2019 წლის 1 მარტიდან, iPlus მულტიბრენდული კომპანია ხდება

კომ­პა­ნია iPlus გან­ცხა­დე­ბას ავ­რცე­ლებს, რო­მელ­საც უც­ვლე­ლად გთა­ვა­ზობთ:

"ჩვე­ნო მომ­ხმა­რებ­ლე­ბო! მხო­ლოდ თქვე­ნი უდი­დე­სი ნა­წი­ლის ინ­ტე­რე­სე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე მი­ვი­ღეთ შემ­დე­გი სა­ხის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა, რო­მელ­საც ახლა გა­გაც­ნობთ:

თქვენ­თან ერ­თად ვა­მა­ყობთ, რომ თქვენს და ჩვენს შო­რის ურ­თი­ერ­თო­ბა 2009 წლი­დან იწყე­ბა. ამ დრო­ი­დან ვცდი­ლობთ თქვენ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა არ შე­მო­ი­ფარ­გლოს მხო­ლოდ თქვენს მიერ პრო­დუქ­ცი­ის შე­ძე­ნით. სწო­რედ შე­ძე­ნის შემ­დეგ გრძელ­დე­ბა, ვი­თარ­დე­ბა და ღრმავ­დე­ბა ჩვენს შო­რის ურ­თი­ერ­თო­ბა. აიპ­ლი­უ­სის მი­ზა­ნია, ყვე­ლა­ზე სან­დო, კრე­ა­ტი­უ­ლი და თქვენს ინ­ტე­რე­სებ­თან ახ­ლოს მყო­ფი კომ­პა­ნია ვი­ყოთ, თქვენ აქ­ტი­უ­რად ხართ ჩარ­თუ­ლი და გვეხ­მა­რე­ბით რჩე­ვე­ბით, კრი­ტი­კით, შე­ფა­სე­ბით მომ­სა­ხუ­რე­ბის დახ­ვე­წა­სა და სრულ­ყო­ფა­ში. მაქ­სი­მა­ლუ­რად ვცდი­ლობთ ყო­ვე­ლი მომ­დევ­ნო დღე თქვენ­თვის უფრო კომ­ფორ­ტუ­ლი იყოს.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ ვინც ამ ტექსტს კი­თხუ­ლობთ, უმე­ტე­სო­ბა თქვენ­გა­ნი ჩვე­ნი გუნ­დი­სათ­ვის ნაც­ნო­ბი და მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ხართ. ყო­ველ ფე­ხის ნა­ბიჯ­ზე ვგრძნობთ, თქვენს მხარ­და­ჭე­რას, რის­თვი­საც გვსურს მად­ლო­ბა მა­ღა­ლი ხა­რის­ხის მომ­სა­ხუ­რე­ბით გა­და­გი­ხა­დოთ. თქვენ­თან ერ­თად ვა­მა­ყობთ, რომ Apple-ის ოფი­ცი­ა­ლუ­რი პარტნი­ო­რე­ბი ვართ, რაც მეტ შე­საძ­ლებ­ლო­ბას გაძ­ლევთ, შე­ი­ძი­ნოთ ოფი­ცი­ა­ლუ­რი ტექ­ნი­კა, ოფი­ცი­ა­ლუ­რი გა­რან­ტი­ით. უმე­ტე­სო­ბას გვახ­სოვს, პირ­ვე­ლი iPhone, შემ­დეგ iPhone, 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS Max, XR - გვა­ხა­რებს, რომ 2009 წლი­დან თქვე­ნი პირ­ვე­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბა თა­ნა­მედ­რო­ვე ტექ­ნო­ლო­გი­ებ­თან სწო­რედ iPlus-ის გუნდს უკავ­შირ­დე­ბა.

ცნო­ბი­ლია, რომ Apple-ის პო­ლი­ტი­კა მი­მარ­თუ­ლია მა­რალ­ხა­რის­ხი­ან ტექ­ნო­ლო­გი­ა­ზე, რაც უფრო ვი­თარ­დე­ბა ტექ­ნო­ლო­გია იზ­რდე­ბა მისი ღი­რე­ბუ­ლე­ბაც. Apple სა­ერ­თა­შო­რი­სო კორ­პო­რა­ცი­აა და მის სტრა­ტე­გი­ას სა­ერ­თა­შო­რი­სო ეკო­ნო­მი­კა­ში მიმ­დი­ნა­რე მოვ­ლე­ნე­ბი გა­ნა­პი­რო­ბებს.

ქარ­თუ­ლი ეკო­ნო­მი­კის გან­ვი­თა­რე­ბის ტემ­პი ვერ ეწე­ვა და ჩა­მორ­ჩე­ბა Apple-ის გან­ვი­თა­რე­ბის ტემპს, რა­მაც ქარ­თვე­ლი მომ­ხმა­რებ­ლი­სათ­ვის Apple-ის პრო­დუქ­ცი­ას­თან ხელ­მი­საწ­ვდო­მო­ბა გა­არ­თუ­ლა. iPhone ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რად ვი­თარ­დე­ბა, შე­სა­ბა­მი­სად მისი ღი­რე­ბუ­ლე­ბაც წლი­დან-წლამ­დე მზარ­დია, ხოლო ჩვე­ნი და თქვე­ნი შე­მო­სა­ვა­ლი, არც იმ­დე­ნად მზარ­დი, რომ Apple-ის ყვე­ლა მომ­დევ­ნო პრო­დუქ­ცია, რო­მე­ლიც სულ უფრო ძვირ­ფა­სია, მარ­ტი­ვად ხელ­მი­საწ­ვდო­მი იყოს. გარ­და ჩვე­ნი ეკო­ნო­მი­კის და­ბა­ლი ზრდის და iPhone-ის ღი­რე­ბუ­ლე­ბას შო­რის დის­ბა­ლან­სი­სა, მომ­ხმრებ­ლე­ბი­სათ­ვის და­მა­ტე­ბი­თი წნე­ხი, 2019 წლის 1 იან­ვარს ამოქ­მე­დე­ბუ­ლი გან­ვა­დე­ბის რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბი გახ­და.

რე­გუ­ლა­ცი­ებ­მა მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის დიდ უმ­რავ­ლე­სო­ბას კი­დევ უფრო შე­უ­ზღუ­და წვდო­მა Apple-ის ძვირ­ფას პრო­დუქ­ცი­ა­ზე და შე­სა­ბა­მი­სად iPlus-ის გუნ­დი დი­ნა­მი­უ­რი გან­ვი­თა­რე­ბის შე­ფერ­ხე­ბის წი­ნა­შე და­ა­ყე­ნა. გვე­ა­მა­ყე­ბა მომ­ხმა­რებ­ლე­ბი, რომ­ლე­ბიც 2009 წლი­დან დღემ­დე გვყავს. თქვენ ჩვე­ნი ყვე­ლა­ზე დიდი ღი­რე­ბუ­ლე­ბა ხართ. ჩვენ­თვის სრუ­ლი­ად გა­სა­გე­ბია Apple-ის პრო­დუქ­ცი­ა­ზე უმ­რავ­ლე­სო­ბის ფი­ნან­სუ­რი ხელ­მი­უწ­ვდომ­ლო­ბა. ამავდრო­უ­ლად, ვით­ვა­ლის­წი­ნებთ თქვენს სურ­ვილს iPlus-თან ერ­თად გა­აგ­რძე­ლოთ გან­ვი­თა­რე­ბა. ჩვე­ნი გუნ­დის ყვე­ლა­ზე მთა­ვა­რი სურ­ვი­ლია შე­ვი­ნარ­ჩუ­ნოთ და კი­დევ უფრო გან­ვამ­ტკი­ცოთ ურ­თი­ერ­თო­ბა ჩვენს მომ­ხმა­რებ­ლებ­თან. iPlus არ შე­ა­ჩე­რებს გან­ვი­თა­რე­ბას, ჩვენ ვერ ვი­ტყვით უარს ჩვენს მომ­ხმა­რებ­ლებ­ზე, რო­მელ­თა უმე­ტე­სო­ბაც დღეს ვერ ახერ­ხებს ძვირ­ფა­სი პრო­დუქ­ცი­ის შე­ძე­ნას ზე­მოთ ჩა­მოთ­ვლი­ლი რა­მო­დე­ნი­მე ფაქ­ტო­რის ერ­თად დამ­თხვე­ვის გამო. ვი­წყებთ პრო­დუქ­ცი­ის გამ­რა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბას იმის­თვის, რომ თქვენ­თან ერ­თად მრა­ვა­ლი წლე­ბის წინ და­წყე­ბუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა კი­დევ უფრო დახ­ვე­წი­ლად და ხა­რის­ხი­ა­ნად ნა­ბიჯ-ნა­ბიჯ გან­ვა­ვი­თა­როთ. ძა­ლი­ან ბევ­რი შრო­მა ჩავ­დეთ ვყო­ფი­ლი­ყა­ვით თქვენ­თვის სან­დო და სა­ა­მა­ყო კომ­პა­ნია, დღეს კი ბა­ზარ­ზე არ­სე­ბუ­ლი ეკო­ნო­მი­კუ­რი წნე­ხის გამო, რო­დე­საც მომ­ხმა­რე­ბელ­თა უმ­რავ­ლე­სო­ბა ვერ ყი­დუ­ლობს Apple-ის პრო­დუქ­ცი­ას, ჩვე­ნი მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის უმ­რავ­ლე­სო­ბის ინ­ტე­რე­სე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, გთავ­ზობთ Apple-ის პრო­დუქ­ცი­ას­თან ერ­თად, iPhone-თან შე­და­რე­ბით და­ბა­ლი ღი­რე­ბუ­ლე­ბის Samsung-ის სმარ­ტფო­ნებს. და­გეგ­მი­ლი გვაქვს თქვე­ნი მო­თხოვ­ნის შე­სა­ბა­მი­სად უახ­ლო­ეს პე­რი­ოდ­ში სხვა ბრენ­დებ­საც შე­მოგ­თა­ვა­ზოთ.

2019 წლის 1 მარ­ტი­დან, iPlus მულ­ტიბ­რენ­დუ­ლი კომ­პა­ნია ხდე­ბა. თავ­და­პირ­ვე­ლად, “აიპ­ლი­უ­სის” გა­სა­ყიდ პრო­დუქ­ცი­ა­ში, 90%-იან წილს Apple-ის პრო­დუქ­ცია შე­ი­ნარ­ჩუ­ნებს, ხოლო და­ნარ­ჩე­ნი ბრენ­დე­ბის წილი 10%-მდე გვექ­ნე­ბა, რო­მელ­საც ნელ-ნელა გან­ვა­ვი­თა­რებთ. iPlus ყო­ველ­თვის იყო კომ­პა­ნია, რო­მე­ლიც სა­ქარ­თვე­ლო­ში სა­უ­კე­თე­სო მა­ღალ­ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი პრო­დუქ­ცი­ის იმ­პორ­ტს ახ­დენ­და, ჩვენ მომ­ხმა­რებ­ლებს მუდ­მი­ვად ვაძ­ლევ­დით შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს. ხოლო დღეს ბა­ზარ­ზე შექ­მნი­ლი მდგო­მა­რე­ო­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, ვერ ვი­ტყვით უარს იმ მომ­ხმა­რებ­ლებ­ზე, რომ­ლებ­თან ერ­თა­დაც ვი­ზი­ა­რებ­დით მსოფ­ლიო ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს. იმედს ვი­ტო­ვებთ, სა­ქარ­თვე­ლო­ში ეკო­ნო­მი­კუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა გა­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბა, ხოლო Apple-ის მიერ შექ­მნი­ლი მო­რი­გი სა­ოც­რე­ბა მე­ტად ხელ­მი­საწ­ვდო­მი იქ­ნე­ბა ფარ­თო სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თვის. ვმუ­შა­ობთ ბევ­რს, რომ თქვენ­თვის სულ უფრო მე­ტად ხელ­მი­საწ­ვდო­მი გავ­ხა­დოთ, რო­გორც Apple-ის ასე­ვე, სხვა ბრენ­დე­ბის პრო­დუქ­ცია. ღრმა პა­ტი­ვის­ცე­მით iPlus-ის გუნ­დი!" - ნათ­ქვა­მია iPlus-ის გან­ცხა­დე­ბა­ში.