ჭუბერში ერთდროულად ოთხი ხიდის მშენებლობა მიმდინარეობს

მეს­ტი­ის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის ჭუ­ბე­რის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ულ ერ­თე­ულ­ში ერ­თდრო­უ­ლად ოთხი 100 ტ გამ­ტა­რუ­ნა­რი­ა­ნო­ბის ხი­დის მშე­ნებ­ლო­ბა მიმ­დი­ნა­რე­ობს.

აღ­ნიშ­ნუ­ლი სა­მუ­შა­ო­ე­ბი ნენ­სკრა ჰე­სის პრო­ექ­ტის ფარ­გლებ­ში ხორ­ცი­ელ­დე­ბა. სა­მუ­შა­ო­ებს სს „ნენ­სკრა ჰიდ­როს“ ქვე­კონ­ტრაქ­ტო­რი „ქარ­თუ­ლი სამ­შე­ნებ­ლო კონ­სორ­ცი­უ­მი“ ახორ­ცი­ე­ლებს.

ამ­ჟა­მად ჭუ­ბერ­ში ნენ­სკრა ჰე­სის მშე­ნებ­ლო­ბის­თვის წი­ნა­მო­სამ­ზა­დე­ბე­ლი სა­მუ­შა­ო­ე­ბი მიმ­დი­ნა­რე­ობს. სა­მუ­შა­ო­ე­ბი ჯამ­ში 14 ხი­დი­სა და 45 კმ გზის მშე­ნებ­ლო­ბას გუ­ლის­ხმობს. ძი­რი­თა­დი სამ­შე­ნებ­ლო სა­მუ­შა­ო­ე­ბი 2020 წელს და­ი­წყე­ბა.

ნენ­სკრა ჰე­სის ინფრას­ტრუქ­ტუ­რა­ში ორი გვი­რა­ბი შევა. ნაკ­რას სატ­რანსფე­რო გვი­რა­ბი, რო­მე­ლიც წყალს ნაკ­რას მცი­რე წყალ­სა­ცა­ვი­დან ნენკს­რას წყალ­სა­ცავ­ში გა­და­აგ­დებს და ნენ­სკრას სა­დაწ­ნე­ვო გვი­რა­ბი, რო­მე­ლიც წყალ­სა­ცავს ჰიდ­რო­ე­ლექტრო­სად­გურ­თან და­ა­კავ­ში­რებს.

ნენ­სკრა ჰე­სის გვი­რა­ბე­ბის გა­საყ­ვა­ნად უახ­ლე­სი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი, კერ­ძოდ, ორი გვი­რაბ­გამ­ყვა­ნი მან­ქა­ნა Double Shield TBM იქ­ნე­ბა გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი, რო­მე­ლიც სა­გენ­გე­ბოდ სს „ნენ­სკრა ჰიდ­როს­თვის“ გერ­მა­ნულ­მა კომ­პა­ნია Herrenknecht-მა და­ამ­ზა­და.