რას ამბობდა წლების წინ უცხოურ მედიასთან ივანიშვილი ბიზნესის რეკეტზე - ფრაგმენტები იშვიათი ინტერვიუებიდან

ქარ­თუ­ლი ბიზ­ნეს­სექ­ტო­რის ერთ-ერთი უმ­სხვი­ლე­სი მო­თა­მა­შის წი­ნა­აღ­მდეგ სა­ხელ­მწი­ფო მან­ქა­ნა ჩა­ირ­თო. პრო­კუ­რა­ტუ­რის მიერ და­წყე­ბუ­ლი გა­მო­ძი­ე­ბა, ეროვ­ნუ­ლი ბან­კის­გან უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლე­ბის შე­წყვე­ტის მო­თხოვ­ნა და მუ­ქა­რის წე­რი­ლი ქვეყ­ნის შს მი­ნის­ტრის­გან - ექ­სპერ­ტე­ბის შე­ფა­სე­ბით, "თი­ბი­სი ბან­კის" ირ­გვლივ მიმ­დი­ნა­რე მოვ­ლე­ნე­ბი და მა­მუ­კა ხა­ზა­რა­ძის წი­ნა­აღ­მდეგ აგო­რე­ბუ­ლი კამ­პა­ნია გა­მო­იწ­ვევს იმას, რომ ქვე­ყა­ნა­ში ინ­ვეს­ტი­ცი­ის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა არც ად­გი­ლობ­რივ და მით უმე­ტეს არც უცხო­ელ ინ­ვეს­ტო­რებს არ მო­უნ­დე­ბათ, ეს კი ქვეყ­ნის ეკო­ნო­მი­კურ მდგო­მა­რე­ო­ბას მკვეთ­რად გა­ა­უ­ა­რე­სებს.

ამა­ვეს ამ­ბობ­და ქვეყ­ნის უმ­დიდ­რე­სი ადა­მი­ა­ნი, მმარ­თვე­ლი პარ­ტი­ის თავ­მჯდო­მა­რე, ახლა უკვე კრი­ტი­კი­სა და ბრალ­დე­ბე­ბის მთა­ვა­რი სა­მიზ­ნე ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლი 7 წლის წინ, თუმ­ცა მა­შინ­დე­ლი მისი შე­ფა­სე­ბა მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის და "ნა­ცი­ო­ნა­ლე­ბის" მხრი­დან ბიზ­ნეს­ზე ზე­წო­ლის პრაქ­ტი­კის წი­ნა­აღ­მდეგ იყო მი­მარ­თუ­ლი.

AMBEBI.GE-მ მო­ი­ძია ის იშ­ვი­ა­თი ინ­ტერ­ვი­უ­ე­ბი მსოფ­ლიო მე­დი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­თან, სა­დაც ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლი ბიზ­ნე­სის რე­კეტ­თან და­კავ­ში­რე­ბით სა­უბ­რობ­და:

"ერთი რამ ცხა­დია: რო­დე­საც ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა ბიზ­ნესს სრუ­ლად აკონ­ტრო­ლებს, ერთი ინ­ვეს­ტი­ცი­აც კი არ გან­ხორ­ცი­ელ­დე­ბა ქვე­ყა­ნა­ში" - აღ­ნიშ­ნუ­ლი გან­ცხა­დე­ბა ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვილ­მა 2012 წლის აგ­ვის­ტო­ში, ამე­რი­კუ­ლი გა­მო­ცე­მა The Atlantic-ის­თვის მი­ცე­მულ ინ­ტერ­ვი­უ­ში გა­ა­კე­თა ("მი­ლი­არ­დე­რი სა­ქარ­თვე­ლოს მმარ­თვე­ლად - ინ­ტერ­ვიუ ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვილ­თან", ავ­ტო­რი: არ­მინ რო­სე­ნი).

7 წლის შემ­დეგ ყვე­ლა­ფე­რი შე­იც­ვა­ლა, ბიზ­ნე­სის მხურ­ვა­ლე დამ­ცველს დღეს იმა­ში ადა­ნა­შა­უ­ლე­ბენ, რომ ანაკ­ლი­ის პორ­ტის წარ­მა­ტე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტის ხელ­ში ჩაგ­დე­ბა სურს და ხა­ზა­რა­ძე-ჯა­ფა­რი­ძის წი­ნა­აღ­მდეგ წარ­მო­ე­ბუ­ლი კამ­პა­ნი­აც ამას უკავ­შირ­დე­ბა. ყვე­ლა­ფე­რი მარ­თლაც შე­იც­ვა­ლა, რად­გან ჯერ კი­დევ 2012 წელს ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლი საკ­მა­ოდ თა­მა­მი იყო ბრალ­დე­ბებ­ში, რო­დე­საც იმა­ვე და­ნა­შა­ულს მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის სა­ხელს უკავ­ში­რებ­და.

"სა­ა­კაშ­ვი­ლი პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი მა­ტყუ­ა­რაა. მან შე­ის­წავ­ლა რო­გორ დგინ­დე­ბა მსოფ­ლიო ბან­კის რე­ი­ტინ­გე­ბი. თუ სა­ქარ­თვე­ლო­ში ჩა­მოხ­ვალთ, კომ­პა­ნი­ის გახ­სნას ერთ დღე­ში შეძ­ლებთ. მაგ­რამ, თუ მხო­ლოდ დო­კუ­მენ­ტე­ბის გა­ფორ­მე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბულ პრო­ცე­სებს და­ვაკ­ვირ­დე­ბით, ეს ნამ­დვი­ლად არის მიღ­წე­ვა ევ­რო­პი­სა და მსოფ­ლიო ბან­კის თვალ­ში. კი, ეს აძ­ლევს მათ სა­შუ­ა­ლე­ბას თქვან, რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში ბიზ­ნე­სის და­წყე­ბა შე­იძ­ლე­ბა.

მაგ­რამ, რო­გორც კი კომ­პა­ნია მო­გე­ბის მი­ღე­ბას იწყებს, ისი­ნი მო­დი­ან და გარ­თმე­ვენ. აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ის რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში ბიზ­ნე­სის და­წყე­ბა ერთ დღე­ში შე­იძ­ლე­ბა, ბევ­რს არა­ფერს ნიშ­ნავს და არა­ნა­ი­რი რე­ა­ლუ­რი ბიზ­ნე­სი აქ არ კეთ­დე­ბა" - ამ­ბობ­და ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლი The Atlantic-თან ინ­ტერ­ვი­უ­ში.

მი­ლი­არ­დე­რი ივა­ნიშ­ვი­ლი პრე­ზი­დენტ სა­ა­კაშ­ვი­ლის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის მხრი­დან ბიზ­ნე­სის რე­კეტ­ზე სხვა­დას­ხვა სა­ერ­თა­შო­რი­სო გა­მო­ცე­მას­თან ხში­რად სა­უბ­რობ­და. მა­გა­ლი­თად, Forbes-ის­თვის მი­ცე­მულ ინ­ტერ­ვი­უ­ში მან პირ­და­პირ და­ა­სა­ხე­ლა ის მა­ღალ­ჩი­ნოს­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც აღ­ნიშ­ნულ პრო­ცე­სებს აკონ­ტრო­ლებ­დნენ. იხილეთ სრულად