"გა­დავ­წყვი­ტე, გა­მო­ვის­ყი­დო უკ­ლებ­ლივ ყვე­ლა, 22 სას­ტუმ­რო, 9 აბა­ნო და მო­ვახ­დი­ნო მათი სრუ­ლი რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცია"

"გა­დავ­წყვი­ტე, გა­მო­ვის­ყი­დო უკ­ლებ­ლივ ყვე­ლა, 22 სას­ტუმ­რო, 9 აბა­ნო და მო­ვახ­დი­ნო მათი სრუ­ლი რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცია",- ამის შესახებ ყო­ფი­ლი პრე­მი­ე­რი, "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის" ლი­დე­რი ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლი ქა­ლაქ წყალ­ტუ­ბოს რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით აცხადებს.

როგორც ბიძინა ივანიშვილი საკუთარ "ფე­ის­ბუ­კის" გვერ­დზე წერს, ის საკუთარი სახსრებით "მაქ­სი­მა­ლუ­რად შემ­ჭიდ­რო­ვე­ბულ ვა­დებ­ში" გეგმავს ამორ­ტი­ზე­ბუ­ლი ტუ­რის­ტუ­ლი და სამ­კურ­ნა­ლო ინფრას­ტრუქ­ტუ­რის სრულ­მას­შტა­ბი­ა­ნ რე­ა­ბი­ლი­ტა­ციას.

"ვი­ნა­ი­დან სა­ხელ­მწი­ფოს, ამ­ჟა­მად, არ აქვს რე­სურ­სი, რამ­დე­ნი­მე ასე­უ­ლი მი­ლი­ო­ნის ინ­ვეს­ტი­ცია გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოს წყალ­ტუ­ბოს სრულ­მას­შტა­ბი­ა­ნი რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცი­ის­თვის, ხოლო მისი ერ­თი­ა­ნი, სტრა­ტე­გი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის გეგ­მის არარ­სე­ბო­ბის პი­რო­ბებ­ში, ბიზ­ნე­სიც ინერ­ტუ­ლია - მი­ვი­ღე გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა, პი­რა­დად ჩა­ვუდ­გე სა­თა­ვე­ში წყალ­ტუ­ბოს აღორ­ძი­ნე­ბის პრო­ექტს.

გა­დავ­წყვი­ტე, პი­რა­დი სახ­სრე­ბით და­ვი­წყო და მაქ­სი­მა­ლუ­რად შემ­ჭიდ­რო­ვე­ბულ ვა­დებ­ში გან­ვა­ხორ­ცი­ე­ლო არა მხო­ლოდ ამ­ჟა­მად სრუ­ლი­ად ამორ­ტი­ზე­ბუ­ლი ტუ­რის­ტუ­ლი და სამ­კურ­ნა­ლო ინფრას­ტრუქ­ტუ­რის სრულ­მას­შტა­ბი­ა­ნი რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცია, არა­მედ თა­ნა­მედ­რო­ვე, სა­ერ­თა­შო­რი­სო სტან­დარ­ტე­ბის მო­თხოვ­ნით და დაც­ვით უზ­რუნ­ველ­ვყო მისი გან­ვი­თა­რე­ბა.

პრაქ­ტი­კამ ცხად­ყო, რომ ათე­უ­ლი წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში გა­პარ­ტა­ხე­ბუ­ლი და დეპ­რე­სი­ულ ად­გი­ლად ქცე­უ­ლი სა­კუ­რორ­ტო კლას­ტე­რე­ბის მკვდა­რი წერ­ტი­ლი­დან დაძ­ვრა და მისი ნახ­ტო­მი­სებ­რი გან­ვი­თა­რე­ბა, სტან­დარ­ტუ­ლი მიდ­გო­მით შე­უძ­ლე­ბე­ლია. სა­ჭი­როა მძლავ­რი კა­ტა­ლი­ზა­ტო­რი, ერ­თგვა­რი ყი­ნულმჭრე­ლი, რო­მე­ლიც მდგრა­დო­ბას შეს­ძენს პრო­ექტს და სა­კუ­თა­რი მო­ნა­წი­ლე­ო­ბით და­ა­ზღვევს სხვის კერ­ძო ინ­ვეს­ტი­ცი­ას.

ამის სა­უ­კე­თე­სო მა­გა­ლი­თია აბას­თუ­მა­ნი, რო­მე­ლიც ისე­თი­ვე უნი­კა­ლუ­რი სა­კუ­რორ­ტო ად­გი­ლია, რო­გორც წყალ­ტუ­ბო, მაგ­რამ წყალ­ტუ­ბოს მსგავ­სად, იქაც ათე­უ­ლი წლე­ბია, სა­ხელ­მწი­ფომ ვერ მი­ი­ზი­და ინ­ვეს­ტო­რე­ბი. თუმ­ცა, რო­გორც კი გაჩ­ნდა აბას­თუმ­ნის მას­შტა­ბუ­რი გან­ვი­თა­რე­ბის გეგ­მა და გა­რან­ტია, კერ­ძო ბიზ­ნე­სი დიდი მონ­დო­მე­ბით ჩა­ერ­თო პრო­ექ­ტში. შე­დე­გად, აბას­თუ­მან­ში, ამ­ჟა­მად მშე­ნე­ბა­რე მა­ღა­ლი კლა­სის ექ­ვსი სას­ტუმ­რო­დან, მე მხო­ლოდ ერთს - „პა­რაგ­რაფს“ ვა­შე­ნებ, ხოლო და­ნარ­ჩენ ხუთს: „რუმსს“, „რე­დი­სონს“, „ქრა­უნპ­ლა­ზას“, „რე­დიქს ჯგუ­ფის“ ორ სას­ტუმ­როს - სხვა ქარ­თვე­ლი ბიზ­ნეს­მე­ნე­ბი აშე­ნე­ბენ, ისე­ვე, რო­გორც სა­შუ­ა­ლო და პა­ტა­რა ზო­მის რვა სას­ტუმ­როს და ოთხას­ბი­ნი­ან სა­ცხოვ­რე­ბელ აპარ­ტა­მენტს. უკვე და­ი­წყო უნი­კა­ლუ­რი აბა­ნო­ე­ბის აღ­დგე­ნა, შენ­დე­ბა კა­ფე­ე­ბი, რეს­ტორ­ნე­ბი და სა­ვაჭ­რო ობი­ექ­ტე­ბი. აბას­თუმ­ნის ჯა­მურ­მა ინ­ვეს­ტი­ცი­ამ უკვე მი­ლი­არ­დნა­ხე­ვარ ლარს მი­აღ­წია. სა­ხელ­მწი­ფოც, შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის ფარ­გლებ­ში, ცდი­ლობს არ ჩა­მორ­ჩეს კერ­ძო ინი­ცი­ა­ტი­ვას - გა­ყავს გზე­ბი, აწეს­რი­გებს წყლის და სხვა ინფრას­ტრუქ­ტუ­რას, და­წყე­ბუ­ლია ობ­სერ­ვა­ტო­რი­ის რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცია და სულ მალე გვექ­ნე­ბა მსოფ­ლიო დო­ნის ას­ტრო­ფი­ზი­კუ­რი სა­მეც­ნი­ე­რო ცენ­ტრი.

თუმ­ცა, სა­ხელ­მწი­ფო­საც სჭი­დე­ბა თა­ნად­გო­მა და ვი­ნა­ი­დან, მაქვს სა­შუ­ა­ლე­ბა და სურ­ვი­ლი, ვცდი­ლობ, შე­ვუმ­სუ­ბუ­ქო მას ტვირ­თი და სა­მე­დი­ცი­ნო თუ სხვა, სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი და­ნიშ­ნუ­ლე­ბის ინფრას­ტრუქ­ტუ­რის მშე­ნებ­ლო­ბას და აღ­ჭურ­ვას, აბას­თუ­მან­ში, პი­რა­დი სახ­სრე­ბით ვა­ხორ­ცი­ე­ლებ.

მაგ­რამ ახლა ეს არ არის მთა­ვა­რი. მთა­ვა­რია ის, რომ წყალ­ტუ­ბოს აქვს ყვე­ლა, და შე­საძ­ლოა, მეტი პო­ტენ­ცი­ა­ლი, უახ­ლო­ეს წლებ­ში გა­და­იქ­ცეს რე­გი­ო­ნის ჯან­მრთე­ლო­ბის და ტუ­რიზ­მის დე­და­ქა­ლა­ქად და ის აუ­ცი­ლებ­ლად გახ­დე­ბა ასე­თი.მე გა­დავ­წყვი­ტე, გა­მო­ვის­ყი­დო უკ­ლებ­ლივ ყვე­ლა, 22 სას­ტუმ­რო, 9 აბა­ნო და მო­ვახ­დი­ნო მათი სრუ­ლი რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცია, კუ­რორ­ტის გან­ვი­თა­რე­ბის ერ­თი­ა­ნი გეგ­მი­სა და კონ­ცეფ­ცი­ის ფარ­გლებ­ში.ამავდრო­უ­ლად, სა­ჯა­როდ ვთა­ვა­ზობ ქარ­თულ ბიზ­ნესს - მზად ვარ, პრო­ექ­ტის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის ნე­ბის­მი­ერ ეტაპ­ზე, იქ­ნე­ბა ეს და­გეგ­მა­რე­ბა, პრო­ექ­ტი­რე­ბა, მშე­ნებ­ლო­ბა თუ დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ, ექ­სპლუ­ა­ტა­ცი­ა­ში ჩაშ­ვე­ბა, გა­ვას­ხვი­სო ეს ობი­ექ­ტე­ბი ნე­ბის­მი­ერ ინ­ვეს­ტორ­ზე, რათა შემ­დგომ­ში მან გა­აგ­რძე­ლოს წარ­მა­ტე­ბუ­ლი ოპე­რი­რე­ბა"-

ბუ­ნებ­რი­ვია, ჩემი მხრი­დან არა­ნა­ირ მო­გე­ბა­ზე არ იქ­ნე­ბა სა­უ­ბა­რი, მაქ­სი­მა­ლუ­რი ფასი იქ­ნე­ბა თვით­ღი­რე­ბუ­ლე­ბა. ამავდრო­უ­ლად, მე მზად ვარ და­ინ­ტე­რე­სე­ბულ ბიზ­ნესს ეს პრო­ექ­ტე­ბი გა­დავ­ცე ფას­დაკ­ლე­ბით, ან უფრო მე­ტიც, მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ფას­დაკ­ლე­ბით",- ნათქვამია ბიძინა ივანიშვილის განცხადებაში.