ქართველი პოლიტიკოსები, რომლებმაც ხელისუფლებიდან წასვლის შემდეგ კარიერა უცხოეთში აიწყვეს - ვინ სად არის დასაქმებული

21 მა­ისს ცნო­ბი­ლი გახ­და, რომ უკ­რა­ი­ნის სა­ინ­ვეს­ტი­ციო ფონდს ლე­ვან ვარ­შა­ლო­მი­ძე უხელ­მძღვა­ნე­ლებს. ეს ერთ-ერ­თია იმ მრა­ვალ შემ­თხვე­ვა­თა­გან, რო­დე­საც ყო­ფი­ლი თა­ნამ­დე­ბო­ბის პირი სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბი­დან წას­ვლის შემ­დეგ, მუ­შა­ო­ბას სა­ზღვარ­გა­რეთ, ასე­ვე საკ­მა­ოდ მა­ღალ პო­ზი­ცი­ა­ზე აგ­რძე­ლებს.

AMBEBI.GE გა­გახ­სე­ნებთ ყო­ფილ ჩი­ნოვ­ნი­კებს, რო­მელ­თაც სა­ქარ­თვე­ლო­ში სხვა­დას­ხვა დროს მა­ღა­ლი თა­ნამ­დე­ბო­ბა ეკა­ვათ და ქვეყ­ნი­დან წას­ვლის შემ­დეგ არა­სამ­თავ­რო­ბო თუ პო­ლი­ტი­კურ სექ­ტორ­ში არა­ნაკ­ლე­ბი წარ­მა­ტე­ბით გა­ი­კე­თეს კა­რი­ე­რა.

მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლი ერთ-ერთი პირ­ვე­ლი ამ ჩა­მო­ნათ­ვალ­ში სა­ქარ­თვე­ლოს ყო­ფი­ლი პრე­ზი­დენ­ტია. მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის ამ­ჟა­მინ­დე­ლი ოფი­ცი­ა­ლუ­რი თა­ნამ­დე­ბო­ბა უკ­რა­ი­ნის რე­ფორ­მე­ბისეროვ­ნუ­ლი საბ­ჭოს აღ­მას­რუ­ლე­ბე­ლი კო­მი­ტე­ტის ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბაა. პოსტზე ის 2020 წლის 7 მა­ისს და­ი­ნიშ­ნა.

სა­ა­კაშ­ვი­ლი, რო­მე­ლიც 2004-2013 წლებ­ში სა­ქარ­თვე­ლოს მე­სა­მე პრე­ზი­დენ­ტი იყო, 2015 წლის 13 თე­ბერ­ვალს უკ­რა­ი­ნის მა­შინ­დელ­მა პრე­ზი­დენ­ტმა, პეტ­რო პო­რო­შენ­კომ ქვეყ­ნის რე­ფორ­მე­ბის სა­ერ­თა­შო­რი­სო მრჩე­ველ­თა საბ­ჭოს თავ­მჯდო­მა­რედ და­ნიშ­ნა. მას უკ­რა­ი­ნა­ში რე­ფორ­მე­ბის სა­კი­თხებ­ში სა­ერ­თა­შო­რი­სო გუნ­დის შექ­მნა და­ე­ვა­ლა. მრჩე­ველ­თა საბ­ჭოს ძი­რი­თა­დი ფუნ­ქცია უკ­რა­ი­ნის პრე­ზი­დენ­ტი­სათ­ვის სხვა­დას­ხვა მი­მარ­თუ­ლე­ბით რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი­სა და რჩე­ვე­ბის მომ­ზა­დე­ბა იყო.

იმა­ვე წლის 30 მა­ისს ყო­ფილ­მა პრე­ზი­დენ­ტმა სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ო­ბა დათ­მო, უკ­რა­ი­ნის მო­ქა­ლა­ქე­ო­ბა მი­ი­ღო და პო­რო­შენ­კომ ოდე­სის ოლ­ქის გუ­ბერ­ნა­ტო­რად და­ნიშ­ნა. 17-თვი­ა­ნი საქ­მი­ა­ნო­ბის შემ­დეგ, ოდე­სის გუ­ბერ­ნა­ტო­რის პოს­ტი და­ტო­ვა, უკ­რა­ი­ნის პრე­ზი­დენ­ტი კი კო­რუფ­ცი­ა­სა და კლა­ნურ მმარ­თვე­ლო­ბა­ში ამ­ხი­ლა.

ყო­ფილ პრე­ზი­დენ­ტთან გა­ფუ­ჭე­ბუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბის შემ­დეგ, სა­ა­კაშ­ვილ­მა უკ­რა­ი­ნის ახალ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას­თა­ნაც შეძ­ლო სა­ერ­თო ენის გა­მო­ნახ­ვა. 2020 წლის აპ­რილ­ში ექს-პრე­ზი­დენ­ტმა გა­ნა­ცხა­და, რომ პრე­ზი­დენ­ტმა ზე­ლენ­სკიმ უკ­რა­ი­ნის ვიცე-პრე­მი­ე­რო­ბა შეს­თა­ვა­ზა, თუმ­ცა, სა­ბო­ლო­ოდ, უკ­რა­ი­ნის რა­და­ში მისი კან­დი­და­ტუ­რა არ გან­ხი­ლუ­ლა.

მა­ის­ში კი, უკ­რა­ი­ნის პრე­ზი­დენ­ტმა სა­ა­კაშ­ვილს ახა­ლი თა­ნამ­დე­ბო­ბა გა­მო­უ­ნა­ხა და რე­ფორ­მე­ბის ეროვ­ნუ­ლი საბ­ჭოს აღ­მას­რუ­ლე­ბე­ლი კო­მი­ტე­ტის ხელ­მძღვა­ნე­ლად და­ნიშ­ნა. აღ­ნიშ­ნულს სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბის ნე­გა­ტი­უ­რი რე­აქ­ცია და უკ­რა­ი­ნა­ში სა­ქარ­თვე­ლოს ელ­ჩის ქვე­ყა­ნა­ში და­ბა­რე­ბა მოჰ­ყვა, რა­ზეც ზე­ლენ­სკის პა­სუ­ხი იყო: "ვფიქ­რობ, ეს ქარ­თუ­ლი მხა­რის შეც­დო­მაა. სა­ა­კაშ­ვი­ლი უკ­რა­ი­ნის მო­ქა­ლა­ქეა, მე კი უკ­რა­ი­ნის პრე­ზი­დენ­ტი ვარ, რო­მელ­მაც ის და­ნიშ­ნა".

ნიკა გი­ლა­უ­რი

სა­ქარ­თვე­ლოს ყო­ფილ­მა პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრმა, "ნა­ცი­ო­ნა­ლე­ბის" მთავ­რო­ბა­ში რამ­დე­ნი­მე მა­ღა­ლი თა­ნამ­დე­ბო­ბა გა­მო­იც­ვა­ლა და სა­ერ­თო ჯამ­ში, მი­ნის­ტრთა კა­ბი­ნეტ­ში 8 წელი გა­ა­ტა­რა. 2004 წელს ენერ­გე­ტი­კის მი­ნის­ტრად და­ი­ნიშ­ნა, 2007-2009 წლებ­ში ფი­ნანსთა მი­ნის­ტრი იყო, 2009 წლის 6 თე­ბერ­ვლი­დან 2012 წლამ­დე კი - პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრი.

2012 წელს გი­ლა­ურ­მა "სა­პარტნი­ო­რო ფონ­დის" ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბა ჩა­ი­ბა­რა, თუმ­ცა ეს პოს­ტი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის შეც­ვლის შემ­დეგ და­ტო­ვა. იმა­ვე წელს კომ­პა­ნია "რე­ფორ­მა­ტიკ­სი" და­ა­არ­სა, რომ­ლის საქ­მი­ა­ნო­ბის კა­ტე­გო­რი­ე­ბი სა­კონ­სულ­ტა­ციო მომ­სა­ხუ­რე­ბა და ფი­ნან­სე­ბია.

“რე­ფორ­მა­ტიკ­სი“ თა­ნამ­შრომ­ლობს მსოფ­ლი­ოს გარ­შე­მო სა­ჯა­რო სექ­ტო­რის ლი­დე­რებ­თან და ეხ­მა­რე­ბა მათ სწრა­ფი ეკო­ნო­მი­კუ­რი ზრდის და სა­ჯა­რო პო­ლი­ტი­კის სფე­რო­ში ინო­ვა­ცი­უ­რი მიდ­გო­მე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა­ში.

გი­ლა­უ­რი, რო­გორც "რე­ფორ­მა­ტიკ­სის" მმარ­თვე­ლი პარტნი­ო­რი, კონ­სულ­ტა­ცი­ას უწევ­და მსოფ­ლი­ოს 3 კონ­ტი­ნენ­ტის მა­ღა­ლი რან­გის თა­ნამ­დე­ბო­ბის პი­რებ­სა და პო­ლი­ტი­კო­სებს, პრე­ზი­დენ­ტე­ბი­სა და პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრე­ბის ჩათ­ვლით.

2014 წლი­დან ნიკა გი­ლა­უ­რი ამე­რი­კუ­ლი მე­ნე­ჯმენტ-სა­კონ­სულ­ტა­ციო კომ­პა­ნია McKinsey & Company-ის მთა­ვა­რი მრჩე­ვე­ლი­ცაა.

ვერა ქო­ბა­ლია

ეკო­ნო­მი­კის ყო­ფი­ლი მი­ნის­ტრი ამ­ჟა­მად კა­ნა­და­ში ცხოვ­რობს, სა­დაც აფხა­ზე­თის ომის შემ­დეგ, 1996 წელს ოჯახ­თან ერ­თად იყო ემიგ­რი­რე­ბუ­ლი, 2010 წელს სა­ქარ­თვე­ლო­ში დაბ­რუნ­და და მთავ­რო­ბა­ში და­საქმდა.

სა­ქარ­თვე­ლოს ეკო­ნო­მი­კი­სა და მდგრა­დი გან­ვი­თა­რე­ბის მი­ნის­ტრის პოსტს ის 2010 წლის 2 ივ­ლი­სი­დან 2012 წლის 25 ოქ­ტომ­ბრამ­დე იკა­ვებ­და.ვერა ქო­ბა­ლი­ას ოჯახს კა­ნა­და­ში სა­ო­ჯა­ხო ბიზ­ნე­სი აქვს

ქო­ბა­ლია, რო­მე­ლიც "ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბის" მთავ­რო­ბა­ში მნიშ­ვნე­ლო­ვან პოსტს იკა­ვებ­და, 2012 წლის ახალ­გაზ­რდა მსოფ­ლიო ლი­დე­რად და­ა­სა­ხე­ლა "მსოფ­ლი­ოს ეკო­ნო­მი­კურ­მა ფო­რუმ­მა", რაც ქარ­თვე­ლი პო­ლი­ტი­კო­სის­თვის მსგავს ნო­მი­ნა­ცი­ა­ში გა­მარ­ჯვე­ბის პირ­ვე­ლი პრე­ცე­დენ­ტია.

2012 წელს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის შეც­ვლის შემ­დეგ საქ­მი­ა­ნო­ბა კერ­ძო სექ­ტორ­ში გა­აგ­რძე­ლა, პა­რა­ლე­ლუ­რად, კი­თხუ­ლობ­და ლექ­ცი­ებს პო­ლო­ნე­თის დიპ­ლო­მა­ტი­ურ აკა­დე­მი­ა­ში, თე­მებ­ზე - „კო­რუფ­ცი­ას­თან ბრძო­ლა სა­ჯა­რო სექ­ტორ­ში", „სა­ქარ­თვე­ლოს გა­მოც­დი­ლე­ბა კო­რუფ­ცი­ას­თან ბრძო­ლა­ში" და „რე­ფორ­მე­ბი სა­ჯა­რო სექ­ტორ­ში". ეკო­ნო­მი­კის ყო­ფი­ლი მი­ნის­ტრი ყა­ზა­ხუ­რი კომ­პა­ნია "ას­ტა­ნა ექ­სპო 2017"-ის დი­რექ­ტო­რის მო­ად­გი­ლის პოსტზეც საქ­მი­ა­ნობ­და.

2016 წელს ქო­ბა­ლია ინ­დო­ნე­ზი­ა­ში სა­ერ­თა­შო­რი­სო ბიზ­ნეს-მრჩევ­ლად და­ნიშ­ნა. მისი ძი­რი­თა­დი ფუნ­ქცია ბიზ­ნეს და ეკო­ნო­მი­კუ­რი რე­ფორ­მე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით ინ­დო­ნე­ზი­ის მთავ­რო­ბის­თვის რჩე­ვე­ბის მი­ცე­მა და კონ­სულ­ტა­ცია იყო.

ამ­ჟა­მად ის ეკო­ნო­მი­კუ­რი ფო­რუ­მის ფი­ნან­სუ­რი გან­ვი­თა­რე­ბის საბ­ჭოს წევ­რია, ასე­ვე, ჰონგ-კონ­გის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში კვლე­ვებს ატა­რებს ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით.

გი­ორ­გი კვი­რი­კაშ­ვი­ლი

"ოც­ნე­ბის" მთავ­რო­ბის ყო­ფი­ლი პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრი პოს­ტი­დან წას­ვლის შემ­დეგ რამ­დე­ნი­მე თვე­ში ერთ-ერთ ყვე­ლა­ზე ცნო­ბილ სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­ფი­ნან­სო ინ­სტი­ტუ­ტში - ევ­რო­პის რე­კონ­სტრუქ­ცი­ი­სა და გან­ვი­თა­რე­ბის ბან­კში (EBRD) სა­ერ­თა­შო­რი­სო მრჩევ­ლის პო­ზი­ცი­ა­ზე და­ი­ნიშ­ნა და უზ­ბე­კე­თის მთავ­რო­ბას უწევს კონ­სულ­ტა­ცი­ას. მისი საქ­მი­ა­ნო­ბა EBRD-ის ეგი­დით უზ­ბე­კე­თის მთავ­რო­ბის­თვის სა­ჯა­რო და კერ­ძო სტრუქ­ტუ­რებს შო­რის დი­ა­ლო­გის პლატ­ფორ­მის შექ­მნა­ში დახ­მა­რე­ბას გუ­ლის­ხმობს.

კვი­რი­კაშ­ვი­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრის თა­ნამ­დე­ბო­ბა­ზე 2015 წლის დე­კემ­ბერ­ში და­ი­ნიშ­ნა, 2018 წლის 13 ივ­ნისს კი თა­ნამ­დე­ბო­ბი­დან გა­დად­გა, რის მი­ზე­ზა­დაც ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ა­ში გა­მარ­თულ სა­გან­გე­ბო ბრი­ფინგზე მას­სა და მმარ­თველ გუნდს შო­რის გარ­კვე­უ­ლი მი­მარ­თუ­ლე­ბე­ბით არ­სე­ბუ­ლი აზ­რთა სხვა­დას­ხვა­ო­ბა და­ა­სა­ხე­ლა.

"იყო რიგი ფუნ­და­მენ­ტუ­რი სა­კი­თხე­ბი­სა, რომ­ლებ­შიც მქონ­და პარ­ტი­ის თავ­მჯდო­მა­რის­გან გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი პო­ზი­ცი­ე­ბი და მო­საზ­რე­ბე­ბი. 2012 წლი­დან მო­ყო­ლე­ბუ­ლი, ჯერ კი­დევ მი­ნის­ტრო­ბის პე­რი­ოდ­ში, არას­დროს მოვ­რი­დე­ბი­ვარ პო­ლე­მი­კას. ვფიქ­რობ, დღეს არის მო­მენ­ტი, რო­დე­საც პარ­ტი­ის თავ­მჯდო­მა­რეს უნდა მი­ე­ცეს სა­შუ­ა­ლე­ბა, რომ გუნ­დი და­ა­კომ­პლექ­ტოს იმ შე­ხე­დუ­ლე­ბე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, რო­მე­ლიც მას გა­აჩ­ნია" - გან­მარ­ტა კვი­რი­კაშ­ვილ­მა.

პრე­მი­ე­რო­ბამ­დე, 2012-2015 წლებ­ში კვი­რი­კაშ­ვი­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს ეკო­ნო­მი­კი­სა და მდგრა­დი გან­ვი­თა­რე­ბის მი­ნის­ტრი იყო, 2015 წელს, რამ­დე­ნი­მე თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტრის თა­ნამ­დე­ბო­ბა ეკა­ვა. "ოც­ნე­ბის" ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში იქ "ქარ­თუ ბან­კი­დან" მო­ვი­და, სა­დაც 2006-2011 წლებ­ში გე­ნე­რა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რის თა­ნამ­დე­ბო­ბას იკა­ვებ­და. იხილეთ სრულად