რა საჩუქრების შერჩევა შეგვიძლია 50%-მდე ფასდაკლებით?- საახალწლო აქცია „ბიბლუსში“ უკვე დაიწყო

სა­ა­ხალ­წლო სამ­ზა­დი­სი აქ­ტი­ურ ფა­ზა­ში შე­დის. ეს დღე­სას­წა­უ­ლი სა­ერ­თო მხი­ა­რუ­ლე­ბას­თან, ბედ­ნი­ე­რე­ბას­თან და სა­ჩუქ­რებ­თან ასო­ცირ­დე­ბა, რო­მელ­თა შერ­ჩე­ვა­საც ყვე­ლა გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ყუ­რა­დღე­ბით ცდი­ლობს.

სა­ჩუქ­რე­ბის შერ­ჩე­ვის პრო­ცე­სი უფრო სა­სი­ა­მოვ­ნო ხდე­ბა, როცა სა­სურ­ველ ნივ­თებს თით­ქმის გა­ნა­ხევ­რე­ბულ ფა­სად გვთა­ვა­ზო­ბენ. სწო­რედ ასე­თი სა­ა­ხალ­წლო ფას­დაკ­ლე­ბა და­ი­წყო წიგ­ნის მა­ღა­ზი­ა­თა ქსელ „ბიბ­ლუს­ში“, სა­დაც წიგ­ნე­ბი, სა­კან­ცე­ლა­რიო ნივ­თე­ბი და სა­ა­ხალ­წლო აქ­სე­სუ­ა­რე­ბი 20%-50%-იანი ფას­დაკ­ლე­ბით არის წარ­მოდ­გე­ნი­ლი.

„ბიბ­ლუ­სის“ მომ­ხმა­რებ­ლებს შე­უძ­ლი­ათ შე­არ­ჩი­ონ მათ­თვის სა­სურ­ვე­ლი მხატ­ვრუ­ლი, სა­ბავ­შვო თუ ბიზ­ნეს ლი­ტე­რა­ტუ­რა გან­სა­კუთ­რე­ბულ ფა­სად და სა­ჩუ­ქა­რი გა­უ­კე­თონ რო­გორც სა­კუ­თარ თავს, ასე­ვე საყ­ვა­რელ ადა­მი­­ა­ნებს.

ფას­დაკ­ლე­ბუ­ლი წიგ­ნე­ბი მო­ი­ცავს ისე­თი ცნო­ბი­ლი ავ­ტო­რე­ბის ნა­წარ­მო­ე­ბებს, რო­გო­რიც არის ხა­ლედ ჰო­სე­ი­ნი, ფრე­დე­რიკ ბეგ­ბე­დე­რი, სტი­ვენ კინ­გი, ჯე­რომ სე­ლინ­ჯე­რი. ასე­ვე, 50%-მდე ფას­დაკ­ლე­ბულ წიგ­ნებ­ში შეხ­ვდე­ბით უმაღ­ლე­სი პო­ლიგ­რა­ფი­უ­ლი ხა­რის­ხით გა­მო­ცე­მულ კერ­ძე­ბის რე­ცეპ­ტე­ბის წიგ­ნებს, რო­მელ­თაც ორი­გი­ნა­ლუ­რი გა­ფორ­მე­ბა აქვთ და რაც მთა­ვა­რია, პა­ტა­რე­ბის საყ­ვა­რელ სა­კან­ცე­ლა­რიო აქ­სე­სუ­ა­რებ­სა და „თოვ­ლის გუნ­დას“ თე­მა­ტი­კა­ზე შექ­მნილ უამ­რავ წიგნ­სა თუ სა­თა­მა­შოს.

წიგ­ნებ­თან ერ­თად, მა­ღა­ზი­ებ­ში წარ­მოდ­გე­ნი­ლია სა­ა­ხალ­წლო აქ­სე­სუ­ა­რე­ბი: ნაძ­ვის ხე­ე­ბი, თოვ­ლის ბა­ბუ­ე­ბი, ნაძ­ვის ხის ბურ­თე­ბი, აქ­სე­სუ­ა­რე­ბი და გა­ნა­თე­ბე­ბი, სუფ­რის დე­კო­რა­ცია, სა­ა­ხალ­წლო ჭურ­ჭე­ლი და ფუმ­ფუ­ლა სა­ა­ხალ­წლო სა­თა­მა­შო­ე­ბი, რო­მე­ლიც ყვე­ლა ჩვენ­გა­ნი სა­შო­ბაო კუ­თხეს და­ამ­შვე­ნებს.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ „ბიბ­ლუს­ში“ წარ­მოდ­გე­ნი­ლია სა­ა­ხალ­წლო აქ­სე­სუ­ა­რე­ბის ფარ­თო ასორ­ტი­მენ­ტი, რო­მე­ლიც თით­ქმის სრუ­ლად ფას­დაკ­ლე­ბუ­ლია. „ბიბ­ლუს­ში“ შეგ­ვიძ­ლია, საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის­თვის უფრო მეტი სა­ჩუ­ქა­რი შე­ვარ­ჩი­ოთ და ჩვე­ნი სა­ა­ხალ­წლო კუ­თხეც უფრო შთამ­ბეჭ­და­ვად მო­ვა­წყოთ.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ ფას­დაკ­ლე­ბა მა­ღა­ზი­ა­თა ქსელ „ბიბ­ლუ­სის“ ყვე­ლა ფი­ლი­ალ­ში გვე­ლო­დე­ბა და ის ახა­ლი წლის ჯა­დოს­ნურ დღე­სას­წა­უ­ლამ­დე გაგ­რძელ­დე­ბა!