კონტეინერი იხსნება!

20 დე­კემ­ბერს თბი­ლის­ში ყვე­ლა­ზე დიდი, სა­ერ­თა­შო­რი­სო სტან­დარ­ტე­ბის შე­სა­ბა­მი­სი, ინო­ვა­ცი­უ­რი დი­ზა­ი­ნით შექ­მნი­ლი, უნი­კა­ლუ­რი აუ­თლეტ - სივ­რცე კონ­ტე­ი­ნე­რი იხ­სნე­ბა.

კონ­ტე­ი­ნე­რი ეს არის ახა­ლი ფორ­მა­ტის აუ­თლეტ-ჰი­პერ­მარ­კე­ტი, რო­მე­ლიც უმ­სხვი­ლეს ამე­რი­კულ და ევ­რო­პულ ბრენ­დებს კონ­ცეპ­ტუ­ა­ლურ სივ­რცე­ში აერ­თი­ა­ნებს.

ჰი­პერ­მარ­კე­ტი გა­მო­ირ­ჩე­ვა თა­ვი­სი მას­შტა­ბუ­რო­ბით, რაც გუ­ლის­ხმობს არა­მარ­ტო დიდ სა­ვაჭ­რო ფართს, არა­მედ წარ­მოდ­გე­ნი­ლი პრო­დუქ­ცი­ის ფარ­თო ასორ­ტი­მენტს. სივ­რცე­ში გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლია 10,000-ზე მეტი სხვა­დას­ხვა სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო ნივ­თი, მათ შო­რის - ავე­ჯი, სა­თა­მა­შო­ე­ბი, სპორ­ტულ ინ­ვენ­ტა­რი, დე­კო­რა­ცი­ე­ბი, ეზო­სა და ბა­ღე­ბის­თვის სა­ჭი­რო ინ­ვენ­ტა­რი და სხვა­დას­ხვა კა­ტე­გო­რი­ის პრო­დუქ­ტის ფარ­თო არ­ჩე­ვა­ნი. კონ­ტე­ი­ნერ­ში, თქვენ თა­ვი­სუფ­ლად შეძ­ლებთ იპო­ვოთ ყვე­ლა სა­ჭი­რო პრო­დუქ­ტი, რა­საც აქამ­დე ეძებ­დით, ეს არის ერ­თგვა­რი - აღ­მო­ჩე­ნე­ბის სახ­ლი!

რაც მთა­ვა­რია, აუ­თლეტ-სივ­რცე კონ­ტე­ი­ნე­რი გა­მო­ირ­ჩე­ვა გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი შე­თა­ვა­ზე­ბე­ბით, მომ­ხმა­რე­ბელ­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი და მორ­გე­ბუ­ლი სპე­ცი­ა­ლუ­რი ფას­დაკ­ლე­ბის სქე­მე­ბით, ყვე­ლა სა­ფა­სო კა­ტე­გო­რი­ის მომ­ხმა­რე­ბე­ლი შეძ­ლებს იპო­ვოს მის­თვის სა­სურ­ვე­ლი ნე­ბის­მი­ე­რი პრო­დუქ­ტი.

კონ­ტე­ი­ნე­რის გახ­სნას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, 20 დე­კემ­ბერს გა­ი­მარ­თე­ბა გრან­დი­ო­ზუ­ლი ღო­ნის­ძი­ე­ბა, სა­დაც თი­თო­ე­ულ სტუ­მარს შე­საძ­ლებ­ლო­ბა ექ­ნე­ბა სა­ღა­მოს 19:00 სა­ა­თი­დან ეწ­ვი­ოს სივ­რცეს, მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა მი­ი­ღოს გა­თა­მა­შე­ბებ­ში და აღ­მო­ა­ჩი­ნოს სი­ურპრი­ზე­ბი. ღო­ნის­ძი­ე­ბის მუ­სი­კა­ლუ­რი შოუს სპე­ცი­ა­ლუ­რი სტუ­მა­რი იქ­ნე­ბა ღა­მის შოუს ბენ­დი გელა გნო­ლი­ძის ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბით, ხოლო კონ­ცერ­ტის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ, სა­ღა­მოს გან­წყო­ბა­ზე იზ­რუ­ნებს DJ Ana Sue.

აუ­თლეტ-სივ­რცის გახ­სნის ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ზე დას­წრე­ბა თა­ვი­სუ­ფა­ლია!

მის: მარ­შალ გე­ლო­ვა­ნის გამზ. N 36

R