„გროლში“ - უნიკალური გემო ჰოლანდიიდან და ლუდის ხარშვის 400-წლიანი გამოცდილება

ლუდი ერთ-ერთი უძ­ვე­ლე­სი ალ­კოჰო­ლუ­რი სას­მე­ლია, რო­მე­ლიც, რო­გორც ამ­ბო­ბენ, ათას­წლე­უ­ლე­ბის წინ მსოფ­ლი­ოს ყვე­ლა კონ­ტი­ნენტ­ზე იყო გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი.

სხვა­დას­ხვა არ­ქე­ო­ლო­გი­ურ მა­სა­ლა­ზე დაყ­რდნო­ბით მეც­ნი­ე­რე­ბი ვა­რა­უ­დო­ბენ, რომ და­ახ­ლო­ე­ბით 8 ათა­სი წლის წინ ლუ­დის ის­ტო­რია შუ­მე­რებ­მა, ბა­ბი­ლო­ნე­ლებ­მა და ეგ­ვიპ­ტე­ლებ­მა და­ი­წყეს.

ეგ­ვიპ­ტი­დან ლუდი ევ­რო­პა­ში გავ­რცელ­და, თუმ­ცა თავ­და­პირ­ვე­ლად მას მხო­ლოდ რამ­დე­ნი­მე ქვე­ყა­ნა­ში აწარ­მო­ებ­დნენ. ლუდი გან­სა­კუთ­რე­ბით მიმ­ზიდ­ვე­ლი აღ­მოჩ­ნდა გერ­მა­ნე­ლე­ბის­თვის და გერ­მა­ნი­ა­ში მისი წარ­მო­ე­ბის უნი­კა­ლუ­რი რე­ცეპ­ტი შე­იქ­მნა. გერ­მა­ნუ­ლი ლუ­დის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი გე­მოს სა­ი­დუმ­ლოს სვია წარ­მო­ად­გენ­და. მა­ლე­ვე რე­ცეპ­ტი მე­ზო­ბელ ქვეყ­ნებ­შიც გავ­რცელ­და და გარ­კვე­უ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბი გა­ნი­ცა­და. დღე­ი­სათ­ვის ლუ­დის მწარ­მო­ე­ბელ სა­უ­კე­თე­სო ქვეყ­ნე­ბე­ბის ჩა­მო­ათ­ვალ­ში მო­წი­ნა­ვე ად­გი­ლებს იკა­ვე­ბენ გერ­მა­ნია, ჩე­ხე­თი, ჰო­ლან­დია, ბელ­გია და დიდი ბრი­ტა­ნე­თი.

თი­თო­ე­ულ ამ ქვე­ყა­ნას ლუდი წარ­მო­ე­ბის თა­ვი­სი წესი და ტრა­დი­ცია აქვს. შე­სა­ბა­მი­სად, ლუ­დის მოყ­ვა­რუ­ლე­ბი მას მწარ­მო­ე­ბე­ლი ქვეყ­ნის მი­ხედ­ვი­თაც აფა­სე­ბენ და გა­ნას­ხვა­ვე­ბენ. წარ­მო­ე­ბის გან­სა­კუ­რე­ბით სა­ინ­ტე­რე­სო კულ­ტუ­რა ჰო­ლან­დი­ა­ში ჩა­მო­ყა­ლიბ­და. ჰო­ლან­დი­ა­ში ჯერ კი­დევ შუა სა­უ­კუ­ნე­ებ­ში ყვე­ლა ქა­ლაქს თა­ვი­სი ლუდ­სა­ხარ­ში ჰქონ­და. ბავ­შვე­ბი და მო­ზარ­დე­ბიც კი წყლის ნაც­ვლად ლუდს მი­ირ­თმევ­დნენ.

ჰო­ლან­დი­ურ ლუდს ხა­რის­ხი და პო­პუ­ლა­რო­ბა სა­უ­კუ­ნე­ე­ბის შემ­დე­გაც არ და­უ­კარ­გავს და დღეს მას­ზე მთელ მსოფ­ლი­ო­ში დიდი მო­თხოვ­ნაა. გა­მო­ნაკ­ლი­სი არც სა­ქარ­თვე­ლოა, გან­სა­კუთ­რე­ბით მას შემ­დეგ, რაც ქარ­თულ ბა­ზარ­ზე ჰო­ლან­დი­უ­რი ლუდი „გლორ­ში“ გა­მოჩ­ნდა. ჰო­ლან­დი­ა­ში, ევ­რო­პის ერთ–ერთ სა­უ­კე­თე­სო ლუდ­სა­ხარშში წა­მო­ე­ბუ­ლი ლუდი სა­ქარ­თვე­ლო­ში პირ­და­პირ ჰო­ლან­დი­ი­დან შე­მო­დის. პრო­დუქ­ცი­ის იმ­პორ­ტს „ნი­კო­რას“ შვი­ლო­ბი­ლი კომ­პა­ნია „ინ­ტრე­ი­დი“ ახორ­ცი­ე­ლებს.

ჰო­ლან­დი­უ­რი ლუ­დის ღირ­სე­ბებ­ზე, „გლორ­შის“ წარ­მო­ე­ბის პრო­ცეს­სა და მის გან­სა­კუთ­რე­ბულ თვი­სე­ბებ­ზე „ინ­ტრე­ი­დის“ მარ­კე­ტინ­გის მე­ნე­ჯე­რი ანი ნი­კო­ლა­იშ­ვი­ლი გვე­სა­უბ­რა.

რით არის გა­მორ­ჩე­უ­ლი ჰო­ლან­დი­უ­რი ლუ­დის ტრა­დი­ცია სხვა ქვეყ­ნე­ბის­გან?

ჰო­ლან­დი­ა­ში ლუ­დის კულ­ტუ­რა ძა­ლი­ან გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლია. ქვე­ყა­ნა­ში 600-ზე მეტი ლუდ­სა­ხარ­შია, მათი უმ­რავ­ლე­სო­ბა უძ­ვე­ლეს რე­ცეპტს იყე­ნებს, რო­მე­ლიც სა­უ­კუ­ნე­ე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში ინარ­ჩუ­ნებს უმაღ­ლეს ხა­რისხს და სულ უფრო მეტ ადა­მი­ანს აყ­ვა­რებს თავს მსოფ­ლი­ოს სხვა­დას­ხვა ქვე­ყა­ნა­ში.

ჰო­ლან­დი­უ­რი ლუდი გა­მო­ირ­ჩე­ვა გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი არო­მა­ტი­თა და უნი­კა­ლუ­რი ოქ­როს­ფე­რი შე­ფე­რი­ლო­ბით (ე.წ. pale-lager), რაც მხო­ლოდ და მხო­ლოდ ჰო­ლან­დი­ურ ლუდს ახა­სი­ა­თებს. სა­ინ­ტე­რე­სოა ისიც, რომ ჰო­ლან­დი­ე­ლებს ურ­ჩევ­ნი­ათ პა­ტა­რა ჭი­ქე­ბით მი­ირ­თვან ლუდი, რათა მაქ­სი­მა­ლუ­რად შე­ნარ­ჩუნ­დეს გაზი და არო­მა­ტი. ლუ­დის ბოთ­ლით მირ­თმე­ვის მოყ­ვა­რუ­ლე­ბის­თვის კი „გროლ­შის“ მწარ­მო­ებ­ლებ­მა მე­ტად ორი­გი­ნა­ლუ­რი და მო­სა­ხერ­ხე­ბე­ლი, გვირ­გვი­ნის ფორ­მის თავ­სა­ხუ­რი შექ­მნეს. გახ­სნის შემ­დეგ ბოთლს თავ­სა­ხუ­რი კვლავ მარ­ტი­ვად ეხუ­რე­ბა და სას­მელს გე­მო­სა და არო­მა­ტის და­კარ­გვის­გან იცავს.

grolsh-45093-1606988242.jpg

ქარ­თულ ბა­ზარ­ზე რამ­დე­ნად პო­პუ­ლა­რუ­ლია ჰო­ლან­დი­უ­რი ლუდი?

სა­ქარ­თვე­ლო­ში საკ­მა­ოდ დიდი მო­თხოვ­ნაა პრე­მი­უმ ლუ­დებ­ზე. ჩვე­ნი კომ­პა­ნია ყო­ველ­თვის ცდი­ლობს, მო­ერ­გოს ბა­ზარ­ზე არ­სე­ბულ სიგ­ნა­ლებს და ნამ­დვი­ლი ლუ­დის მოყ­ვა­რუ­ლებს მა­ღა­ლი სტან­დარ­ტი­სა და ხა­რის­ხის ბრენ­დე­ბი შეს­თა­ვა­ზოს. სწო­რედ ამი­ტომ გა­დავ­წყვი­ტეთ სა­ქარ­თვე­ლო­ში „გროლ­შის“ შე­მო­ტა­ნა დაგ­ვე­წყო. ეს არის ჰო­ლან­დი­უ­რი ლუ­დის ტრა­დი­ცი­ებ­ზე, ამა­ვე დროს, ინო­ვა­ცი­ურ იდე­ებ­ზე და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი ბრენ­დი, რო­მელ­საც 400-წლი­ა­ნი ის­ტო­რია აქვს და დღემ­დე ინარ­ჩუ­ნებს ერთ-ერთი სა­უ­კე­თე­სო ჰო­ლან­დი­უ­რი ლუ­დის სტა­ტუსს.

„გროლ­ში“ სა­ქარ­თვე­ლო­ში 2019 წლის იან­ვარ­ში გა­მოჩ­ნდა და ჩვე­ნი მო­ლო­დი­ნი ნამ­დვი­ლად გა­ა­მარ­თლა. დღეს ის ერთ–ერთი ყვე­ლა­ზე პოპ­ულა­რუ­ლი ლუ­დია სა­ქარ­თვე­ლო­ში იმ­პორ­ტი­რე­ბულ ლუ­დებს შო­რის.

უმაღ­ლე­სი ხა­რის­ხის ლუ­დის მწარ­მო­ებ­ლის, წარ­მა­ტე­ბუ­ლი ბრენ­დის „გროლ­შის“ ქარ­თულ ბა­ზარ­ზე იმ­პორ­ტი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რო­გორც ქვეყ­ნის ეკო­ნო­მი­კის გან­ვი­თა­რე­ბის­თვის, ისე სა­ზო­გა­დო­ე­ბის მო­თხოვ­ნი­ლე­ბე­ბის დაკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბი­სა და ხა­რის­ხი­ა­ნი პრო­დუქ­ტით უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის­თვის.

რითი გან­სხვავ­დე­ბა Grolsch-ს ქარ­თულ ბა­ზარ­ზე არ­სე­ბუ­ლი სხვა ლუ­დე­ბის­გან?

სა­ქარ­თვე­ლო­ში ბევ­რი უცხო­უ­რი ლუ­დის წარ­მო­ე­ბა­ზე გა­ი­ცა ლი­ცენ­ზია და ად­გილ­ზე ხდე­ბა მათი წარ­მო­ე­ბა, რაც იმას ნიშ­ნავს, რომ ამა თუ იმ ქვეყ­ნის ლუდი იმა­ვე ბრენ­დის სა­ხელ­ქვეშ სა­ქარ­თვე­ლო­ში­ვე მზად­დე­ბა. ამ დროს ყო­ველ­თვის არის იმის სა­შიშ­რო­ე­ბა, რომ მათი გე­მოვ­ნუ­რი თვი­სე­ბე­ბი გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი იყოს და მომ­ხმა­რე­ბელ­მა იმ ლუ­დის გემო ვერ შე­იგ­რძნოს, რომ­ლის ეტი­კე­ტი­ან ლუდ­საც მი­ირ­თმევს.

ამ­დე­ნად, ნამ­დვი­ლი ლუ­დის მოყ­ვა­რუ­ლე­ბი­სა­გან პრე­მი­უმ ხა­რის­ხის იმ­პორ­ტი­რე­ბულ ლუ­დებ­ზე მო­თხოვ­ნა ბევ­რად მა­ღა­ლია, ვიდ­რე სა­ქარ­თვე­ლო­ში წარ­მო­ე­ბულ­ზე. „გროლ­შის“ ხარ­შვის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ტრა­დი­ცია, რო­მე­ლიც უნი­კა­ლუ­რია ორი გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი ტი­პის სვი­ის გა­მო­ყე­ნე­ბით, შე­უც­ვლე­ლი გე­მო­სა და არო­მა­ტის გა­რან­ტი­აა. რაც მთა­ვა­რია, „გროლ­ში“ მხო­ლოდ სუფ­თა წყლით, ბუ­ნებ­რი­ვი ინ­გრე­დი­ენ­ტე­ბით, ხე­ლოვ­ნუ­რი და­ნა­მა­ტე­ბის გა­რე­შე მზად­დე­ბა; ლუ­დის მი­ღე­ბის პრო­ცე­სი ეკო­ლო­გი­უ­რი სტან­დარ­ტე­ბის მაქ­სი­მა­ლუ­რი დაც­ვით მიმ­დი­ნა­რე­ობს. პრო­ცე­სის­გან მი­ღე­ბუ­ლი ნარ­ჩე­ნე­ბის 99.8% გა­და­მუ­შავ­დე­ბა. ასე­ვე, აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია ლუ­დის ბოთ­ლის ორი­გი­ნა­ლუ­რი და გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი დი­ზა­ი­ნი, რო­მელ­საც გახ­სნი­სას სპე­ცი­ფი­კუ­რი ხმა აქვს, რაც ასე ძა­ლი­ან უყ­ვართ „გროლ­შის“ მომ­ხმა­რებ­ლებს.