­თვე­ლო­ში ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე სწრა­ფად მზარ­დი და გან­ვი­თა­რე­ბა­დი სექ­ტო­რია. სწო­რედ ამი­ტომ უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის მყიდ­ვე­ლე­ბი­სა თუ გამ­ყიდ­ვე­ლე­ბის­თვის ყიდ­ვა-გა­ყიდ­ვის პრო­ცე­სი საკ­მა­ოდ რთუ­ლი გახ­და. ამ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში სა­ქარ­თვე­ლო­ში უძა­რა­ვი ქო­ნე­ბის ყვე­ლა­ზე დიდი პორ­ტა­ლი SS.ge რო­მე­ლიც „სი­ტყვა და საქ­მის“ ბა­ზა­ზე შე­იქ­მნა, მომ­ხმა­რე­ბელს მუდ­მი­ვად ინო­ვა­ცი­ურ სი­ახ­ლე­ებს სთა­ვა­ზობს. კომ­პა­ნია მიზ­ნად ისა­ხავს, რომ მყიდ­ვე­ლის­თვი­საც და გამ­ყიდ­ვე­ლის­თვი­საც ეს პრო­ცე­სი უფრო ად­ვი­ლი, მო­სა­ხერ­ხე­ბე­ლი და კომ­ფორ­ტუ­ლი გა­ხა­დოს. ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით SS.ge პირ­ვე­ლია ქარ­თულ ბა­ზარ­ზე, ვინც სა­კუ­თარ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში ხე­ლოვ­ნუ­რი ინ­ტე­ლექ­ტის ინ­ტეგ­რა­ცია მო­ახ­დი­ნა. შე­დე­გად, შე­იქ­მნა მძლავ­რი პლატ­ფორ­მა, რო­მე­ლიც წარ­მა­ტე­ბუ­ლი შე­ნა­ძე­ნის თუ გა­ყიდ­ვის სრულ გა­რან­ტი­ად იქცა.

ხე­ლოვ­ნუ­რი ინ­ტე­ლექ­ტის დახ­მა­რე­ბით ფა­სის გან­სა­ზღვრა და შე­ფა­სე­ბა

SS.GE პირ­ვე­ლი იყო ქარ­თულ ბა­ზარ­ზე, ვინც უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის ყიდ­ვა-გა­ყიდ­ვის სფე­რო­ში ხე­ლოვ­ნუ­რი ინ­ტე­ლექ­ტი ჩარ­თო. ხე­ლოვ­ნუ­რი ინ­ტე­ლექ­ტის ინ­ტეგ­რა­ცი­ით შე­საძ­ლე­ბე­ლია გა­სა­ყი­დი უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის ფა­სის დად­გე­ნა და არ­სე­ბულ გან­ცხა­დე­ბე­ბის ფა­სის შე­ფა­სე­ბა, იმის გან­სა­ზღვრა, თუ რამ­დე­ნად რე­ლე­ვან­ტუ­რია ის სა­ბაზ­რო ღი­რე­ბუ­ლე­ბას­თან. შე­ფა­სე­ბის შე­დე­გად ხდე­ბა ღი­რე­ბუ­ლე­ბის კლა­სი­ფი­ცი­რე­ბა სიძ­ვი­რის მი­ხედ­ვით 5 ბა­ლი­ან შკა­ლა­ზე,

ამას­თან, SS.ge-ის ხე­ლოვ­ნუ­რი ინ­ტე­ლექ­ტი მომ­ხმა­რე­ბელს მის­თვის სა­სურ­ვე­ლი უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის მსგავ­სი გან­ცხა­დე­ბე­ბის პოვ­ნა­ში ეხ­მა­რე­ბა. რაც მა­ძი­ებ­ლე­ბის­თვის დრო­ის და­ზოგ­ვის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას იძ­ლე­ვა და მის­თვის სა­სურ­ვე­ლი უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის პოვ­ნას ამარ­ტი­ვებს.

ხე­ლით მო­დე­რი­რე­ბუ­ლი გან­ცხა­დე­ბე­ბი

რო­გორც უკვე ით­ქვა, გან­ცხა­დე­ბის კონ­ტენტს ბი­ნის ყიდ­ვის/ქი­რა­ო­ბის მსურ­ვე­ლი დიდ ყუ­რა­დღე­ბას აქ­ცევს. ამი­ტომ SS.GE-ის გუნ­დი გან­ცხა­დე­ბის ავ­ტო­რებს მაქ­სი­მა­ლუ­რად ეხ­მა­რე­ბა სრულ­ყო­ფი­ლი გან­ცხა­დე­ბის შექ­მნა­ში. ყვე­ლა გან­ცხა­დე­ბა, რო­მე­ლიც ვებგ­ვერ­დზე ქვეყ­ნდე­ბა, გა­დის მო­დე­რა­ცი­ას ად­მი­ნის­ტრა­ტო­რის მიერ. ეს კი ნიშ­ნავს, რომ და­ბა­ლი ხა­რის­ხის ინ­ფორ­მა­ცი­ის მქო­ნე გან­ცხა­დე­ბა სა­იტ­ზე არ თავ­სდე­ბა. შე­დე­გად ყიდ­ვა-გა­ყიდ­ვის პრო­ცე­სი უფრო კომ­ფორ­ტუ­ლი ხდე­ბა რო­გორც მყიდ­ვე­ლის­თვის, ისე გამ­ყიდ­ვე­ლის­თვის.

გა­ი­გე შენი ბი­ნის ფასი

ფა­სის გა­მომ­თვლე­ლი სის­ტე­მა, რო­მე­ლიც მო­ნა­ცე­მე­ბის შეყ­ვა­ნის შემ­დეგ კონ­კრე­ტუ­ლი უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის ფასს და­გით­ვლით, SS.ge-ის მიერ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი კი­დევ ერთი ინო­ვა­ცი­უ­რი სი­ახ­ლეა. გან­ცხა­დე­ბე­ბის ვებგ­ვერ­დი რთუ­ლი ალ­გო­რით­მის სა­შუ­ა­ლე­ბით უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის გა­ყიდ­ვა/გა­ქი­რა­ვე­ბის ფასს 1 წუთ­ში გა­მო­გი­ან­გა­რი­შებთ.

გა­და­მოწ­მე­ბუ­ლი გან­ცხა­დე­ბე­ბი

გან­ცხა­დე­ბის გა­და­მოწ­მე­ბის სერ­ვი­სი შიძ­ლე­ბა ით­ქვას, რომ ვებგ­ვერ­დის ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე ინო­ვა­ცი­უ­რი სერ­ვი­სია. SS.ge-ის აგენ­ტი თქვენს მა­გივ­რად გა­და­ი­ღებს თქვე­ნი უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლურ და 360 გრა­დუ­სი­ან ფო­ტო­ებს, ვი­დე­ოს, შე­ავ­სებს ყვე­ლა სა­ჭი­რო ინ­ფორ­მა­ცი­ას და გა­ნა­თავ­სებს გან­ცხა­დე­ბას. რად­გან თქვე­ნი გან­ცხა­დე­ბის თი­თო­ე­უ­ლი დე­ტა­ლი პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი აგენ­ტის მი­ე­რაა შე­ფა­სე­ბუ­ლი, მას სპე­ცი­ა­ლუ­რი ნი­შა­ნი ექ­ნე­ბა, რაც კი­დევ ერთხელ ხაზს უს­ვამს, თქვე­ნი გან­ცხა­დე­ბის სან­დო­ო­ბას და მას SS.ge-ის ნდო­ბის ნი­შანს ანი­ჭებს.

კარ­გად გა­და­ღე­ბუ­ლი 360 გრა­დუ­სი­ა­ნი ფო­ტო­სა და ვი­დე­ოს დახ­მა­რე­ბით უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის მფლო­ბე­ლი ად­ვი­ლად წარ­მო­ა­ჩენს სა­კუ­თარ ბი­ნას და მყიდ­ვე­ლის და­ინ­ტე­რე­სე­ბა­საც მე­ტად ახერ­ხებს. სტა­ტუ­სი „გა­და­მოწ­მე­უ­ლი“ პო­ტენ­ცი­ურ მყიდ­ვე­ლებს მეტ ნდო­ბას უჩენს.