შეიძლება თუ არა დავინფიცირდეთ კორონავირუსით საკვები პროდუქტებიდან - რას გვირჩევს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია?

პან­დე­მი­ის ირ­გვლივ მუ­დამ ტრი­ა­ლებს კი­თხვე­ბი საკ­ვებ პრო­დუქ­ტებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით. სტა­ტი­ა­ში წარ­მო­გიდ­გენთ ჯან­დაც­ვის მსოფ­ლიო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის მიერ გა­ცე­მულ პა­სუ­ხებს ყვე­ლა­ზე ხში­რად დას­მულ კი­თხვებ­ზე.

  • შე­იძ­ლე­ბა კო­რო­ნა­ვირუ­სი ხი­ლი­დან ან ბოსტნე­უ­ლი­დან გა­დაგ­ვე­დოს?

ამ ეტაპ­ზე არ არ­სე­ბობს მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბა იმის შე­სა­ხებ, რომ ადა­მი­ა­ნი შე­იძ­ლე­ბა და­ინ­ფი­ცირ­დეს COVID-19 ით საკ­ვე­ბი­დან, მათ შო­რის, ხი­ლი­დან ან ბოსტნე­უ­ლი­დან. ახა­ლი ხილი და ბოსტნე­უ­ლი ჯან­სა­ღი კვე­ბის ნა­წი­ლია და მათი მი­ღე­ბა ორ­გა­ნიზ­მის­თვის აუ­ცი­ლე­ბე­ლია.

  • რო­გორ გავ­რე­ცხოთ საკ­ვე­ბი პრო­დუქ­ტე­ბი პან­დე­მი­ის დროს?

გა­რე­ცხეთ ხილი და ბოსტნე­უ­ლი ისე­ვე, რო­გორც ამას ადრე აკე­თებ­დით: სა­ნამ მათ გა­რე­ცხავთ, და­ი­ბა­ნეთ ხე­ლე­ბი წყლით და საპ­ნით. შემ­დეგ ხილი და ბოსტნე­უ­ლი სა­გულ­და­გუ­ლოდ გა­რე­ცხეთ სუფ­თა წყლით, გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ უმად მი­ირ­თმევთ. გა­აგ­რძე­ლეთ სტა­ტი­ის კი­თხვა