სად მიდის რესტორნებში მორჩენილი საკვები საქართველოში?

სა­ქარ­თვე­ლო­ში კვე­ბის ობი­ექ­ტებს ხში­რად საყ­ვე­დუ­რო­ბენ იმის გამო, რომ საკ­ვე­ბად ვარ­გის, მორ­ჩე­ნილ პრო­დუქ­ტებს ქველ­მოქ­მე­დე­ბის­თვის არ იყე­ნე­ბენ. სად მი­დის და ახა­რის­ხე­ბენ თუ არა რეს­ტორ­ნე­ბი და კა­ფე­ე­ბი მორ­ჩე­ნილ საკ­ვებს, - ამ შე­კი­თხვებ­ზე პა­სუ­ხი ბევრ ადა­მი­ანს აინ­ტე­რე­სებს.

AMBEBI.GE სა­კი­თხში გარ­კვე­ვას შე­ე­ცა­და. ამის­თვის, და­ახ­ლო­ე­ბით, 8 რეს­ტო­რან­სა და კა­ფეს და­ვუ­კავ­შირ­დით. მათი ნა­წი­ლი გან­მარ­ტავს, რომ სუფ­რა­ზე საკ­ვე­ბად ვარ­გი­სი კერ­ძე­ბი თით­ქმის არ რჩე­ბათ. იმ რეს­ტორ­ნებ­ში, სა­დაც ტრა­დი­ცი­უ­ლი ქარ­თუ­ლი კერ­ძე­ბი მზად­დე­ბა, გვი­თხრეს, რომ სუფ­რა­ზე მორ­ჩე­ნი­ლი საკ­ვე­ბად ვარ­გი­სი კერ­ძე­ბი მცი­რე რა­ო­დე­ნო­ბით რჩე­ბათ და მას პერ­სო­ნა­ლი მი­ირ­თმევს ან სახ­ლში მი­აქვს. ზო­გი­ერ­თი რეს­ტო­რა­ნი და კაფე კი მორ­ჩე­ნილ ვარ­გის პრო­დუქ­ტებს უბ­რა­ლოდ ყრის.

"როცა მიმ­ტა­ნე­ბი სუფ­რებს ალა­გე­ბენ, სა­კუ­თა­რი თვა­ლით რა­საც ვხე­დავ, თით­ქმის არა­ფე­რი არ რჩე­ბა. რაც რჩე­ბა, საკ­ვე­ბად გა­მო­უ­სა­დე­გა­რია და იყ­რე­ბა", - გან­გვი­მარ­ტა ერთ-ერთი რეს­ტორ­ნის მე­ნე­ჯერ­მა, სა­დაც ტრა­დი­ცი­უ­ლი ქარ­თუ­ლი კერ­ძე­ბი მზად­დე­ბა.

"და­ი­ჯე­რებთ, რომ თით­ქმის არა­ფე­რი რჩე­ბა?! იმ­დე­ნიც კი არ რჩე­ბა, ძაღლს რომ ვა­ჭა­მოთ. იშ­ვი­ა­თად თუ სუფ­რა­ზე რა­ი­მეს ხე­ლუხ­ლებ­ლად და­ტო­ვე­ბენ, თა­ნამ­შრომ­ლე­ბი მი­ვირ­თმევთ", - გან­გვი­ცხა­დეს რეს­ტო­რან­ში, სა­დაც ძი­რი­თა­დად, მეგ­რუ­ლი სამ­ზა­რე­უ­ლოა წარ­მოდ­გე­ნი­ლი.

ალ­ბათ, ხში­რად შე­გიმ­ჩნე­ვი­ათ, დღის ბო­ლოს ზო­გი­ერთ მარ­კეტ­ში მზა საკ­ვე­ბი ფას­დაკ­ლე­ბით იყი­დე­ბა ხოლ­მე, რად­გან ვარ­გი­სი­ა­ნო­ბის ვადა მალე გას­დის. ეს არა მხო­ლოდ ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში, არა­მედ სა­ზღვარ­გა­რეთ მი­ღე­ბუ­ლი პრაქ­ტი­კა­ცაა. უცხო­ეთ­ში, ზო­გი­ერთ მარ­კეტ­ში ცალ­კე თა­რო­ებ­საც შეხ­ვდე­ბით, სა­დაც ის პრო­დუქ­ცია იყი­დე­ბა, რო­მელ­საც ვადა ცოტა ხნის წინ გა­უ­ვი­და და საკ­ვე­ბად ჯერ კი­დევ ვარ­გი­სია. ჩვენ­თან ეს პრაქ­ტი­კა ნაკ­ლე­ბად არის დამ­კვიდ­რე­ბუ­ლი, თუმ­ცა ვარ­გი­სი მზა საკ­ვე­ბის "ამოყიდ­ვის­თვის" აქ­ცი­ებს ხში­რად შეხ­ვდე­ბით.

რო­გორც "სა­ქარ­თვე­ლოს მომ­ხმა­რე­ბელ­თა ფე­დე­რა­ცი­ის" თავ­მჯდო­მა­რემ, მა­დო­ნა კო­ი­ძემ AMBEBI.GE-ს გა­ნუ­ცხა­და, ბიზ­ნე­სო­პე­რა­ტო­რე­ბი საკ­ვე­ბის რე­ა­ლი­ზა­ცი­ას იმ დრომ­დე ცდი­ლო­ბენ, ვიდ­რე მას ვარ­გი­სი­ა­ნო­ბის ვადა გა­უ­ვა. ვა­დის გას­ვლის შემ­დეგ კი მისი გა­ცე­მა ან რე­ა­ლი­ზა­ცია და­უშ­ვე­ბე­ლია.

"თუკი საკ­ვე­ბი არის ვარ­გი­სი­ა­ნი, მა­შინ ბიზ­ნე­სოპ­რა­ტო­რი, რა თქმა უნდა, ეც­დე­ბა, რომ მისი რე­ა­ლი­ზა­ცია მოხ­დეს და თუ ვერ ამოყი­და და გა­უ­ვი­და სა­რე­ა­ლი­ზა­ციო ვადა, მა­შინ ეს პრო­დუქ­ტი არც სო­ცი­ა­ლუ­რი­ად და­უც­ვე­ლებ­მა და არც სი­დუ­ხ­ჭი­რე­ში მყოფ­მა ადა­მი­ა­ნებ­მა არ უნდა გა­მო­ი­ყე­ნონ. ადა­მი­ანს შე­იძ­ლე­ბა, სა­შუ­ა­ლე­ბა არ ჰქონ­დეს, მაგ­რამ ის ხომ სრულ­ყო­ფი­ლი, სრულ­ფა­სო­ვა­ნი ადა­მი­ა­ნია - რა­ტომ უნდა ჭა­მოს ცუდი პრო­დუქ­ტი?! ან რა­ტომ უნდა შეჰ­კად­რონ?! თუკი ადა­მი­ანს, ქველ­მოქ­მე­დე­ბა სურს, ამ შემ­თხვე­ვა­ში ვა­და­გა­სუ­ლი პრო­დუქ­ტი კი არა, არა­მედ საღი, ჯან­სა­ღი, უვ­ნე­ბე­ლი პრო­დუქ­ტი უნდა გას­ცეს. ეს არის ქველ­მოქ­მე­დე­ბა და სი­კე­თე და არა ის, რომ ვა­გა­და­სუ­ლი პრო­დუქ­ტი შეს­თა­ვა­ზოს ვინ­მეს", - გან­მარ­ტა მა­დო­ნა კო­ი­ძემ.

კითხვის გაგრძელება