10 მიზეზი, რატომ უნდა იყიდოთ ბინა გარეუბანში

უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის ყიდ­ვა ერთ-ერთი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბაა, რო­მელ­საც ადა­მი­ა­ნი ცხოვ­რე­ბა­ში იღებს.

ამი­ტომ ამ დროს აჩ­ქა­რე­ბი­სა და სწრა­ფი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბის­გან თავი მაქ­სი­მა­ლუ­რად უნდა შე­ი­კა­ვოთ. ფას­დაკ­ლე­ბე­ბი, მდე­ბა­რე­ო­ბა, უსაფრ­თხო­ე­ბა, ინფრას­ტრუქ­ტუ­რა - ეს კი იმ სა­კი­თხე­ბის ნა­წი­ლია, რო­მე­ლიც გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბის დროს უნდა გა­ით­ვა­ლის­წი­ნოთ.

თბი­ლის­ში ბოლო პე­რი­ოდ­ში შე­იმ­ჩნე­ვა ტენ­დენ­ცია, რომ უძ­რავ ქო­ნე­ბა­ზე მო­თხოვ­ნა ცენ­ტრა­ლუ­რი უბ­ნე­ბი­დან გა­რე­უბ­ნებ­ზე გა­და­დის ცენ­ტრის ზედ­მე­ტად გა­დატ­ვირ­თუ­ლო­ბის გამო. თუ კარ­გად და­ფიქ­რდე­ბით, გა­რე­უ­ბან­ში ბი­ნის ყიდ­ვა მარ­თლაც გო­ნივ­რუ­ლი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბაა. ამა­ში და­გარ­წმუ­ნებთ ის 10 მი­ზე­ზიც, რო­მე­ლიც გა­რე­უ­ბან­ში ცხოვ­რე­ბის უპი­რა­ტე­სო­ბებს კარ­გად წარ­მო­ა­ჩენს.

  • რეკ­რე­ა­ცი­უ­ლი ზო­ნის დე­ფი­ცი­ტი თბი­ლის­ში ცხოვ­რე­ბის ერთ-ერთი ნე­გა­ტი­უ­რი მხა­რეა. გან­სა­კუთ­რე­ბით ცენ­ტრა­ლუ­რი უბ­ნე­ბის მო­სახ­ლე­ო­ბის­თვის მწვა­ნე სივ­რცის არარ­სე­ბო­ბა სე­რი­ო­ზულ გა­მოწ­ვე­ვად იქცა. ამ მხრივ გა­რე­უბ­ნებ­ში უკე­თე­სი მდგო­მა­რე­ო­ბაა. ცენ­ტრის­გან მო­შო­რე­ბით ნაკ­ლე­ბად მჭირ­დო და­სახ­ლე­ბაა და შე­სა­ბა­მი­სად, მეტი გამ­წვა­ნე­ბა და რეკ­რე­ა­ცი­უ­ლი ზო­ნაა.
  • სა­პარ­კინ­გე ად­გი­ლე­ბის დე­ფი­ცი­ტი თბი­ლი­სის მა­ცხოვ­რებ­ლე­ბის კი­დევ ერთი სე­რი­ო­ზუ­ლი პრობ­ლე­მაა. შენ­დე­ბა მრა­ვალ­სარ­თუ­ლი­ა­ნი სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი კორ­პუ­სე­ბი, რო­მელ­თაც მო­ბი­ნად­რე­ე­ბის­თვის სა­პარ­კინ­გე ად­გი­ლე­ბის სა­კი­თხი არ აქვთ მოგ­ვა­რე­ბუ­ლი. გა­რე­უბ­ნებ­ში ამ მხრივ უკე­თე­სი მდგო­მა­რე­ო­ბაა. მეტი სივ­რცე სამ­შე­ნებ­ლო კომ­პა­ნი­ებ­საც მეტ თა­ვი­სუფ­ლე­ბას აძ­ლევს და მეტ ად­გილს უთ­მო­ბენ პარ­კინგსაც.

  • ახა­ლი მშე­ნებ­ლო­ბე­ბი, რო­მელ­თა უმე­ტე­სო­ბაც გა­რე­უ­ბან­შია, პრე­მი­უმ კარ­კა­სით ბარ­დე­ბა. მა­გა­ლი­თად, სა­ცხოვ­რე­ბელ კორ­პუს­ში, რო­მელ­საც გლ­დან­ში „არქი“ ახორ­ცი­ე­ლებს, ბი­ნე­ბი პრე­მი­უმ კარ­კა­სით ჩა­ბარ­დე­ბა, რო­მე­ლიც „არ­ქის“ ექ­სკლუ­ზი­უ­რი პრო­დუქ­ტია და თეთრ კარ­კას­ზე და­მა­ტე­ბით მო­ი­ცავს გათ­ბო­ბის მი­ლებ­სა და და­ბა­ლე­მი­სი­ურ მი­ნებს, რაც 30%-ით ზო­გავს ენერ­გი­ის ხარჯს.

  • ბი­ნის შერ­ჩე­ვი­სას დიდი ყუ­რა­დღე­ბა უნდა მი­აქ­ცი­ოთ სამ­შე­ნებ­ლო მა­სა­ლებს და მათ ხა­რისხს. სამ­შე­ნებ­ლო მა­სა­ლე­ბის მხრივ გა­მორ­ჩე­უ­ლია გერ­მა­ნუ­ლი ბრენ­დის Ytong-ის ენერ­გო­ე­ფექ­ტუ­რი, ცე­ცხლგამ­ძლე ბლო­კი, რო­მე­ლიც ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი ბე­ტო­ნის სამ­შე­ნებ­ლო ბლოკ­თან შე­და­რე­ბით 6-ჯერ­ნაკ­ლე­ბად თბო­გამ­ტა­რია. Ytong-ის ბლო­კი დამ­ზა­დე­ბუ­ლია სრუ­ლი­ად ბუ­ნებ­რი­ვი მა­სა­ლე­ბით, რაც ქმნის ჯან­საღ გა­რე­მოს ცხოვ­რე­ბის­თვის.
  • უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის მა­ძი­ებ­ლე­ბი გა­რე­უ­ბან­ში ბი­ნის ყიდ­ვის­გან თავს ხში­რად იმი­ტომ იკა­ვე­ბენ, რომ ინფრას­ტრუქ­ტუ­რა კარ­გად არ არის ხოლ­მე გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი. თუმ­ცა ამ მხრივ გლ­და­ნი ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე გა­მორ­ჩე­უ­ლი უბა­ნია, რად­გან ინფრას­ტრუქ­ტუ­რა მის გარ­შე­მო ძა­ლი­ან კარ­გა­დაა გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი. უბან­შია მეტ­რო­სად­გუ­რი „ახ­მე­ტე­ლის თე­ატ­რი“, სა­ვაჭ­რო ცენ­ტრი, ჰი­პერ­მარ­კე­ტე­ბი, აფ­თი­ა­ქე­ბი და სხვა­დას­ხვა კვე­ბის ობი­ექ­ტე­ბი.
  • სა­ცო­ბე­ბის­გან თა­ვის დაღ­წე­ვა თბი­ლი­სის კი­დევ ერთი გა­მოწ­ვე­ვაა. ამ მხრივ გა­რე­უბ­ნებ­ში შე­და­რე­ბით მსუ­ბუ­ქი მდგო­მა­რე­ო­ბაა. მა­გა­ლი­თად, გლ­დან­ში სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი კოს­პუ­სე­ბის წინ ვერ ნა­ხავთ სა­ცო­ბებს, რაც ცენ­ტრა­ლუ­რი უბ­ნე­ბის­თვის ყო­ველ­დღი­უ­რი რე­ა­ლო­ბაა.

  • გარ­და იმი­სა, რომ სა­ცო­ბებ­ში ადა­მი­ა­ნე­ბი უამ­რავ დრო­სა და ენერ­გი­ას ხარ­ჯა­ვენ, ის გა­რე­მოს და­ბინ­ძუ­რე­ბის ერთ-ერთი მთა­ვა­რი მი­ზე­ზია. სწო­რედ ამი­ტომ ცენ­ტრა­ლუ­რი უბ­ნე­ბის­გან გან­სხვა­ვე­ბით, ჰა­ე­რი და გა­რე­მო გა­რე­უბ­ნებ­ში შე­და­რე­ბით ნაკ­ლე­ბა­დაა და­ბინ­ძუ­რე­ბუ­ლი. ესეც კი­დევ ერთი მი­ზე­ზია იმი­სა, რომ მყიდ­ვე­ლე­ბი ხში­რად არ­ჩე­ვანს გა­რე­უ­ბან­ზე აკე­თე­ბენ. თა­ნა­მედ­რო­ვე სამ­ყა­რო­ში ხომ სუფ­თა გა­რე­მო­ში ცხოვ­რე­ბა მე­ტად მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია.
  • გა­რე­უბ­ნე­ბის კი­დევ ერთი უპი­რა­ტე­სო­ბა სიმ­შვი­დე და სი­წყნა­რეა. თუ ცენ­ტრა­ლურ უბ­ნებ­ში ყო­ველ­დღი­უ­რად უამ­რა­ვი ხალ­ხი გა­და­ად­გილ­დე­ბა, გა­რე­უ­ბან­ში, ძი­რი­თა­დად, მხო­ლოდ ად­გი­ლობ­რი­ვი მა­ცხოვ­რებ­ლე­ბი მოძ­რა­ო­ბენ. შე­სა­ბა­მი­სად, არ შე­გა­წუ­ხებთ ქუ­ჩის ხმა­უ­რი.
  • რო­გორც გა­ვარ­კვი­ეთ გა­რე­უბ­ნებ­ში ცენ­ტრებ­თან შე­და­რე­ბით უფრო წყნა­რი და მშვი­დი გა­რე­მოა. ეს კი გან­სა­კუთ­რე­ბით ხელ­საყ­რე­ლია ოჯა­ხე­ბის­თვის, რომ­ლებ­საც მცი­რე­წლო­ვა­ნი ან მო­ზარ­დი შვი­ლე­ბი ჰყავთ. მშობ­ლე­ბი ბავ­შვებს ეზო­ში მშვი­დად გა­უშ­ვე­ბენ და არ ინერ­ვი­უ­ლე­ბენ არც მიმ­დე­ბა­რე გზებ­ზე გა­დატ­ვირ­თულ მო­ძა­რო­ბა­ზე და არც ხალ­ხმრავ­ლო­ბა­ზე.
  • თუ თქვენ უკვე გა­და­წყვი­ტეთ, რომ ბი­ნის გა­რე­უ­ბან­ში ყიდ­ვა მარ­თლაც კარ­გი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბაა, მა­შინ გა­და­ხე­დეთ მიმ­დი­ნა­რე პრო­ექ­ტებს, რო­მელ­თა­გან ერთ-ერთი გა­მორ­ჩე­უ­ლია „არქი გლ­და­ნი 3“. ეს არის 15-სარ­თუ­ლი­ა­ნი სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი სახ­ლი გლ­და­ნის ცენ­ტრა­ლურ ნა­წილ­ში, ხი­ზა­ბავ­რას ქუ­ჩის N4-ში. რაც ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია „არქი გლ­და­ნი 3“ პო­ტენ­ცი­ულ მო­ბი­ნად­რე­ებს გან­სა­კუთ­რე­ბულ ფას­დაკ­ლე­ბას სთა­ვა­ზობს ერთი დღით. მხო­ლოდ 23 თე­ბერ­ვალს იქ­ნე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლი ბი­ნის შე­ძე­ნა სა­უ­კე­თე­სო ფა­სად. ბი­ნის ფას­დაკ­ლე­ბით შე­სა­ძე­ნად აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, რომ წი­ნას­წარ გა­ი­ა­როთ რე­გის­ტრა­ცია ნო­მერ­ზე 2 602 602 ან ბმულ­ზე. პრო­ექ­ტში გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლია 218 ბინა, 2-დო­ნი­ა­ნი ავ­ტო­სად­გო­მი და 1 200 კვ.მ. რეკ­რე­ა­ცი­უ­ლი ზონა.