შს სამინისტროს მომსახურების სააგენტომ 3 ახალი ცნობის გაცემა დაიწყო

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტომ დაინტერესებული პირებისთვის „უფლების ჩამორთმევის შესახებ“, „სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულთან ბრძოლის შესახებ“ და „იურიდიული პირის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის“ შესახებ ცნობების გაცემა დაიწყო. ამის შესახებ ინფორმაციას შსს ავრცელებს.

უწყების ცნობით, „უფლების ჩამორთმევის შესახებ“ ცნობაში აისახება ინფორმაცია „ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს კანონის ან/და „სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულთან ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე ჩამორთმეული უფლებების შესახებ.

„სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულთან ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩადენისთვის ნასამართლობის შესახებ ცნობაში, აისახება ინფორმაცია აღნიშნული კანონით გათვალისწინებული სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩადენისთვის ნასამართლობის შესახებ, მიუხედავად ნასამართლობის მოხსნისა ან გაქარწყლებისა; მომსახურების სააგენტოში დაინტერესებულ პირებს, ასევე, შეეძლებათ „იურიდიული პირის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ“ ცნობის მიღება, რომელშიც აისახება - ინფორმაცია იურიდიული პირის (სამეწარმეო (კომერციული) ან არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირის (მისი უფლებამონაცვლე) საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაულისთვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის, აგრეთვე, დანიშნული სასჯელის სახისა და ზომის შესახებ.

აღნიშნული ცნობების შემუშავება განპირობებულია „სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულთან ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიღებით და „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურისა და ვადების შესახებ“ საქართველოს კანონში შეტანილი ცვლილების საფუძველზე“,- აღნიშნულია შსს-ს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.