სასწრაფო დახმარების სამსახურის თანამშრომლის კორონავირუსით გარდაცვალების შემთხვევაში, დაღუპულის ოჯახი ერთჯერად 10 000-ლარიან დახმარებას მიიღებს

საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის თანამშრომლის კორონავირუსით გარდაცვალების შემთხვევაში, ჯანდაცვის სამინისტროსთან შეთანხმებით, დაღუპულის ოჯახი ან მემკვიდრე ერთჯერად ფულად დახმარებას, არაუმეტეს 10 ათასი ლარის ოდენობით მიიღებს.

შესაბამისი ცვლილება მინისტრის ბრძანებაში შევიდა, რომლის მიხედვითაც ფულად დახმარებას მიიღებს ასევე საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის თანამშრომლის ოჯახი ან მემკვიდრე, რომელიც სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას გარდაიცვლება. ასეთ შემთხვევაში ფულადი დახმარების ოდენობა 5 ათასი ლარია.

ბრძანება ამოქმედდა გამოქვეყნებისთანავე, ხოლო მისი მოქმედება გავრცელდება მათ შორის 1 ოქტომბრიდან წარმოშობილ ურთიერთობებზე.

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2019 წლის 11 ივნისის №01-50/ნ ბრძანებაში (www.matsne.gov.ge, 12/06/2019; 040030000.22.035.016618) შეტანილ იქნეს ცვლილება და ბრძანებით დამტკიცებული საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის დებულების მე-4 მუხლის მე-6 პუნქტის „ჟ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ჟ) უფლებამოსილია, ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციით (COVID-19) ცენტრის თანამშრომლის დაღუპვის შემთხვევაში, სამინისტროსთან შეთანხმებით, მის ოჯახზე (მემკვიდრე) გასცეს ერთჯერადი ფულადი დახმარება არაუმეტეს 10 000 ლარის ოდენობით, ხოლო სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას, ცენტრის თანამშრომლის დაღუპვის შემთხვევაში, არაუმეტეს 5 000 ლარის ოდენობით“, - წერია დოკუმენტში.