5 საშუალება, რომელიც შესაფერისი ბინის უკეთ შერჩევაში გვეხმარება

როცა ბი­ნის შე­ძე­ნა­ზე ფიქ­რს იწყებ თავ­და­პირ­ვე­ლად, რა გახ­სენ­დე­ბა? - ალ­ბათ, ჩვენს უმე­ტე­სო­ბას თვალ­წინ ხან­გრძლი­ვი, დამ­ღლე­ლი პრო­ცე­სი წარ­მო­უდ­გე­ნია, რო­მე­ლიც თით­ქოს არას­დროს დას­რულ­დე­ბა.

ციფ­რულ ერა­ში გა­დას­ვლამ ახა­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი შეგ­ვიქ­მნა, რო­მელ­თა ეფექ­ტუ­რად გა­მო­ყე­ნე­ბაც დრო­ის და­ზოგ­ვას ემ­სა­ხუ­რე­ბა. წარ­მო­იდ­გი­ნეთ, ელექტრო­ნუ­ლი ფოს­ტის ნაც­ვლად, ყვე­ლა საქ­მი­ან შე­ტყო­ბი­ნე­ბას ად­რე­სატ­თან რომ ისევ ფოს­ტა­ლი­ონს ვა­ტან­დეთ რამ­დე­ნად ეფექ­ტუ­რად და სწრა­ფად შეს­რულ­დე­ბო­და სა­მუ­შაო? ცხა­დია, ყვე­ლა საქ­მეს იმა­ზე მეტ დროს მო­ვან­დო­მებ­დით, ვიდ­რე ახლა, რად­გან კო­მუ­ნი­კა­ცია უფრო დრო­ში გა­წე­ლი­ლი და არა­ე­ფექ­ტუ­რი იქ­ნე­ბო­და. იგი­ვე შე­იძ­ლე­ბა ით­ქვას ონ­ლა­ინ მა­ღა­ზი­ებ­სა და უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის ონ­ლა­ინ პლატ­ფორ­მებ­ზე, რო­გო­რიც SS.ge-ია.

მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ფოს­ტაც არ­სე­ბობს, ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი მა­ღა­ზი­ე­ბიც და უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის სა­ა­გენ­ტო­ე­ბიც, მათი სერ­ვი­სე­ბის ონ­ლა­ინ-სივ­რცე­ში მი­ღე­ბა­ზე მო­თხოვ­ნა სულ უფრო და უფრო მე­ტად იზ­რდე­ბა.

წლი­დან წლამ­დე მო­თხოვ­ნის ზრდას­თან ერ­თად, ონ­ლა­ინ პლა­ტორ­მე­ბიც უმ­ჯო­ბეს­დე­ბა, . მომ­ხმა­რე­ბელ­ზე უფრო მორ­გე­ბუ­ლი და კომ­ფორ­ტუ­ლი ხდე­ბა და რაც მთა­ვა­რია, მეტი დრო­ის და­ზოგ­ვის სა­შუ­ა­ლე­ბას აძ­ლევს

იმის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, რომ ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის ბა­ზა­რი ეკო­ნო­მი­კის ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე მზარ­დი სექ­ტო­რია. მომ­ხმა­რე­ბელ­თა კომ­ფორ­ტი­სა და ინ­ფორ­მი­რე­ბის სრულ­ყო­ფის­თვის უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის პლატ­ფორ­მა SS.ge-მ გა­სუ­ლი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში არა­ერ­თი ფუნ­ქცია შექ­მნა, რო­მე­ლიც მას უფრო მოქ­ნილ­სა და მო­ხერ­ხე­ბულს ხდის, ეხ­მა­რე­ბა მომ­ხმა­რე­ბელს გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბა­სა და სა­სურ­ვე­ლი უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის პოვ­ნის პრო­ცესს მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად უმარ­ტი­ვებს.

1) ახ­ლოს მდე­ბა­რე ობი­ექ­ტე­ბის დათ­ვა­ლი­ე­რე­ბის ფუნ­ქცია

რო­გორც SS.ge-ს პრო­ექ­ტის მე­ნე­ჯერ­მა ილია გი­ჯაშ­ვილ­მა აღ­ნიშ­ნა მომ­ხმა­რებ­ლე­ბი ბი­ნის მფლო­ბელ­თან და­რეკ­ვი­სას, ყვე­ლა­ზე ხში­რად ბი­ნას­თან ახ­ლოს მდე­ბა­რე ად­გი­ლე­ბის შე­სა­ხებ სვა­მენ შე­კი­თხვებს. მომ­ხმა­რე­ბელ­თა დიდი ნა­წი­ლის­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, მის სა­ცხოვ­რე­ბელ კორ­პუს­თან ახ­ლოს იყოს სკო­ლა, სა­ბავ­შვო ბაღი, მეტ­რო ან სა­ერ­თო­დაც სპორ­ტულ-გა­მა­ჯან­სა­ღე­ბე­ლი კომ­პლექ­სი მდე­ბა­რე­ობ­დეს. სწო­რედ ამი­ტომ SS.ge-ს პლატ­ფორ­მა­ზე გუ­გლის სერ­ვი­სე­ბის ინ­ტეგ­რა­ცია მოხ­და რო­მე­ლიც მომ­ხმა­რე­ბელს აწ­ვდის ინ­ფორ­მა­ცი­ას ბი­ნებ­თან ახ­ლოს მდე­ბა­რე ობი­ექ­ტე­ბის შე­სა­ხებ და სხვა ხელ­სა­წყო­ებ­თან ერ­თად ეხ­მა­რე­ბა მას სრულ­ყო­ფი­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ის მი­ღე­ბა­ში.

2) უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბის შაბ­ლო­ნი

უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბის შედ­გე­ნა მისი შე­ძე­ნის, გა­ყიდ­ვის, გა­ქი­რა­ვე­ბის ან და­გი­რა­ვე­ბის ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე არა­ს­ა­სი­ა­მოვ­ნო პრო­ცე­სია. ხში­რად რამ­დე­ნი­მე კვა­ლი­ფი­ცი­ურ იუ­რის­ტთა­ნაც კი გი­წევს კონ­სულ­ტა­ცი­ის გავ­ლა იმის­თვის, რომ სრულ­ყო­ფი­ლი დო­კუ­მენ­ტი მი­ი­ღო.

ბმულ­ზე შე­გიძ­ლი­ათ იხი­ლოთ და სრუ­ლი­ად უსას­ყიდ­ლოდ ჩა­მოტვირ­თოთ თქვენ­თვის სა­ჭი­რო უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბის შაბ­ლო­ნი­ე­ბი, რომ­ლე­ბიც უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის ყიდ­ვა/გა­ყიდ­ვის ან ქი­რა­ო­ბა/გა­ქი­რა­ვე­ბის პრო­ცე­სის გა­მარ­ტი­ვე­ბა­ში და­გეხ­მა­რე­ბათ

3) Smart List - ჭკვი­ა­ნი სია

მოკ­ლედ რომ ვთქვათ, მისი გა­მო­ყე­ნე­ბა სა­სურ­ვე­ლი ბი­ნის ან სხვა ობი­ექ­ტის პოვ­ნას გა­გი­ად­ვი­ლებთ. SS.ge-ზე შეს­ვლი­სას და თქვენ­თვის სა­ინ­ტე­რე­სო გან­ცხა­დე­ბის გახ­სნი­სას ვებგ­ვერ­დის მარ­ჯვე­ნა ველ­ში უკვე გა­ფილტრუ­ლი გან­ცხა­დე­ბე­ბი დაგ­ხვდე­ბათ და მათ ჩა­მო­ნათ­ვალ­ში უკან დაბ­რუ­ნე­ბა აღარ მო­გი­წევთ.SS.ge-ს პრო­ექ­ტის ილია გი­ჯაშ­ვი­ლის თქმით თი­თო­ე­უ­ლი მომ­ხმა­რე­ბე­ლი ვებ გვერ­დზე 20 წუთ­ზე მეტ დროს ატა­რებს.ახა­ლი ფუნ­ქცი­ის გა­მო­ყე­ნე­ბით, ერთი გან­ცხა­დე­ბი­დან მე­ო­რე­ში პირ­და­პირ გა­დახ­ვალთ. რაც თი­თო­ე­ულ მომ­ხმა­რე­ბელს ვებ გვერ­დზე და­ყო­ფი­ლი დრო­ის 30%-ის და­ზოგ­ვა­ში ეხ­მა­რე­ბა.

4) გა­და­მოწ­მე­ბუ­ლი­და ვე­რი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი გან­ცხა­დე­ბე­ბი

ონ­ლა­ინ სივ­რცე­ში ვებ გვერ­დე­ბის მომ­რავ­ლე­ბა და მათ­ზე წვდო­მის გა­მარ­ტი­ვე­ბა ხშირ შემ­თხვე­ვა­ში იწ­ვევს არა­სან­დო ინ­ფორ­მა­ცი­ის მომ­რავ­ლე­ბა­საც, და შე­დე­გად მომ­ხმა­რებ­ლის­თვის დრო­ის და­ზოგ­ვის მა­გივ­რად მათი დრო­ის ხარ­ჯვას. გა­და­მოწ­მე­ბუ­ლი და სან­დო ინ­ფორ­მა­ცი­ის პოვ­ნა კი უფრო და უფრო რთულ­დე­ბა. SS.ge-ს ერთ-ერთ მთა­ვარ ღი­რე­ბუ­ლე­ბას მათი მო­დე­რა­ტო­რე­ბის გუნ­დი წარ­მო­ად­გენს, რო­მე­ლე­ბიც მუდ­მივ რე­ჟიმ­ში ამოწ­მე­ბენ თი­თო­ე­ულ გან­ცხა­დე­ბას

ვე­რი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი გან­ცხა­დე­ბე­ბი - გარ­და ონ­ლა­ინ-მომ­სა­ხუ­რე­ბი­სა, SS.ge-მ ფი­ზი­კუ­რი მომ­სა­ხუ­რე­ბაც და­ნერ­გა. ვებგ­ვერ­დზე ატ­ვირ­თულ გან­ცხა­დე­ბას მხო­ლოდ მას შემ­დეგ ენი­ჭე­ბა ვე­რი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლის სტა­ტუ­სი რაც SS.ge-ს პი­რა­დი აგენ­ტი უძ­რავ ქო­ნე­ბას ად­გილ­ზე ნა­ხავს და და­ა­ზუს­ტებს გან­ცხა­დე­ბა­ში მი­თი­თე­ბულ თი­თო­ე­ულ დე­ტალს. გა­და­ი­ღებს პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლურ ფო­ტო­სუ­რა­თებს , ვი­დე­ოს და 360 გრა­დუ­სი­ან ფო­ტო­ებს რაც უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის მა­ძე­ბელს ობი­ექ­ტზე მის­ვლის სა­ჭი­რო­ე­ბას უხ­სნის და გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბა­ში ეხ­მა­რე­ბა.

5) ბი­ნის ფა­სის კალ­კუ­ლა­ტო­რი

ფა­სის გა­მომ­თვლე­ლი სის­ტე­მა SS.ge-ზე და­მა­ტე­ბის შემ­დეგ ვებგ­ვერ­დის ერთ-ერთ ყვე­ლა­ზე პო­პუ­ლა­რულ ფუნ­ქცი­ად იქცა. სის­ტე­მა მარ­ტი­ვი მო­ნა­ცე­მე­ბის შეყ­ვა­ნის შემ­დეგ, უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის ყიდ­ვა-გა­ქი­რა­ვე­ბის ფასს მომენტალურად ით­ვლის.

გა­მომ­თვლე­ლი სის­ტე­მა რო­გორც რე­ა­ლი­ზა­ტო­რებს, ისე მყიდ­ვე­ლებს სახ­ლე­ბის რე­ა­ლუ­რი ფა­სის დად­გე­ნა­ში ეხ­მა­რე­ბა, გარ­და ცალ­კე არ­სე­ბუ­ლი კალ­კუ­ლა­ტო­რი­სა თი­თე­ულ გან­ცხა­დე­ბა­ზე მი­თი­თე­ბუ­ლია ფა­სის შკა­ლა, რო­მე­ლიც მომ­ხმა­რე­ბელს აძ­ლევს შე­საძ­ლებ­ლო­ბას გა­ი­გოს თუ რამ­დე­ნად რე­ლე­ვან­ტუ­რი ფა­სია მი­თი­თე­ბუ­ლი თი­თო­ე­ულ გან­ცხა­დე­ბა­ზე

უძრავი ქონების გაძვირება და გაყიდვების შემცირება -  რა პროგნოზები აქვთ დეველოპერებს 2019 წლისთვის