ევროკავშირის მხარდაჭერით შეცვლილი საქართველოს საზღვაო დარგი

შავი ზღვის რე­გი­ო­ნის სწო­რად ათ­ვი­სე­ბა არა მხო­ლოდ სა­პორ­ტო ქა­ლა­ქე­ბის, არა­მედ მთე­ლი ქვეყ­ნის ეკო­ნო­მი­კუ­რი თუ სო­ცი­ა­ლუ­რი წინსვლის ხელ­შემ­წყო­ბი ფაქ­ტო­რია. სა­ქარ­თვე­ლო უკვე მრა­ვა­ლი წე­ლია აქ­ტი­უ­რა­დაა ჩარ­თუ­ლი სა­ზღვაო დარ­გში – ხდე­ბა უცხო­ე­თი­დან ინ­ვეს­ტი­ცი­ე­ბის მო­ზიდ­ვა, ქარ­თვე­ლი მე­ზღვა­უ­რე­ბი საქმდე­ბი­ან სხვა­დას­ხვა ქვეყ­ნის დრო­შის ქვეშ მცუ­რავ გე­მებ­ზე, ტარ­დე­ბა კვლე­ვი­თი საქ­მი­ა­ნო­ბე­ბი, უფრო მეტი ახალ­გაზ­რდა ინ­ტე­რეს­დე­ბა აღ­ნიშ­ნუ­ლი სფე­რო­თი. ამის ერთ-ერთი ნა­თე­ლი მა­გა­ლი­თი ბა­თუ­მის სა­ხელ­მწი­ფო სა­ზღვაო აკა­დე­მი­ის სტუ­დენ­ტი, ნა­ნუ­კა წე­რე­თე­ლია. პრო­ფე­სი­ის სიყ­ვა­რულ­მა იგი თბი­ლი­სი­დან ბა­თუმ­ში ჩა­იყ­ვა­ნა. ამ­ბობს, რომ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბი­სას დაბ­რკო­ლე­ბე­ბი შეხ­ვდა, თუმ­ცა სა­ბო­ლო­ოდ მის­მა მი­ზან­და­სა­ხუ­ლო­ბამ გა­ი­მარ­ჯვა:

„მე­ზღვა­უ­რო­ბა ძა­ლი­ან დიდ ემო­ცი­ურ წო­ნას­წო­რო­ბას და გამ­ბე­და­ო­ბას მო­ი­თხოვს, მი­თუ­მე­ტეს, ქალი ზღვა­ში სი­ახ­ლეა. ეს დიდი გა­მოწ­ვე­ვა იყო ჩემ­თვი­საც. სა­ზღვაო აკა­დე­მი­ა­ში ჩა­ბა­რე­ბი­სას აღ­ფრთო­ვა­ნე­ბუ­ლი დავ­რჩი იმით, რომ 90%-ით მი­ახ­ლო­ე­ბუ­ლი სი­მუ­ლა­ცი­ე­ბი გვაქვს, ეს ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია“ – ამ­ბობს ნა­ნუ­კა.

maritime-3-42071-1600935427.jpg

სა­ქარ­თვე­ლოს აქვს უდი­დე­სი პო­ტენ­ცი­ა­ლი სა­ზღვაო კუ­თხით – ქვე­ყა­ნა­ში აღ­რი­ცხუ­ლია და­ახ­ლო­ე­ბით 12 600 მე­ზღვა­უ­რი, რო­მელ­თა კონ­ტრი­ბუ­ცია ბი­უ­ჯეტ­ში ყო­ველ­წლი­უ­რად ნა­ხე­ვარ მი­ლი­არდ ლარს უტოლ­დე­ბა.

მსოფ­ლიო ტვირ­თე­ბის 80% ტრან­სპორ­ტირ­დე­ბა ზღვით. 2019 წლის მო­ნა­ცემ­თა მი­ხედ­ვით კი, გა­სულ წელს ქვე­ყა­ნა­ში კონ­ტე­ი­ნე­რე­ბით გა­და­ზი­დუ­ლი სა­ქონ­ლის მაჩ­ვე­ნებ­ლის რე­კორ­დუ­ლი ზრდა გა­მო­იკ­ვე­თა (43%-ი). პორ­ტის და­ნიშ­ნუ­ლე­ბა და ფუნ­ქცია გა­მო­იკ­ვე­თა კო­რო­ნა­ვირუ­სის პან­დე­მი­ის პე­რი­ოდ­შიც, რომ­ლის დრო­საც ძი­რი­თა­დი სა­ჭი­რო რე­სურ­სე­ბის ქვე­ყა­ნა­ში უწყვეტ რე­ჟიმ­ში შე­მო­ტა­ნა ხდე­ბა გე­მე­ბით.

zrva-42169-1600935502.JPG

უნდა ით­ქვას, რომ რამ­დე­ნი­მე წლის წინ ყვე­ლა­ფე­რი სხვაგ­ვა­რად იყო – ქვე­ყა­ნა­ში აღ­ნიშ­ნუ­ლი დარ­გი შე­და­რე­ბით ნაკ­ლე­ბად ვი­თარ­დე­ბო­და, აშ­კა­რად ჩან­და ცვლი­ლე­ბე­ბის სა­ჭი­რო­ე­ბა. ახა­ლი ნა­ბი­ჯე­ბის გა­დად­გმა ინ­დუსტრი­ამ ევ­რო­კავ­ში­რის მხარ­და­ჭე­რით და­ი­წყო. ას­პა­რეზ­ზე გა­მოჩ­ნდა ევ­რო­პის სა­ზღვაო უსაფრ­თხო­ე­ბის სა­ა­გენ­ტო (EMSA), რო­მე­ლიც უკვე მრა­ვა­ლი წე­ლია სა­ქარ­თვე­ლო­ში სა­ზღვაო ტრან­სპორ­ტის გან­ვი­თა­რე­ბას უწყობს ხელს. ევ­რო­კო­მი­სი­ი­სა და EMSA-ს მიერ და­ფი­ნან­სე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბის ფარ­გლებ­ში, სა­ქარ­თვე­ლო სარ­გე­ბელს იღებს რო­გორც ადა­მი­ა­ნუ­რი, ისე ტექ­ნი­კუ­რი რე­სურ­სე­ბის თვალ­საზ­რი­სით. მი­სია ნა­თე­ლია – სა­ზღვაო ტრან­სპორ­ტის დარ­გში ევ­რო­კავ­ში­რის სტან­დარ­ტე­ბის ხა­რის­ხი­ა­ნი იმპლე­მენ­ტა­ცია.

ბოლო წლე­ბია ჩვენ­მა ქვე­ყა­ნამ არ­სე­ბულ დარ­გში გარ­დამ­ტე­ხი ცვლი­ლე­ბე­ბი გა­ნი­ცა­და. კერ­ძოდ, მე­ზღვა­ურ­თა გა­ნათ­ლე­ბი­სა და სერ­ტი­ფი­ცი­რე­ბის სის­ტე­მის აუ­დი­ტის შე­დე­გად, 2014 წლი­დან ქარ­თველ მე­ზღვა­უ­რებს უფ­ლე­ბა აქვთ შე­ზღუდ­ვე­ბის გა­რე­შე და­საქმდნენ ევ­რო­კავ­ში­რის წევ­რი ქვეყ­ნე­ბის დრო­შის ქვეშ რე­გის­ტრი­რე­ბულ გე­მებ­ზე. თუ 2014 წლამ­დე ქარ­თვე­ლი მე­ზღვა­უ­რე­ბი საქმდე­ბოდ­ნენ ძი­რი­თა­დად ორი ევ­რო­პუ­ლი ქვეყ­ნის – მალ­ტი­სა და კვიპ­რო­სის გე­მებ­ზე, დღეს­დღე­ო­ბით მათ ვხვდე­ბით ისე­თი ქვეყ­ნე­ბის გე­მებ­ზე, რო­გო­რი­ცაა იტა­ლია, პორ­ტუ­გა­ლია, დიდი ბრი­ტა­ნე­თი, სა­ბერ­ძნე­თი.

„2010 წელს შე­ჩერ­და ქარ­თვე­ლი მე­ზღვა­უ­რე­ბის კომ­პე­ტენ­ცი­ის სერ­ტი­ფი­კა­ტე­ბის აღი­ა­რე­ბა. ჩვენ ევ­რო­კავ­ში­რის მხარ­და­ჭე­რით დაგ­ვჭირ­და 3 წელი სა­ზღვაო სფე­რო­ში რო­გორც ად­მი­ნის­ტრა­ცი­უ­ლი, ისე აკა­დე­მი­უ­რი მი­მარ­თუ­ლე­ბე­ბით რე­ფორ­მე­ბის გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად. გავ­ხსე­ნით საწ­ვრთნე­ლი ცენ­ტრი, ჩა­ვა­ტა­რეთ ტრე­ნინ­გე­ბი და შე­დე­გად და­ვიბ­რუ­ნეთ აღი­ა­რე­ბა, რა­მაც ქარ­თველ მე­ზღვა­უ­რებს სა­შუ­ა­ლე­ბა მის­ცა დაბ­რუ­ნე­ბუ­ლიყ­ვნენ ევ­რო­კავ­ში­რის დრო­შის ქვეშ მცუ­რავ გე­მებ­ზე. ჩვენ ამით არ შევ­ჩე­რე­ბულ­ვართ და წინსვლას ეტა­პობ­რი­ვად გან­ვაგ­რძობთ“ – ამ­ბობს ირაკ­ლი შა­რა­ბი­ძე, ბა­თუ­მის სა­ხელ­მწი­ფო სა­ზღვაო აკა­დე­მი­ის რექ­ტო­რი.

maritime-1-42253-1600935780.png

ყო­ვე­ლი­ვე ეს იმის შე­დე­გია, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს მე­ზღვა­ურ­თა გა­ნათ­ლე­ბის, წვრთნი­სა და სერ­ტი­ფი­ცი­რე­ბის სის­ტე­მამ წარ­მა­ტე­ბით გა­ი­ა­რა ევ­რო­პის სა­ზღვაო უსაფრ­თხო­ე­ბის სა­ა­გენ­ტოს აუ­დი­ტი, რის შე­დე­გა­დაც ევ­რო­კო­მი­სი­ამ აღი­ა­რა სა­ქარ­თვე­ლოს მიერ გა­ცე­მუ­ლი მე­ზღვა­უ­რის სერ­ტი­ფი­კა­ტე­ბი. წარ­მა­ტე­ბუ­ლი აუ­დი­ტის შე­დე­გია ასე­ვე, რომ ევ­რო­პის 20-ზე მეტ­მა ქვე­ყა­ნამ სა­ქარ­თვე­ლოს­თან გა­ა­ფორ­მა მე­ზღვა­ურ­თა სერ­ტი­ფი­კა­ტე­ბის ურ­თი­ერ­თა­ღი­ა­რე­ბის შე­თან­ხმე­ბე­ბი, შე­დე­გად გა­სულ წელს, ევ­რო­პულ დრო­შებ­ზე და­საქ­მე­ბუ­ლი იყო 40%-ით მეტი ქარ­თვე­ლი მე­ზღვა­უ­რი 2015 წელ­თან შე­და­რე­ბით.

“რა­დი­კა­ლუ­რად შეც­ვლი­ლი და გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბუ­ლია ჩვე­ნი გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა, რო­მე­ლიც მთლი­ა­ნად მო­ერ­გო ევ­რო­პულ სტან­დარ­ტებს. ჩვენს მიერ გა­ცე­მუ­ლი დიპ­ლო­მი და კომ­პე­ტენ­ცი­ის და­მა­დას­ტუ­რე­ბე­ლი სა­ბუ­თე­ბი აღი­ა­რე­ბუ­ლია არამ­ხო­ლოდ ევ­რო­პის ქვეყ­ნე­ბის, არა­მედ მსოფ­ლი­ო­ში წამ­ყვა­ნი სა­ზღვაო ინ­დუსტრი­ის მქო­ნე ქვეყ­ნე­ბის მიერ (20-ზე მეტი). დღეს გვაქვს უამ­რა­ვი შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, რომ გა­ვი­დეთ ექ­სპორტზე და ვი­მუ­შა­ოთ ისეთ კომ­პა­ნი­ებ­ში, რომ­ლე­ბიც პრეს­ტი­ჟუ­ლი და მა­ღა­ლა­ნა­ზღა­უ­რე­ბა­დია“ – გვე­უბ­ნე­ბა ჯაბა მუ­თი­ძე, კა­პი­ტა­ნი.

ასე­ვე უნდა აღი­ნიშ­ნოს, რომ ამ­ჟა­მად ის­ტო­რი­ა­ში პირ­ვე­ლად იქ­მნე­ბა დო­კუ­მენ­ტი, რო­მე­ლიც მო­ი­ცავს სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ზღვაო ტრან­სპორ­ტის დარ­გის გან­ვი­თა­რე­ბის გეგ­მას.

“ზღვა სა­ქარ­თვე­ლოს მო­მა­ვა­ლია – ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით აქ­ტი­უ­რად ხორ­ცი­ელ­დე­ბა რე­ფორ­მე­ბი, რათა სა­ქარ­თვე­ლო ჩა­მო­ყა­ლიბ­დეს წამ­ყვან სა­ზღვაო ქვეყ­ნად რე­გი­ონ­ში და ზო­გა­დად შავი ზღვის აუზ­ში. ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბე­ბით გა­ტა­რე­ბუ­ლი რე­ფორ­მე­ბი მოწ­მო­ბენ, რომ ვვი­თარ­დე­ბით. პირ­ვე­ლად ის­ტო­რი­ა­ში, 2021 წელს ქვე­ყა­ნას ევ­რო­კავ­ში­რის და­ფი­ნან­სე­ბით ექ­ნე­ბა სა­ზღვაო ტრან­სპორ­ტის სტრა­ტე­გია. ეს სა­შუ­ა­ლე­ბას მოგ­ვცემს მოკ­ლე, სა­შუ­ა­ლო­ვა­დი­ან და გრძელ­ვა­დი­ან პერ­სპექ­ტი­ვა­ში სა­ქარ­თვე­ლოს ჰქონ­დეს სტრა­ტე­გია, რო­მე­ლიც მის­ცემს შე­საძ­ლებ­ლო­ბას, რომ ჩა­მო­ყა­ლიბ­დეს წამ­ყვან სა­ზღვაო ქვეყ­ნად“ – აღ­ნიშ­ნავს თა­მარ იო­სე­ლი­ა­ნი, სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ზღვაო ტრან­სპორ­ტის სა­ა­გენ­ტოს დი­რექ­ტო­რი.

ქვეყ­ნის­თვის კი­დევ ერთ წინ გა­დად­გმულ ნა­ბი­ჯად უნდა ჩა­ით­ვა­ლოს შე­თან­ხმე­ბა, რო­მე­ლიც მიზ­ნად ისა­ხავს სხვა­დას­ხვა ქვეყ­ნებ­თან ერ­თად სა­ქარ­თვე­ლო­ში სა­ზღვაო ინ­ვეს­ტი­ცი­ის მო­ზიდ­ვას, მწვა­ნე პრინ­ცი­პე­ბის დაც­ვით კლი­მა­ტის ცვლი­ლე­ბებ­თან ბრძო­ლას, სა­ზღვაო ინფრას­ტრუქ­ტუ­რა­ში ინ­ვეს­ტი­ცი­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბას და სხვა.

„ევ­რო­კავ­ში­რის როლი სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ზღვაო მო­მავ­ლის გან­სა­ზღვრა­ში ძა­ლი­ან დი­დია. აქ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია გა­მოვ­ყოთ გა­რე­მოს დაც­ვის კომ­პო­ნენ­ტი – ჩვენ აქ­ტი­უ­რად ვართ ჩარ­თუ­ლი პრო­ექ­ტებ­ში, რომ­ლე­ბიც ით­ვა­ლის­წი­ნებს ქვე­ყა­ნა­ში მწვა­ნე ნავ­სად­გუ­რე­ბის შექ­მნას, რო­მე­ლიც შემ­დგომ­ში იქ­ნე­ბა ჩვე­ნი სა­მო­მავ­ლო გეგ­მე­ბის გან­მსა­ზღვრე­ლი. გარ­და ამი­სა, სწო­რედ ამ სა­პი­ლო­ტე პრო­ექ­ტის მი­ხედ­ვით ჩა­ტარ­დე­ბა ნავ­სად­გუ­რებ­ში ენერ­გო­ე­ფექ­ტუ­რო­ბის კვლე­ვა, რი­თაც მო­ვახ­დენთ სა­ინ­ვეს­ტი­ციო პრო­ექ­ტე­ბის გან­ხილ­ვას და სა­ქარ­თვე­ლო­ში გა­რე­მოს დაც­ვის მი­მარ­თუ­ლე­ბით ცნო­ბი­ე­რე­ბის ამაღ­ლე­ბას“ – ამ­ბობს თა­მარ იო­სე­ლი­ა­ნი.

zrva1-42571-1600935858.jpg

2019-2020 წლებ­ში ქვე­ყა­ნა­ში ასე­ვე ჩა­ტარ­და წყლის მო­ნი­ტო­რინ­გის კვლე­ვე­ბი, რო­მელ­შიც მო­ნა­წი­ლე­ობ­დნენ ქარ­თვე­ლი ექ­სპერ­ტე­ბი. აღ­ნიშ­ნუ­ლი კვლე­ვის მი­ზანს წარ­მო­ად­გენ­და სა­ნა­პი­რო­სა და გარ­და­მა­ვა­ლი წყლის ეკო­სის­ტე­მე­ბის ხა­რის­ხის შე­ფა­სე­ბა, რო­მელ­თა სა­შუ­ა­ლე­ბი­თაც მი­ი­ღეს წყლის რე­სურ­სე­ბის დაც­ვის შე­სა­ბა­მი­სი ზო­მე­ბი.

„სა­ქარ­თვე­ლო აღ­მო­სავ­ლეთ პარტნი­ო­რო­ბის ქვეყ­ნებ­ში არის მო­წი­ნა­ვე ქვე­ყა­ნა, სა­დაც ჩა­ტარ­და ევ­რო­პუ­ლი სტან­დარ­ტე­ბის სა­ერ­თა­შო­რი­სო კვლე­ვე­ბი რო­გორც ქარ­თვე­ლი, ისე უცხო­ე­ლი სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბის მო­ნა­წი­ლე­ო­ბით. ევ­რო­კავ­ში­რის პრო­ექ­ტის ფარ­გლებ­ში ქვე­ყა­ნას გად­მო­ე­ცა თა­ნა­მედ­რო­ვე ლა­ბო­რა­ტო­რი­უ­ლი აღ­ჭურ­ვი­ლო­ბა, რაც სა­შუ­ა­ლე­ბას გვაძ­ლევს მო­მა­ვალ­შიც გა­ვაგ­რძე­ლოთ შავი ზღვის სა­ნა­პი­რო ზო­ლის კვლე­ვე­ბი. ჩვენ­თვის მნიშნ­ვე­ლო­ვა­ნია, რომ მთავ­რო­ბა­სა და სა­ზო­გა­დო­ე­ბას გა­ვაც­ნოთ აღ­ნიშ­ნუ­ლი კვლე­ვე­ბის შე­დე­გე­ბი, რათა შემ­დგომ­ში გა­ტარ­დეს შე­სა­ბა­მი­სი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი, რაც გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სებს შავი ზღვის სა­ნა­პი­რო ზო­ლის ეკო­ლო­გი­ურ პი­რო­ბებს“ – აღ­ნიშ­ნავს ნინო თან­დი­ლაშ­ვი­ლი, სა­ქარ­თვე­ლოს გა­რე­მოს დაც­ვი­სა და სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბის მი­ნის­ტრის მო­ად­გი­ლე.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ კვლე­ვე­ბის გარ­და, აქ­ტი­უ­რად მიმ­დი­ნა­რე­ობს ბა­თუ­მის ლა­ბო­რა­ტო­რი­ის გა­ნახ­ლე­ბა, რო­მე­ლიც მო­ი­ცავს ექ­სპერ­ტე­ბის­თვის ტრე­ნინ­გე­ბის ორ­გა­ნი­ზე­ბა­სა და ახა­ლი თა­ნა­მედ­რო­ვე ანა­ლი­ზუ­რი აღ­ჭურ­ვი­ლო­ბის და­ნერგვას. ეს მიზ­ნად ისა­ხავს სა­ქარ­თვე­ლოს შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას წყლის რე­სურ­სე­ბის მარ­თვის კუ­თხით. პრო­ექ­ტის ერთ-ერთ ძი­რი­თად მი­მარ­თუ­ლე­ბად რჩე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს კა­ნონ­მდებ­ლო­ბის და­ახ­ლო­ე­ბა ევ­რო­კავ­ში­რის წყლის მარ­თვის პო­ლი­ტი­კას­თან.