რევოლუციური კამერა გადასაღები ობიექტის 100-ჯერ მოახლოების ფუნქციით - სამსუნგმა Galaxy S20 სერია წარადგინა

სამ­სუნგ გა­ლაქ­სის ახა­ლი S20 სე­რი­ის ფლაგ­მა­ნი მო­დე­ლე­ბი 11 თე­ბერ­ვალს ოფი­ცი­ა­ლუ­რად წარ­სდგა მსოფ­ლიო მომ­ხმა­რებ­ლის წი­ნა­შე.

სამ­სუნ­გის სა­ქარ­თვე­ლოს წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბამ ად­გი­ლობ­რი­ვი პრე­ზენ­ტა­ცია 25 თე­ბერ­ვალს გა­მარ­თა, სა­დაც ბრენ­დის ქარ­თველ მომ­ხმა­რებ­ლებ­სა და მე­დი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლებს ახ­ლო­დან გა­აც­ნო უახ­ლე­სი მო­დე­ლე­ბი: Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra და Galaxy Z Flip.

ღო­ნის­ძი­ე­ბა თბი­ლის­ში, ივენთ-ჰოლ „რეს­პუბ­ლი­კა­ში“ გა­ი­მარ­თა, სა­დაც ულა­მა­ზეს­მა კოს­მი­ურ­მა გა­რე­მომ და გა­სა­ო­ცარ­მა შოუმ გა­ლაქ­ტი­კა­ში მოგ­ზა­უ­რო­ბის შეგ­რძნე­ბა შე­უქ­მნა სტუმ­რებს. პრე­ზენ­ტა­ცი­ა­ზე, სამ­სუნ­გის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­მა დე­ტა­ლუ­რად ისა­უბ­რეს ახა­ლი მო­დე­ლე­ბის შე­სა­ხებ, რის შემ­დე­გაც სმარ­ტფო­ნე­ბის და­ტესტვი­სა და სა­უ­კე­თე­სო გა­მოც­დი­ლე­ბის მი­ღე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა ყვე­ლას მი­ე­ცა.

წარ­მოდ­გე­ნი­ლი მო­დე­ლე­ბი­დან გან­სა­კუთ­რე­ბულ ყუ­რა­დღე­ბას Galaxy S20 Ultra სმარ­ტფონ­ში გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი რე­ვო­ლუ­ცი­უ­რი კა­მე­რა იპყრობს. ის აღ­ჭურ­ვი­ლია 108 MP მთა­ვა­რი, 12 MP ულტრა-გა­ნი­ე­რი, TOF 3D კა­მე­რა უკე­თე­სი სიღ­რმის ეფექ­ტის­თვის და რაც მთა­ვა­რია 48 MP პე­რი­ოს­კო­პი­უ­ლი ტი­პის ტე­ლე­ფო­ტო კა­მე­რით. კა­მე­რე­ბის ასე­თი წყო­ბა ფოტოგა­და­ღე­ბის არ­ნა­ხულ დე­ტა­ლი­ზა­ცი­ას, ფე­რე­ბის სიმ­კვეთ­რეს, იდე­ა­ლურ დი­ნა­მი­ურ დი­ა­პა­ზონ­სა და კოს­მი­ურ ზუმს გვპირ­დე­ბა.

Galaxy S20 Ultra-ს შე­საძ­ლებ­ლო­ბა აქვს გა­და­ი­ღოს ვი­დე­ო­ე­ბი 8K ფორ­მატ­ში, რაც სმარ­ტფო­ნის­თვის აქამ­დე წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლი იყო. S20 Ultra ერ­თა­დერ­თი სმარ­ტფო­ნია Space Zoom ფუნ­ქცი­ით, რო­მე­ლიც გა­და­სა­ღე­ბი ობი­ექ­ტის 100-ჯერ მო­ახ­ლო­ე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბას იძ­ლე­ვა. ხოლო, ხე­ლოვ­ნურ ინ­ტე­ლექ­ტზე დაყ­რდნო­ბი­ლი Single Take ფუნ­ქცი­ით, სმარ­ტფო­ნი ერთი კად­რის გა­და­ღე­ბი­სას იყე­ნებს ყვე­ლა კა­მე­რას და მომ­ხმა­რე­ბელს აჩ­ვე­ნებს გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი ტი­პის და პერ­სპექ­ტი­ვის ფო­ტო­ებს და ასე­ვე, ქმნის ეფექ­ტურ კო­ლაჟს.

რაც შე­ე­ხე­ბა S20 სე­რი­ის სხვა მო­დე­ლებს, Galaxy S20 და Galaxy S20+ წარ­მოდ­გე­ნი­ლია 6.2 და 6.7 ინ­ჩი­ა­ნი უსა­ზღვრო ‘O’ ტი­პის დი­ნა­მი­უ­რი AMOLED ეკ­რა­ნე­ბით, რომ­ლებ­შიც ასე­ვე გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლია ეკ­რა­ნის გა­ნახ­ლე­ბის 120 Hz ტექ­ნო­ლო­გია. სმარ­ტფო­ნე­ბი აღ­ჭურ­ვი­ლია 8 GB-იანი ოპე­რა­ტი­უ­ლი მეხ­სი­ე­რე­ბით, ხოლო აკუ­მუ­ლა­ტო­რის მო­ცუ­ლო­ბა შე­სა­ბა­მი­სად 4,000 და 4,500 mAh შე­ად­გენს. ორი­ვე სმარ­ტფონ­ში გვხვდე­ბა ახა­ლი, Exynos 990-ის 7nm-იანი პრო­ცე­სო­რე­ბი, რაც Samsung-ის პროგ­რა­მულ ოპ­ტი­მი­ზა­ცი­ას­თან ერ­თად მათ მსოფ­ლი­ო­ში უს­წრა­ფეს მო­წყო­ბი­ლო­ბე­ბად აქ­ცევს. Galaxy S20-ში წარ­მოდ­გე­ნი­ლია 3 მთა­ვა­რი კა­მე­რა: 12 MP გა­ნი­ე­რი, 12 MP ულტრა­გა­ნი­ე­რი და 64 MP ტე­ლე­ფო­ტო კა­მე­რა. რაც შე­ე­ხე­ბა, Galaxy S20+ ს, მას და­მა­ტე­ბუ­ლი აქვს მე-4 TOF 3D კა­მე­რა, უკე­თე­სი სიღ­რმის ეფექ­ტის­თვის (ფრონ­ტა­ლუ­რი კა­მე­რა 10MP). კა­მე­რე­ბის ასე­თი შე­თავ­სე­ბა მომ­ხა­რე­ბელს იდე­ა­ლუ­რი ფო­ტო­ე­ბის და ვი­დე­ო­ე­ბის გა­და­ღე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბას აძ­ლევს ნე­ბის­მი­ერ გა­რე­მო­ში.

რო­გორც ჩანს, სამ­სუნ­გმა Galaxy S20 სე­რი­ის მო­დე­ლებ­ში მისი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის სრუ­ლი რე­ა­ლი­ზა­ცია მო­ახ­დი­ნა და მომ­ხმა­რე­ბელს ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბის პიკი შეს­თა­ვა­ზა. წელს მსოფ­ლი­ომ იხი­ლა გა­ლაქ­სის სმარ­ტფო­ნე­ბი, რო­მელ­თაც აქვთ არ­ნა­ხუ­ლი სის­წრა­ფე და ყვე­ლა­ზე მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი და დახ­ვე­წი­ლი კა­მე­რა­თა სის­ტე­მა.

"2020 წლის ფლაგ­მა­ნი სმარ­ტფო­ნე­ბი - Galaxy S20 სე­რი­ის მო­დე­ლე­ბი წარ­ვუდ­გი­ნეთ დღეს სა­ზო­გა­დო­ე­ბას. ეს სე­რია წი­ნა­მორ­ბე­დე­ბის­გან გა­მო­ირ­ჩე­ვა გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბუ­ლი კა­მე­რით, მათ აქვთ დიდი ზო­მის მატ­რი­ცე­ბი, რო­მე­ლიც Galaxy S20 - სა და Galaxy S20+ ის მომ­ხმა­რე­ბელს სა­შუ­ა­ლე­ბას აძ­ლევს შო­რე­უ­ლი კად­რი მო­ა­ახ­ლო­ვონ 30-მაგი კოს­მი­უ­რი ზუ­მით, ხოლო Galaxy S20 Ultra-ს მფლო­ბე­ლებს კად­რის მო­ახ­ლო­ე­ბა ას­მა­გი კოს­მი­უ­რი ზუ­მით შე­ეძ­ლე­ბათ. ახალ სე­რი­ა­ში მე­ტად არის გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი ხე­ლოვ­ნუ­რი ინ­ტე­ლექ­ტი სხვა­დას­ხვა რე­ჟი­მით ფო­ტო­ე­ბის გა­და­ღე­ბი­სას, რო­მე­ლიც აუმ­ჯო­ბე­სებს სუ­რა­თის სიმკვეთ­რეს ღა­მით გა­და­ღე­ბის დროს. Galaxy S20 სე­რი­ის წი­ნას­წა­რი შეკ­ვე­თე­ბი სა­ქარ­თვე­ლო­ში 12 თე­ბერ­ვლი­დან და­ი­წყო და 9 მარ­ტამ­დე გაგ­რძელ­დე­ბა. ყვე­ლა, ვინც ამ პე­რი­ოდ­ში გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლებს შეკ­ვე­თას, სა­ჩუქ­რად მი­ი­ღებს Samsung Galaxy Buds+ ყურ­სას­მე­ნებს." - გა­ნა­ცხა­და "სამ­სუნ­გი სა­ქარ­თვე­ლოს" მო­ბი­ლუ­რი ტე­ლე­ფო­ნე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბის ხელ­მძღვა­ნელ­მა შოთა ლურ­სმა­ნაშ­ვილ­მა.

რაც შე­ე­ხე­ბა კი­დევ ერთ ინო­ვა­ცი­ას, სამ­სუნ­გმა წელს გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი და­კეც­ვა­დი ეკ­რა­ნის მქო­ნე სმარ­ტფო­ნი Galaxy Z Flip წარ­მოგ­ვიდ­გი­ნა, რო­მე­ლიც გა­სა­ო­ცარ ვი­ზუ­ალ­თან ერ­თად, ფლაგ­მა­ნუ­რი მა­ხა­სი­ა­თებ­ლე­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვა. მას­ში გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა ინო­ვა­ცი­უ­რი და­სა­კე­ცი მი­ნის ეკ­რა­ნი. აღ­ჭურ­ვი­ლია Qualcomm-ის 7nm-იანი პრო­ცე­სო­რით. სმარ­ტფო­ნის უნი­კა­ლუ­რი დი­ზა­ი­ნი სა­შუ­ა­ლე­ბას გვაძ­ლევს, გა­და­ვი­ღოთ „სელ­ფი“ დის­ტან­ცი­უ­რად და გა­ვა­ჩე­როთ ეკ­რა­ნი და კა­მე­რა სა­სურ­ვე­ლი დახ­რის კუ­თხით.

"Galaxy S20 სე­რი­ის უახ­ლეს ფლაგ­მა­ნებ­თან ერ­თად, დღეს წარ­ვად­გი­ნეთ და­კეც­ვა­დი ეკ­რა­ნის მქო­ნე სმარ­ტფო­ნი Galaxy Z Flip. უკვე მე­ო­რე წე­ლია, რაც სამ­სუნ­გმა და­კეც­ვა­დი ეკ­რა­ნის მქო­ნე სმარ­ტფო­ნე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა და­ი­წყო. Galaxy Z Flip გა­მორ­ჩე­ულ ვი­ზუ­ალ­თან ერ­თად, ფლაგ­მა­ნუ­რი მა­ხა­სი­ა­თებ­ლე­ბი­თაც არის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი. დღე­ვან­დელ პრე­ზენ­ტა­ცი­ა­ზე წარ­მოდ­გე­ნი­ლი ყვე­ლა სმარ­ტფო­ნის წი­ნას­წა­რი გა­ყიდ­ვე­ბი უკვე და­წყე­ბუ­ლია. წი­ნას­წა­რი შეკ­ვე­თის პე­რი­ოდ­ში იმოქ­მე­დებს Trade-In აქ­ცია, ანუ მომ­ხმა­რე­ბელს სა­შუ­ა­ლე­ბა ექ­ნე­ბა შე­ა­ფა­სე­ბი­ნოს ძვე­ლი სმარ­ტფო­ნი და მი­ი­ღოს Galaxy S20 სე­რი­ის მო­დე­ლე­ბი გან­სა­კუთ­რე­ბულ ფა­სად," - აღ­ნიშ­ნა სამ­სუნ­გის მარ­კე­ტინ­გი­სა და პი­ა­რის მე­ნე­ჯერ­მა, ნინო კვი­რი­კაშ­ვილ­მა.

13 მარ­ტი­დან, სა­ქარ­თვე­ლო­ში Galaxy S20-ის სმარ­ტფო­ნე­ბი ოფი­ცი­ა­ლუ­რად ჩა­ეშ­ვე­ბა გა­ყიდ­ვებ­ში.

რო­გორც სამ­სუნგ სა­ქარ­თვე­ლო­ში აცხა­დე­ბენ, სმარ­ტფო­ნე­ბის შე­ძე­ნა რე­კო­მენ­დი­რე­ბუ­ლია მხო­ლოდ სამ­სუნ­გის ოფი­ცი­ა­ლუ­რი ჰო­ლოგ­რა­მით. ჰო­ლოგ­რა­მი­ან სმარ­ტფონს გა­აჩ­ნია ოფი­ცი­ა­ლუ­რი გა­რან­ტია და ავ­ტო­რი­ზი­რე­ბუ­ლი სერ­ვის ცენ­ტრის მომ­სა­ხუ­რე­ბა. და­ზი­ა­ნე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში თქვენ მო­გემ­სა­ხუ­რე­ბი­ან მხო­ლოდ სერ­თი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი ტექ­ნი­კო­სე­ბი და და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი ნა­წი­ლე­ბი ჩა­ნაც­ვლდე­ბა მხო­ლოდ ორი­გი­ნა­ლი ნა­წი­ლე­ბით. ოფი­ცი­ა­ლურ მო­წყო­ბი­ლო­ბებ­ზე თქვენ გექ­ნე­ბათ წვდო­მა ყვე­ლა ოფი­ცი­ა­ლურ სერ­ვის­ზე, ფუნ­ქცი­ა­სა და აპ­ლი­კა­ცი­ა­ზე.