მსოფლიოს 10 ადგილი, სადაც კორონავირუსის არც ერთი შემთხვევა არ გამოვლენილა

მსოფ­ლიო კო­რო­ნა­ვირუ­სის პან­დე­მი­ას 2020 წლის 11 მარ­ტი­დან ებ­რძვის და ბოლო ინ­ფორ­მა­ცი­ით, გლო­ბა­ლუ­რი მას­შტა­ბით, ვირუ­სით ინ­ფი­ცი­რე­ბულ­თა რა­ო­დე­ნო­ბა 23.8 მი­ლი­ონს აჭარ­ბებს, გარ­დაც­ვლი­ლია 817 243 ადა­მი­ა­ნი, ხოლო გა­მო­ჯან­მრთელ­და 16.3 მი­ლი­ო­ნი პა­ცი­ენ­ტი.

პან­დე­მი­ამ უდი­დე­სი ზი­ა­ნი მი­ა­ყე­ნა ეკო­ნო­მი­კას და და­ა­ზა­რა­ლა ყვე­ლა­ზე ძლი­ე­რი და პო­ლი­ტი­კუ­რი, თუ ეკო­ნო­მი­კუ­რი თვალ­საზ­რი­სით, ყვე­ლა­ზე გა­მარ­თუ­ლი ქვეყ­ნე­ბი. მე­დი­ცი­ნის ექ­სპერ­ტე­ბი და ჯან­დაც­ვის მსოფ­ლიო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი ამ­ბო­ბენ, რომ მსოფ­ლი­ოს 2020 წლის ბო­ლოს­თვის უნდა ჰქონ­დეს ვაქ­ცი­ნა. რამ­დე­ნი­მე ფარ­მა­ცევ­ტულ­მა კომ­პა­ნი­ამ უკვე შექ­მა ის და ახლა გა­მოც­დის ეტაპს გა­დი­ან.

სა­ინ­ტე­რე­სოა, რომ მსოფ­ლი­ო­ში არის ად­გი­ლე­ბი, სა­დაც ამ დრომ­დე COVID-19-ის არც ერთი შემ­თხვე­ვა არ გა­მოვ­ლე­ნი­ლა. რო­გორც BBC წერს, ასე­თი ად­გი­ლე­ბია:

 • პა­ლაუ
 • მიკ­რო­ნე­ზია
 • მარ­შა­ლის კუნ­ძუ­ლე­ბი
 • ნა­უ­რუ
 • კი­რი­ბა­ტი
 • სო­ლო­მო­ნის კუნ­ძუ­ლე­ბი
 • ტუ­ვა­ლუ
 • სა­მოა
 • ვა­ნუ­ა­ტუ
 • ტონ­გა

განაგრძეთ კითხვა