რატომ არ ემუქრება ქსელურ მარკეტებს პროდუქციის დეფიციტი

მა­ღა­ზი­ის და­ცა­რი­ე­ლე­ბუ­ლი დახ­ლე­ბის კად­რე­ბის სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში გავ­რცე­ლე­ბამ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა უა­რე­სად და­აბ­ნია.

აღ­ნიშ­ნუ­ლის სა­პა­სუ­ხოდ სა­ხელ­მწი­ფოს მხრი­დან არა­ერ­თხელ გა­ის­მა მო­წო­დე­ბე­ბი სა­სურ­სა­თო მა­ღა­ზი­ა­თა ქსე­ლე­ბის ხელ­მძღვა­ნე­ლე­ბის მი­მართ, რომ მო­სახ­ლე­ო­ბამ პრო­დუქ­ცი­ის დე­ფი­ცი­ტი არ იგ­რძნოს და ფა­სიც იყოს შე­სა­ბა­მი­სი. ორი­ო­დე დღის წინ პრე­მი­ერ მი­ნის­ტრმა გი­ორ­გი გა­ხა­რი­ამ სპე­ცი­ა­ლუ­რი შეხ­ვედ­რაც გა­მარ­თა ქსე­ლუ­რი მა­ღა­ზი­ე­ბის ხელ­მძღვა­ნე­ლებ­თან და არ­სე­ბულ გა­მოწ­ვე­ვებ­ზე ისა­უბ­რეს. შეხ­ვედ­რის ორი­ვე მხა­რე და­დას­ტუ­რე­ბით აცხა­დებს, რომ ქვე­ყა­ნა­ში პრო­დუქ­ცი­ის დე­ფი­ცი­ტის საფრ­თხე არ არ­სე­ბობს. უფრო დე­ტა­ლუ­რად, თუ რის სა­ფუძ­ველ­ზე კეთ­დე­ბა მსგავ­სი გან­ცხა­დე­ბე­ბი და რა მდგო­მა­რე­ო­ბაა ამ მხრივ ბა­ზარ­ზე, კვე­ბის პრო­დუქ­ტე­ბის ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე მსხვი­ლი კომ­პა­ნი­ის სს „ნი­კო­რას“ გე­ნე­რა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რი ირაკ­ლი ბო­ქო­ლიშ­ვი­ლი გვე­სა­უბ­რე­ბა.

რა მდგო­მა­რე­ო­ბაა ზო­გა­დად ჰოლ­დინ­გში და რო­გორ შეხ­ვდით მსოფ­ლი­ო­სა და ქვე­ყა­ნა­ში მიმ­დი­ნა­რე მოვ­ლე­ნებს?

სს„ნი­კო­რას“ ყვე­ლა შვი­ლო­ბილ კომ­პა­ნი­ა­ში მშვი­დი ვი­თა­რე­ბაა. ვაგ­რძე­ლებთ მუ­შა­ო­ბას. კარ­გად ვაც­ნო­ბი­ე­რებთ, შექ­მნილ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში რამ­დე­ნად დიდი მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქვს წარ­მო­ე­ბი­სა და სა­ვა­ჭო ქსე­ლის გა­მარ­თულ მუ­შა­ო­ბას, მო­მა­რა­გე­ბის უწყვეტ ჯაჭვს. ამი­ტომ მაქ­სი­მა­ლუ­რად ვცდი­ლობთ, მო­სახ­ლე­ო­ბას დის­კომ­ფორ­ტი არ შე­ექ­მნას და ყვე­ლა სა­ჭი­რო პრო­დუქ­ტი ად­გილ­ზე დახ­ვდეს.

წარ­მო­ე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით, ნედ­ლე­უ­ლის მა­რა­გე­ბი საკ­მა­რი­სია? ხომ არ გა­ი­ზარ­და რო­მე­ლი­მე კონ­კრე­ტუ­ლი პრო­დუქ­ტის წარ­მო­ე­ბა მო­თხოვ­ნის ზრდის გამო?

ნედ­ლე­უ­ლის მა­რა­გი, რო­გორც ხორ­ცპ­რო­დუქ­ტე­ბის, ნა­ხე­ვარ­ფაბ­რი­კა­ტე­ბის, ასე­ვე რძის ნა­წარ­მის, თევ­ზე­უ­ლი­სა თუ პურ­ფუნ­თუ­შე­უ­ლის მი­მარ­თუ­ლე­ბით, საკ­მა­რი­სი გვაქვს. არა­ნა­ი­რი დე­ფი­ცი­ტი მო­სა­ლოდ­ნე­ლი არ არის. რაც შე­ე­ხე­ბა, გა­ი­ზარ­და თუ არა ჩვენს მი­ერ ­წარ­მო­ე­ბუ­ლი რო­მე­ლი­მე კონ­კრე­ტუ­ლი პრო­დუქ­ტის წარ­მო­ე­ბა გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად, გი­პა­სუ­ხებთ, რომ არა. ზო­გა­დად, თა­ნაბ­რად არის გაზ­რდი­ლი მო­თხოვ­ნა პრო­დუქ­ცი­ა­ზე.

მო­სა­ლოდ­ნე­ლია თუ არა „ნი­კო­რა სუ­პერ­მარ­კე­ტებ­ში“ შე­მო­ტა­ნი­ლი, იმ­პორ­ტი­რე­ბუ­ლი პრო­დუქ­ტე­ბის დე­ფი­ცი­ტი?

„ნი­კო­რა სუ­პერ­მარ­კე­ტებ­ში“ პრო­დუქ­ტე­ბის მა­რა­გე­ბის მხრივ­ დე­ფი­ცი­ტი მო­სა­ლოდ­ნე­ლი არ არის. მომ­ხმა­რე­ბელს ვარ­წმუ­ნებთ, რომ პა­ნი­კის სა­ფუძ­ვე­ლი არ აქვთ და დიდი შეს­ყიდ­ვე­ბის სა­ჭი­რო­ე­ბაც არ არ­სე­ბობს. რო­გორც ჩვენს მიერ, ასე­ვე ად­გი­ლობ­რი­ვი დის­ტრი­ბუ­ტო­რე­ბის მიერ იმ­პორ­ტი­რე­ბულ პრო­დუქ­ტებ­ზე, რომ­ლებ­ზეც ბოლო პე­რი­ოდ­ში მო­თხოვ­ნა გა­ი­ზარ­და, რამ­დე­ნი­მეთვი­ა­ნი მა­რა­გი გაგ­ვაჩ­ნია. აღ­ნიშ­ნუ­ლი ეხე­ბა რო­გორც ჩვენს ცენ­ტრა­ლურ, ასე­ვე მომ­წო­დებ­ლე­ბის სა­წყო­ბებს.

ფორსმა­ჟო­რუ­ლი სი­ტუ­ა­ცი­ის შექ­მნის შემ­თხვე­ვა­შიც არ იქ­ნე­ბა შე­ფერ­ხე­ბა. მთავ­რო­ბის ხელ­შე­წყო­ბით პრო­დუქ­ცია მა­ინც შე­მო­ვა. სახ­მე­ლე­თო ტრან­სპორ­ტის გარ­და მაქ­სი­მა­ლუ­რად ვი­ყე­ნებთ სარ­კი­ნიგ­ზო ხაზ­საც.

მო­სა­ლოდ­ნე­ლია თუ არა ფა­სე­ბის ზრდა?

„ნი­კო­რას“ მიერ წარ­მო­ე­ბულ, ასე­ვე ჩვენს მიერ იმ­პორ­ტი­რე­ბულ პრო­დუქ­ტებ­ზე ვი­ნარ­ჩუ­ნებთ ფა­სებს და არ ვაძ­ვი­რებთ. რაც შე­ე­ხე­ბა ­ად­გი­ლობ­რი­ვი დის­ტრი­ბუ­ტო­რე­ბის მიერ იმ­პორ­ტი­რე­ბულ სხვა პრო­დუქ­ცი­ას, ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია მათი პო­ზი­ცია. თუკი ად­გი­ლობ­რი­ვი მომ­წო­დებ­ლე­ბი ფა­სებს არ გა­აძ­ვი­რე­ბენ, ჩვენ არა­ვი­თარ შემ­თხვე­ვა­ში არ მო­ვახ­დენთ თა­რო­ებ­ზე ფა­სე­ბის გაძ­ვი­რე­ბას. რამ­დე­ნა­დაც ჩვენ­თვის ცნო­ბი­ლია, უახ­ლო­ეს პე­რი­ოდ­ში, ისი­ნიც არ გეგ­მა­ვენ მსგავს ნა­ბიჯს.

რამ­დე­ნად მზად ხართ ქვე­ყა­ნა­ში სა­გან­გე­ბო მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­მო­ცხა­დე­ბის­თვის?

ჩვე­ნი­ პირ­ვე­ლა­დი ­და­ნიშ­ნუ­ლე­ბა­ა პ­რო­დუქ­ცი­ის ­წარ­მო­ე­ბა/მი­წო­დე­ბა ­სა­ვაჭ­რო ­ო­ბი­ექ­ტე­ბის­თვის, რა­თა ­მომ­ხმა­რე­ბელ­ს არ ­შე­ექ­მნას ­დის­კომ­ფორ­ტი. ამი­ტომ ­ნე­ბის­მი­ერ ­ვი­თა­რე­ბა­ში, ვიწ­რო­ ბიზ­ნე­ს ინ­ტე­რე­სე­ბის გვერ­დით­ გა­და­დე­ბით, მაქ­სი­მა­ლუ­რად ­ვეც­დე­ბით ჩვე­ნი ­ფუნ­ქცი­ის ­შეს­რუ­ლე­ბას.

შექ­მნილ­ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში, უდი­დე­სი ­პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა ­ე­კის­რე­ბა ­ჯან­დაც­ვას, საა­ვაად­მყო­ფო­ებს, აფ­თი­ა­ქებს, კვე­ბის­ წარ­მო­ე­ბის­ დარ­გს, სა­სურ­სა­თო­ მარ­კე­ტებს. აქ­ვე­ ვი­სარ­გებ­ლებ ­შემ­თხვე­ვით­ და ­მად­ლო­ბას­ გა­და­ვუხ­დი ჩვენს ყ­ვე­ლა ­იმ ­თა­ნამ­შრო­მელს, რო­მელ­თა­ც გაც­ნო­ბი­ე­რე­ბუ­ლი ­აქვთ თა­ვი­ან­თი ­რო­ლი ­შექ­მნილ ­სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში, ჩვე­ულ ­რე­ჟიმ­ში ­აგ­რძე­ლე­ბენ ­მუ­შა­ო­ბას ­და ­მაქ­სი­მა­ლუ­რა­დ ც­დი­ლო­ბენ გვერ­დში ­და­უდ­გნენ ­სა­ზო­გა­დო­ე­ბას.