5 პროდუქტი, რომელიც რაციონიდან სამუდამოდ უნდა ამოიღოთ

მკაც­რი დი­ე­ტე­ბით რომ არ და­ი­ტან­ჯოთ, დი­ე­ტო­ლო­გე­ბი გვთა­ვა­ზო­ბენ, ჯან­მრთე­ლად ვიკ­ვე­ბოთ და ვი­ვარ­ჯი­შოთ. ექ­სპერ­ტებ­მა შე­ად­გი­ნეს პრო­დუქ­ტე­ბის სი­ე­ბიც, რომ­ლე­ბიც დი­ე­ტი­სას უნდა გა­მო­ვი­ყე­ნოთ. ყვე­ლამ ვი­ცით, რომ თეთ­რი პური, შემ­წვა­რი საკ­ვე­ბი, ტკბი­ლე­უ­ლი და გა­ზი­ა­ნი სას­მე­ლი დი­ე­ტის დროს აკ­რძა­ლუ­ლია, თუმ­ცა შე­საძ­ლოა, რამ­დე­ნი­მე "აკ­რძა­ლუ­ლი" პრო­დუქ­ტის მავ­ნებ­ლო­ბის შე­სა­ხებ არც კი იცო­დეთ.

1. ტკბი­ლი იო­გურ­ტი

დი­ე­ტუ­რი რძის პრო­დუქ­ტი ტკბი­ლი არ არის. იო­გურ­ტი ორ­გა­ნიზ­მის­თვის ნამ­დვი­ლად სა­სარ­გებ­ლოა, თუმ­ცა უმ­ჯო­ბე­სია, შაქ­რი­სა და ხი­ლის და­ნა­მა­ტის გა­რე­შე მი­ვირ­თვათ. ტკბი­ლი იო­გურ­ტი მი­ირ­თვით დე­სერ­ტად და არა - დი­ე­ტურ საკ­ვე­ბად.

სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი მოგ­ვი­წო­დე­ბენ, არ მი­ვი­ღოთ რძის პრო­დუქ­ტე­ბი, რომ­ლე­ბიც შე­მა­ს­ქე­ლე­ბელ­სა და სა­ხა­მე­ბელს შე­ი­ცა­ვენ. ამის ნაც­ვლად, შე­გიძ­ლი­ათ, ნა­ტუ­რა­ლურ იო­გურტს თა­ვად და­უ­მა­ტოთ ახა­ლი ხილი და ვა­ნი­ლის ექ­სტრაქ­ტი.

2. ბრინ­ჯი

ბრინ­ჯი თით­ქმის ისე­ვე კა­ლო­რი­უ­ლია, რო­გორც პური. ნუტ­რი­ცი­ო­ლო­გე­ბის თქმით, თეთ­რი ბრინ­ჯი არც ისე სა­სარ­გებ­ლოა - შე­ი­ცავს დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით მარ­ტივ ნახ­შირ­წყლებს და ხელს უწყობს წო­ნა­ში მა­ტე­ბას.

სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბის თქმით, თქვე­ნი ჯან­მრთე­ლო­ბის­თვის მხო­ლოდ მა­ღა­ლი ხა­რის­ხის ბრინ­ჯია მარ­გე­ბე­ლი.

3. სო­უ­სე­ბი

ალ­ბათ შე­გი­ნიშ­ნავთ, რო­გორ გან­სხვავ­დე­ბა სახ­ლში გა­კე­თე­ბუ­ლი პო­მიდვ­რის სა­წებ­ლის გემო მა­ღა­ზი­ა­ში ნა­ყი­დი კეტ­ჩუ­პის­გან. მა­ი­ო­ნე­ზი, მდოგ­ვი და სხვა სო­უ­სე­ბიც არ არის გა­მო­ნაკ­ლი­სი. ყვე­ლა მათ­გა­ნი შა­ქარს შე­ი­ცავს.

ნუტ­რი­ცი­ო­ლო­გე­ბის გან­მარ­ტე­ბით, უფრო იაფი ჯდე­ბა შაქ­რის და­მა­ტე­ბა, რომ პრო­დუქ­ტი გემ­რი­ე­ლი იყოს, ვიდ­რე - ნა­ტუ­რა­ლუ­რი პრო­დუქ­ტე­ბის.

კითხვის გაგრძელება