რას საქმიანობს ეკო­ნო­მი­კი­სა და მდგრა­დი გან­ვი­თა­რე­ბის ყო­ფი­ლი მი­ნის­ტრი ვერა ქობალია

ეკო­ნო­მი­კი­სა და მდგრა­დი გან­ვი­თა­რე­ბის ყო­ფი­ლი მი­ნის­ტრი ვერა ქო­ბა­ლია სა­ქარ­თვე­ლო­ში დრო­ე­ბით დაბ­რუნ­და.

ამის მი­ზე­ზი მისი საქ­მი­ა­ნო­ბა და თბი­ლის­ში ახალ­გაზ­რდა გლო­ბა­ლუ­რი ლი­დე­რე­ბის შეკ­რე­ბაა.

ქო­ბა­ლია, რო­მე­ლიც "ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბის" მთავ­რო­ბა­ში მნიშ­ვნე­ლო­ვან პოსტს იკა­ვებ­და, დღეს რამ­დე­ნი­მე ქვეყ­ნის მთავ­რო­ბას­თან ეკო­ნო­მი­კუ­რი გან­ვი­თა­რე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით თა­ნამ­შრომ­ლობს და ამავდრო­უ­ლად, სა­მეც­ნი­ე­რო საქ­მი­ა­ნო­ბა­საც ეწე­ვა.

ყო­ფი­ლი მი­ნის­ტრი მსოფ­ლიო ეკო­ნო­მი­კუ­რი ფო­რუ­მის ფი­ნან­სუ­რი გან­ვი­თა­რე­ბის საბ­ჭოს წევ­რია და ამ­ჟა­მად კა­ნა­დის მთავ­რო­ბას­თან ერ­თად ეკო­ნო­მი­კის მი­მარ­თუ­ლე­ბით მუ­შა­ობს, პა­რა­ლე­ლუ­რად ჰონგ კონ­გის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში კვლე­ვებს ახორ­ცი­ე­ლებს.

“ბოლო წლე­ბია, რამ­დე­ნი­მე ქვეყ­ნის მთავ­რო­ბებ­თან ერ­თად ვმუ­შა­ობ. 3 წელი ვმუ­შა­ობ­დი ავ­სტრა­ლი­ის მთავ­რო­ბას­თან, აზი­ა­ში და ბოლო ერთი წე­ლია კა­ნა­დის ად­გი­ლობ­რივ მთავ­რო­ბას­თან British Columbia-ში ვმუ­შა­ობ. ასე­ვე, ვმუ­შა­ობ ჰონგ კონ­გის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში, რო­გორც მკვლე­ვა­რი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით. უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში ბლო­კჩე­ი­ნი­სა და ხე­ლოვ­ნუ­რი ინ­ტე­ლექ­ტის მი­მარ­თუ­ლე­ბით ვმუ­შა­ობ, მთავ­რო­ბებ­თან კი ეკო­ნო­მი­კუ­რი მი­მარ­თუ­ლე­ბით ვმუ­შა­ობ” - აღ­ნიშ­ნა მან AMBEBI.GE-სთან სა­უ­ბარ­ში.

ქო­ბა­ლია სა­ქარ­თვე­ლო­ში მსოფ­ლიო ეკო­ნო­მი­კუ­რი ფო­რუ­მის ახალ­გაზ­რდა ლი­დე­რე­ბის ვი­ზი­ტის ფარ­გლებ­ში მიმ­დი­ნა­რე ფო­რუმ­ზე ჩა­მო­ვი­და. მისი თქმით, 2012 წლი­დან გეგ­მავ­და მსოფ­ლიო ეკო­ნო­მი­კუ­რი ფო­რუ­მის ახალ­გაზ­რდა მსოფ­ლიო ლი­დე­რე­ბის ჩა­მოყ­ვა­ნას სა­ქარ­თვე­ლო­ში.

ნინო ზამ­ბა­ხი­ძეს­თან, ვა­ლე­რი ჩე­ხე­რი­ას­თან და ქეთი ბო­ჭო­რიშ­ვილ­თან გუნ­დუ­რი მუ­შა­ო­ბის შე­დე­გად, სა­ბო­ლო­ოდ მო­ხერ­ხდა ახალ­გაზ­რდა ლი­დე­რე­ბის თბი­ლის­ში ჩა­მოყ­ვა­ნა, რო­მელ­თა შო­რი­საც არი­ან ევ­რო­პარ­ლა­მენ­ტა­რი, ჰო­ლი­ვუ­დის პრო­დი­უ­სე­რი, ავი­ა­კომ­პა­ნი­ის თავ­ჯდო­მა­რე, კო­ლუმ­ბი­ის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის პრო­ფე­სო­რი, Talking Tom აპ­ლი­კა­ცი­ის შემ­ქმნე­ლი, მა­ლა­ზი­ელ პო­ლი­ტი­კო­სი და ბევ­რი სხვა. იხილეთ სრულად