როგორ შეიცვალა წარმოებებსა და მარკეტებში დასაქმებული ადამიანების სამუშაო რეჟიმი საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემდეგ

ყო­ველ­დღი­უ­რად მკაცრ­დე­ბა სა­ხელ­მწი­ფო შე­ზღუდ­ვე­ბი და უფრო და უფრო დიდი მნიშ­ვნე­ლო­ბა ენი­ჭე­ბა ექი­მე­ბის, პო­ლი­ცი­ე­ლე­ბის, ჯა­რის­კა­ცე­ბი­სა და მო­ლა­რე/კონ­სულ­ტან­ტე­ბის სრულ­ყო­ფი­ლად და მა­ღალ დო­ნე­ზე მუ­შა­ო­ბას.

ამავდრო­უ­ლად მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია იმ წარ­მო­ე­ბე­ბის მუ­შა­ო­ბის ეფექ­ტუ­რო­ბა, რომ­ლე­ბიც ქარ­თულ ბა­ზარს სხვა­დას­ხვა პრო­დუქ­ცი­ით ამა­რა­გე­ბენ. ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით და­საქ­მე­ბუ­ლი თი­თო­ე­უ­ლი ადა­მი­ა­ნის საქ­მი­ა­ნო­ბა დღეს ფას­და­უ­დე­ბე­ლია და მათ გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი როლი აქვთ სა­ზო­გა­დო­ე­ბის გა­მარ­თუ­ლად ცხოვ­რე­ბი­სათ­ვის.

სს „ნი­კო­რა“ დღეს ერთ-ერთი იმ ჰოლ­დინგთა­გა­ნია, რომ­ლის შე­მად­გენ­ლო­ბა­ში შე­დის რო­გორც სხვა­დას­ხვა მი­მარ­თუ­ლე­ბის პრო­დუქ­ტე­ბის წარ­მო­ე­ბა, ისე მა­ღა­ზი­ა­თა ქსე­ლი, რო­მე­ლიც მთელ სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ი­ცავს. სწო­რედ ამი­ტომ და­ვინ­ტე­რეს­დით, თუ რო­გორ შე­იც­ვა­ლა სა­მუ­შაო პრო­ცე­სი კომ­პა­ნი­ა­ში: სა­წარ­მო­სა და მა­ღა­ზი­ა­თა ქსელ­ში.

თა­თია ბა­კაშ­ვი­ლი, სს „ნი­კო­რას“ ადა­მი­ა­ნუ­რი რე­სურ­სე­ბის მარ­თვის დე­პარ­ტა­მენ­ტის ხელ­მძღვა­ნე­ლი: არ­სე­ბუ­ლი ვი­თა­რე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად შეც­ვლი­ლია ჩვე­ნი და არა მარ­ტო ჩვე­ნი ყო­ველ­დღი­უ­რი რე­ჟი­მი და პრო­ცე­სე­ბი. უპირ­ვე­ლეს ყოვ­ლი­სა, რაც კომ­პა­ნი­ა­ში გან­ხორ­ცი­ელ­და, ეს არის სს „ნი­კო­რას“ ჰოლდგინ­გში შე­მა­ვა­ლი წარ­მო­ე­ბე­ბის სა­მუ­შაო პრო­ცე­სე­ბის კრი­ზი­სულ ვი­თა­რე­ბა­ზე მორ­გე­ბა. მთა­ვარ გა­მოწ­ვე­ვად და­სა­ხელ­და, რო­გორც სა­ზო­გა­დო­ე­ბის პრო­დუქ­ცი­ით მო­მა­რა­გე­ბა უწყვე­ტად, ასე­ვე ჩვე­ნი ყვე­ლა­ზე დიდი კა­პი­ტა­ლის, ჩვე­ნი თა­ნამ­შრომ­ლე­ბის ჯან­მრთე­ლო­ბის უსაფრ­თხო­ე­ბა­ზე ზრუნ­ვა. შე­მუ­შავ­და შე­სა­ბა­მი­სი გეგ­მა, რომ­ლის თა­ნახ­მა­დაც „ ნი­კო­რა ჰოლ­დინ­გში“ არ­სე­ბუ­ლი ექ­ვსი­ვე სა­წარ­მო აგ­რძე­ლებს მუ­შა­ო­ბას თა­ნამ­შრომ­ლე­ბის უსაფრ­თხო­ე­ო­ბის ზო­მე­ბის მაქ­სი­მა­ლუ­რი დაც­ვით და სპე­ცი­ა­ლუ­რი გან­სა­ზღვრუ­ლი გრა­ფი­კე­ბით.

კონ­კრე­ტუ­ლად რო­გორ შე­იც­ვა­ლა სა­მუ­შაო პრო­ცე­სი სა­წარ­მო­ებ­ში?

შპს „ნი­კო­რას“ ხორ­ცპ­რო­დუქ­ტე­ბის მა­გა­ლით­ზე რომ გი­თხრათ: სა­წარ­მოს თა­ნამ­შრომ­ლე­ბი გავ­ყა­ვით ორ გუნ­დად, ისი­ნი მუ­შა­ო­ბენ ცვლებ­ში, ისე რომ ერ­თმა­ნეთს არ და­ემ­თხვნენ და რაც შე­იძ­ლე­ბა ნაკ­ლებ ადა­მი­ანს ჰქონ­დეთ ერ­თმა­ნეთ­თან შე­ხე­ბა.

ცვლებს შო­რის სა­წარ­მო­ში ტარ­დე­ბა სრუ­ლი დე­ზინ­ფექ­ცია. სა­წარ­მოს შე­სას­ვლელ­თან, ყო­ველ ჯერ­ზე, დენ­ზო­ბა­რი­ე­რებ­თან, თა­ნამ­შრომ­ლე­ბი ასე­ვე გა­დი­ან სა­დენ­ზი­ფექ­ციო პრო­ცე­დუ­რას და ეკი­პი­რე­ბუ­ლე­ბი არი­ან ყვე­ლა სა­ჭი­რო დამ­ცა­ვი სა­შუ­ა­ლე­ბით.

გარ­და ამი­სა, ვირუ­სის გავ­რცე­ლე­ბის პრე­ვენ­ცი­ის მიზ­ნით, სა­წარ­მოს ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე, შეს­ვლამ­დეც, თა­ნამ­შრომ­ლე­ბი გა­დი­ან ტემ­პე­რა­ტუ­რულ კონ­ტროლს. ნე­ბის­მი­ე­რი რეს­პი­რა­ტო­რუ­ლი სიმპტო­მის გა­მოვ­ლე­ნის შემ­თხვე­ვა­ში, ად­გილ­ზე­ვე, ოჯა­ხის ექი­მის მეთ­ვალ­ყუ­რე­ო­ბით, თა­ნამ­შრო­მე­ლი გა­და­მი­სა­მართდე­ბა ისე, რომ წარ­მო­ე­ბის ტე­რი­ტო­რა­ზე შეს­ვლა არ უწევს.

ამ ეტაპ­ზე, თა­ნამ­შრომ­ლე­ბის ნა­წი­ლობ­რივ ტრან­სპორ­ტი­რე­ბას ვუზ­რუნ­ველ­ვყოფთ. სა­ჭი­რო­ე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, მოვ­ლე­ნე­ბის კვალ­დაკ­ვალ, მოხ­დე­ბა სა­წარ­მოს თა­ნამ­შრო­მელ­თა ტრან­სპორ­ტი­რე­ბის სრუ­ლი უზ­რუნ­ველ­ყო­ფა.

აქვე მინ­და ვი­სარ­გებ­ლო და და უდი­დე­სი მად­ლო­ბა გა­და­ვუ­ხა­დო ჩვენს თა­ნამ­შრომ­ლებს ერ­თგუ­ლე­ბი­სა და ლო­ი­ა­ლო­ბის­თვის. გა­მოვ­ყოფ და ასე­ვე დიდ მად­ლო­ბას ვუხ­დი ჩვე­ნი დის­ტრი­ბუ­ცი­ის თა­ნამ­შრომ­ლებს, რომ­ლე­ბიც ანა­ლო­გი­უ­რად და­უ­ზა­რე­ლად და ერ­თგუ­ლად ას­რუ­ლე­ბენ თა­ვი­ანთ ფუნ­ქცია-მო­ა­ვა­ლე­ო­ბას და არც ერთი წუ­თით არ შე­ფერ­ხე­ბუ­ლან, პი­რი­ქით, მუდ­მი­ვად მზად არინ ახა­ლი გა­მოწ­ვე­ვის­თვის. დღეს, ვმუ­შა­ობთ არა მარ­ტო იმ მი­ზე­ზით, რომ ვი­ყოთ და­საქ­მე­ბულ­ნი და სარ­გო მი­ვი­ღოთ, არა­მედ გათ­ვით­ცნო­ბი­ე­რე­ბუ­ლი გვაქვს, რომ ჩვე­ნი შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი სა­მუ­შაო ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, ვართ უდი­დე­სი და­საყ­რდე­ნი ჩვე­ნი კომ­პა­ნი­ი­სა და ქვეყ­ნის­თვის.

ნინო ფე­იქ­რიშ­ვი­ლი, „ნი­კო­რა ტრე­ი­დის“ ადა­მი­ა­ნუ­რი რე­სურ­სე­ბის მარ­თვის დე­პარ­ტა­მენ­ტის ხელ­მძღვა­ნე­ლი: ქვე­ყა­ნა­ში შექ­მნი­ლი მდგო­მა­რე­ო­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, მარ­კე­ტებ­ში დატ­ვირ­თვამ ბოლო პე­რი­ოდ­ში ძა­ლი­ან იმა­ტა. ამის მი­უ­ხე­და­ვად ჩვენ ყვე­ლა­ფერს ვა­კე­თებთ, რომ მომ­ხმა­რებ­ლებს კომ­ფორ­ტუ­ლი და უსაფრ­თხო მომ­სა­ხუ­რე­ბა შევ­თა­ვა­ზოთ მთე­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს მას­შტა­ბით. აღ­ფრთო­ვა­ნე­ბუ­ლი ვართ ჩვე­ნი თა­ნამ­შრომ­ლე­ბით, ისი­ნი ვირუ­სით გა­მოწ­ვე­უ­ლი საფრ­თხის მი­უ­ხე­და­ვად მაქ­სი­მა­ლუ­რად მო­ბი­ლი­ზე­ბულ­ნი არი­ან სა­მუ­შაო პრო­ცე­სის დროს. ვა­მა­ყობთ, ჩვე­ნი ფრონ­ტის თი­თო­ე­უ­ლი თა­ნამ­შრომ­ლით, რომ­ლე­ბიც დღე­ვან­დე­ლი დღის ნამ­დვი­ლი გმი­რე­ბი არი­ან და თა­ვი­სი პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლიზ­მით და შე­უ­ფერ­ხე­ბე­ლი მუ­შა­ო­ბით ქმნი­ან სტა­ბი­ლურ გა­რე­მოს ქვე­ყა­ნა­ში.

რო­გორ იცავთ თა­ნამ­შრომ­ლე­ბის უსაფრ­თხო­ე­ბას და რო­გო­რია უსაფრ­თხო­ე­ბის გამ­კაც­რე­ბუ­ლი ზო­მე­ბი?

თა­ნამ­შრომ­ლე­ბის უსაფრ­თხო­ე­ბის მიზ­ნით, პირ­ვე­ლი­ვე რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბის მი­ღე­ბის­თა­ნა­ვე თი­თო­ე­უ­ლი ფი­ლი­ა­ლი აღი­ჭურ­ვა ხელ­თათ­მა­ნე­ბით, პირ­ბა­დე­ე­ბით. მო­ლა­რე­ებს და­უ­რიგ­დათ სპე­ცი­ა­ლუ­რი ნიღ­ბე­ბი, გარ­და სტან­დარ­ტუ­ლი პირ­ბა­დე­ე­ბი­სა. თი­თო­ე­ულ ფი­ლი­ალ­ში ინ­ტენ­სი­უ­რად ტარ­დე­ბა სა­დე­ზინ­ფექ­ციო სა­მუ­შა­ო­ე­ბი, ასე­ვე მუდ­მივ რე­ჟიმ­ში ხდე­ბა ია­ტა­კის, კედ­ლე­ბის, ური­კე­ბი­სა და სხვა ნე­ბის­მი­ე­რი ინ­ვენ­ტა­რის ზე­და­პი­რის სპე­ცი­ა­ლუ­რი ხსნა­რით და­მუ­შა­ვე­ბა. ყვე­ლა სა­ლა­როს­თან და დარ­ბაზ­ში გან­თავ­სე­ბუ­ლია ხე­ლის სა­დე­ზინ­ფექ­ციო ხსნა­რე­ბი, რო­გორც თა­ნამ­შრომ­ლე­ბის­თვის ისე მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის­თვის.

სა­გან­გე­ბო მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­მო­ცხა­დე­ბის­თა­ნა­ვე, ყვე­ლა ფი­ლი­ალ­ში დად­გინ­და მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის გარ­კვე­უ­ლი რა­ო­დე­ნო­ბის შე­მოშ­ვე­ბის წესი და დღეს ფი­ლი­ალ­ში, მარ­კე­ტის მას­შტა­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით 3 - 6 ადა­მი­ან­ზე მეტი არ და­იშ­ვე­ბა. გარ­და ამი­სა, ფი­ლი­ა­ლებ­ში გა­კეთ­და სტი­კე­რე­ბი, რომ­ლის დახ­მა­რე­ბი­თაც მომ­ხმა­რებ­ლებს უსაფრ­თხო­ე­ბის დის­ტან­ცი­ის დაც­ვა უმარ­ტივ­დე­ბათ.

ხომ არ გა­ი­ზარ­და კომ­პა­ნი­ა­ში და­საქ­მე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა?

ჩვე­ნი სო­ცი­ა­ლუ­რი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე რამ­დე­ნი­მე დღის წინ გა­დავ­წყვი­ტეთ, რომ დრო­ე­ბი­თი სა­მუ­შაო ად­გი­ლე­ბი შეგ­ვე­თა­ვა­ზე­ბი­ნა მათ­თვის, ვინც შექ­მნი­ლი მდგო­მა­რე­ო­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე დრო­ე­ბით სამ­სა­ხუ­რის გა­რე­შე დარ­ჩნენ. შე­სა­ბა­მი­სად, მაქ­სი­მა­ლუ­რად ვცდი­ლობთ მათ უსაფრ­თო სა­მუ­შაო გა­რე­მო შევ­თა­ვა­ზოთ და და­ვა­საქ­მოთ მთე­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს მას­შტა­ბით.

დიდი მად­ლო­ბა ჩვენს ათა­სო­ბით თა­ნამ­შრო­მელს იმ შრო­მი­სა ერ­თგუ­ლე­ბის­თვის, რა­საც ისი­ნი მო­ცე­მულ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში იჩე­ნენ.