„სტუმრად ჩუბეხევში“ - „ნენსკრა ჰიდროს“ კამპანია ტურიზმის პოპულარიზაციისთვის

„სტუმ­რად ჩუ­ბე­ხევ­ში“ - ასე ჰქვია სს „ნენ­სკრა ჰიდ­როს“ სა­ინ­ფორ­მა­ციო კამ­პა­ნი­ას, რო­მე­ლიც ინ­ვეს­ტორ­მა კომ­პა­ნი­ამ ტუ­რიზ­მის მხარ­და­სა­ჭე­რად „გა­ა­ტა­რე ზა­ფხუ­ლი სა­ქარ­თვე­ლო­ში“-ს ფარ­გლებ­ში 2019 წლის ივ­ლი­სი­დან და­ი­წყო.

რო­გორც „საქ­მი­ან დი­ლა­ში“ სს „ნენ­სკრა ჰიდ­როს“ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის ოფი­ცერ­მა ირი­ნე პეტ­რი­აშ­ვილ­მა გა­ნა­ცხა­და, კამ­პა­ნი­ის ფარ­გლებ­ში, მათ აქ­ტი­უ­რად იმუ­შა­ვეს სვა­ნეთ­ში მდე­ბა­რე ჩუ­ბე­ხე­ვის, კონ­კრე­ტუ­ლად კი, ჭუ­ბე­რი­სა და ნაკ­რას ხე­ო­ბე­ბის ტუ­რის­ტუ­ლი პო­ტენ­ცი­ა­ლის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ის­თვის, რის­თვი­საც მე­დი­ა­სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი აღ­ნიშ­ნულ ლო­კა­ცი­ებ­ზე მი­იწ­ვი­ეს.

პრო­ექ­ტის ფარ­გლებ­ში შე­იქ­მნა სპე­ცი­ა­ლუ­რი ფე­ის­ბუქ გვერ­დი.

ასე­ვე, იგეგ­მე­ბა ვებ-გვერ­დის ამუ­შა­ვე­ბა, რო­მე­ლიც იქ­ნე­ბა ორე­ნო­ვა­ნი და გათ­ვლა უცხო­ე­ლი ტუ­რის­ტე­ბის მო­ზიდ­ვა­ზეც ექ­ნე­ბა.

სს „ნენ­სკრა ჰიდ­როს“ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის ოფი­ცე­რი გან­მარ­ტავს, რომ მსგავ­სი პრო­ექ­ტის წარ­მა­ტე­ბის­თვის, ლა­მაზ ბუ­ნე­ბას­თან ერ­თად სა­ჭი­როა გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი ინფრას­ტრუქ­ტუ­რაც, რა მხრი­ვაც პროგ­რე­სი შე­სამ­ჩნე­ვია.

„შენ­დე­ბა ხი­დე­ბი და გზე­ბი. ასე­ვე, ხორ­ცი­ელ­დე­ბა არა­ერ­თი პრო­ექ­ტი, რომ­ლე­ბიც პირ­და­პირ თუ ირი­ბად და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია ტე­რი­ტო­რი­ე­ბის კე­თილ­მო­წყო­ბას­თან. 2019 წლის აგ­ვის­ტო­ში გა­იხ­სნა გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი ამ­ბუ­ლა­ტო­რი­ის შე­ნო­ბა. ასე­ვე, აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია ე.წ მე­ქა­ნი­ზა­ცი­ის პრო­ექ­ტი, რო­მე­ლიც მძი­მე ტექ­ნი­კით დახ­მა­რე­ბას ით­ვა­ლის­წი­ნებს. ეს სა­მუ­შა­ო­ე­ბი გავ­ლე­ნას ახ­დენს რო­გორც ად­გი­ლობ­რი­ვი მო­სახ­ლე­ო­ბის კე­თილ­დღე­ო­ბა­ზე, ასე­ვე ტუ­რის­ტთა კომ­ფორტზე. შე­დე­გებს გრძნო­ბენ ად­გი­ლობ­რი­ვი მა­ცხოვ­რებ­ლე­ბიც, რომ­ლე­ბიც თვლი­ან, რომ მზად არი­ან მი­ი­ღონ მეტი სტუ­მა­რი“, - ამ­ბობს ირა პეტ­რი­აშ­ვი­ლი.

ცნო­ბის­თვის: ამ­ჟა­მად ნენ­სკრა­სა და ნაკ­რას ხე­ო­ბებ­ში ჯა­მუ­რად 20-ზე მეტი სა­ო­ჯა­ხო ტი­პის სას­ტუმ­რო ფუნ­ქცი­ო­ნი­რებს.

წყა­რო: bm.ge