რომელი პროფესიის მამაკაცს როგორი კალამი უნდა აჩუქოთ

დღეს­დღე­ო­ბით, ზღვა­რი ქა­ლურ და მა­მა­კა­ცურ პრო­ფე­სი­ებს შო­რის აღარ არის ისე­თი მკა­ფიო, რო­გორც ადრე იყო, მაგ­რამ მი­უ­ხე­და­ვად ამი­სა, ის მა­ინც შე­სამ­ჩნე­ვია. ძლი­ე­რი სქე­სის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი ისეთ თა­ნამ­დე­ბო­ბებს ირ­ჩე­ვენ, სა­დაც სა­ჭი­როა ფი­ზი­კუ­რი ძალა და გარ­კვე­უ­ლი თვი­სე­ბე­ბი (გამ­ძლე­ო­ბა, სი­თა­მა­მე, გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბის სწრა­ფად მი­ღე­ბის უნა­რი და სხვ).

მა­მა­კა­ცის­თვის სა­ჩუქ­რის შერ­ჩე­ვა მარ­ტი­ვი საქ­მე ნამ­დვი­ლად არ არის. ქა­ლე­ბის­გან გან­სხვა­ვე­ბით, მათ პრაქ­ტი­კუ­ლი ნივ­თე­ბი უფრო უხა­რი­ათ, ვიდ­რე რო­მან­ტი­კუ­ლი ხა­სი­ა­თის, ლა­მა­ზი და დე­კო­რა­ტი­უ­ლი სა­ჩუქ­რე­ბი. საქ­მე უფრო რთულ­დე­ბა, რო­დე­საც სა­ჩუქ­რის შერ­ჩე­ვა უფ­რო­სის­თვის, ან თქვენ­თვის ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი პერ­სო­ნის­თვის გსურთ.

მსოფ­ლი­ო­ში ერთ-ერთ ყვე­ლა­ზე უნი­ვერ­სა­ლურ და პო­პუ­ლა­რულ სა­ჩუქ­რად - სა­წე­რი კა­ლა­მი ით­ვლე­ბა. ის ყვე­ლას სჭირ­დე­ბა! ცნო­ბილ­მა ბრენ­დებ­მა მრა­ვა­ლი წლის წინ და­ი­წყეს სა­კან­ცე­ლა­რიო Luxury ხაზ­ზე მუ­შა­ო­ბა.

სა­წე­რი კა­ლა­მი ერთი შე­ხედ­ვით მარ­ტი­ვი ნივ­თია, მაგ­რამ მისი შერ­ჩე­ვი­სას, აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა გა­ით­ვა­ლის­წი­ნოთ გარ­კვე­უ­ლი ფაქ­ტო­რე­ბი.

რა შემ­თხვე­ვა­ში და ვის უნდა აჩუ­ქოთ სა­წე­რი კა­ლა­მი?

არ­სე­ბობს გარ­კვე­უ­ლი პრო­ფე­სი­ე­ბი, სა­დაც ხა­რის­ხი­ა­ნი კა­ლა­მი მა­მა­კა­ცის იმიჯს უს­ვამს ხაზს. ჩვენ და­გეხ­მა­რე­ბით, რომ სხვა­დას­ხვა პრო­ფე­სი­ის მქო­ნე მა­მა­კაცს მის­თვის შე­სა­ფე­რი­სი სა­წე­რი კა­ლა­მი შე­ურ­ჩი­ოთ:

1. მწე­რა­ლი/პო­ე­ტი/პუბ­ლი­ცის­ტი

მწერ­ლის­თვის სა­წე­რი კა­ლა­მი აუ­ცი­ლე­ბე­ლი ატ­რი­ბუ­ტია. ამ პრო­ფე­სი­ის ადა­მი­ა­ნებს ხში­რად უწევთ პრე­ზენ­ტა­ცი­ებ­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რულ შეხ­ვედ­რებ­ზე ავ­ტოგ­რა­ფის და­რი­გე­ბა. ზოგს ხე­ლით, ფურ­ცელ­ზე წერა უყ­ვარს და შემ­დეგ გა­და­აქვს კომ­პი­უ­ტერ­ში ნა­წე­რი. CERRUTI-ის კა­ლა­მი, მწერ­ლის­თვის ნამ­დვი­ლად სა­უ­კე­თე­სო სა­ჩუ­ქა­რი იქ­ნე­ბა! შე­გიძ­ლი­ათ შე­ი­ძი­ნოთ ბლოკ­ნოტ­თან ერ­თად ხოლო თუ კა­ლამ­ზე გრა­ვი­უ­რად ად­რე­სა­ტის სა­ხელს ამო­ატ­ვიფ­რე­ბი­ნებთ, პერ­სო­ნა­ლუ­რი სა­ჩუქ­რით ად­რე­სა­ტი ორ­მა­გად ნა­სი­ა­მოვ­ნე­ბი დარ­ჩე­ბა.

2. არ­ქი­ტექ­ტო­რი/ინ­ჟი­ნე­რი

მშე­ნებ­ლო­ბა ყო­ველ­თვის მა­მა­კა­ცურ პრო­ფე­სი­ად ით­ვლე­ბო­და. ამ პრო­ფე­სი­ის მა­მა­კა­ცის­თვის შე­არ­ჩი­ეთ ბრენდ Troika-ს მრა­ვალ­ფუნ­ქცი­უ­რი კა­ლა­მი, რო­მელ­საც სა­ხა­ზა­ვი, Touch სენ­სო­რი, სა­ზო­მი/თა­რა­ზო და სახ­რახ­ნი­სე­ბი აქვს.

3. ექი­მი

ნე­ბის­მი­ე­რი პრო­ფი­ლის ექი­მის­თვის, ბრენ­დუ­ლი კა­ლა­მი იმი­ჯის ნა­წი­ლი და ის ნივ­თია, რო­მელ­საც ყო­ველ­დღი­უ­რად იყე­ნე­ბენ, დი­აგ­ნო­ზის და და­ნიშ­ნუ­ლე­ბის და­სა­წე­რად. ამ პრო­ფე­სი­ის მა­მა­კა­ცის­თვის გირ­ჩევთ Pierre Cardin-ისკა­ლამს.

4. გა­ყიდ­ვე­ბის სპე­ცი­ა­ლის­ტი/იუ­რის­ტი

მა­მა­კა­ცე­ბი, რომ­ლებ­მაც ეს პრო­ფე­სია აირ­ჩი­ეს, უნდა იყ­ვნენ მი­ზან­სწრა­ფუ­ლე­ბი, თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლე­ბი და ამ­ბი­ცი­უ­რე­ბი. გა­ყიდ­ვე­ბის სპე­ცი­ა­ლის­ტი წარ­მა­ტე­ბის­კენ ის­წრაფ­ვის, ამი­ტომ ხა­რის­ხი­ა­ნი კალ­მით შეხ­ვედ­რებ­ზე სი­ა­რუ­ლი მის­თვის ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი დე­ტა­ლია. ამ პრო­ფე­სი­ის მა­მა­კა­ცის­თვის იდე­ა­ლუ­რია Hugo Boss-ის კა­ლა­მი.

5. ბიზ­ნეს­მე­ნი

თუ სამ­სა­ხუ­რის კო­ლექ­ტივს უფ­რო­სის­თვის სა­ჩუქ­რის შერ­ჩე­ვა გსურთ, გერ­მა­ნუ­ლი ბრენ­დი, Waldmann-ის კა­ლამს გირ­ჩევთ, რო­მელ­საც სა­უ­კუ­ნე­ზე მე­ტია ღირ­სე­უ­ლი ად­გი­ლი უჭი­რავს Luxury კალ­მე­ბის ბა­ზარ­ზე.

6. ჟურ­ნა­ლის­ტი

Moleskine-ის ბრენ­დის კა­ლა­მი და ბლოკ­ნო­ტი ჟურ­ნა­ლის­ტის­თვის ძა­ლი­ან სა­ჭი­რო და პრაქ­ტი­კუ­ლი სა­ჩუ­ქა­რია. თუ ამ სფე­რო­ში მოღ­ვა­წე მე­გობ­რის გა­ხა­რე­ბა გინ­დათ, თა­მა­მად შე­არ­ჩი­ეთ არ­ჩე­ვა­ნი Moleskine-ზე.