რა კითხვები უნდა დავსვათ სასტუმროს დაჯავშნამდე, რომ მან ჩვენი მოლოდინები გაამართლოს?

დას­ვე­ნე­ბის სე­ზო­ნი და­ი­წყო და COVID-19-ის გამო და­ხუ­რულ­მა სას­ტუმ­რო­ებ­მა და­ა­ვა­დე­ბა­თა კონ­ტრო­ლის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტრი­სა და მთავ­რო­ბის რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, ფუნ­ქცი­ო­ნი­რე­ბა და­ი­წყეს.

იმი­სათ­ვის, რომ დას­ვე­ნე­ბის და­გეგ­მვამ­დე მივ­ხვდეთ, სას­ტუმ­რო­ში დას­ვე­ნე­ბის ღი­რე­ბუ­ლე­ბა და მომ­სა­ხუ­რე­ბა მო­დის თუ არა შე­სა­ბა­მი­სო­ბა­ში და აკ­მა­ყო­ფი­ლებს თუ არა ის ჩვენს მო­თხოვ­ნებს, ნომ­რის და­ჯავ­შნამ­დე რამ­დე­ნი­მე კი­თხვა უნდა დავ­სვათ და რამ­დე­ნი­მე სა­კი­თხი უნდა გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნოთ:

და­ა­ჭი­რეთ ფო­ტოს და ნა­ხეთ ვრცლად

რა კითხვები უნდა დავსვათ სანამ სასტუმროს დავჯავშნით, რომ მან ჩვენი მოლოდინები გაამართლოს?