"იციან რა პირობებში ცხოვრობენ? რომ თვეში 300 ევროს იხდიან საწოლში?" - რას წერს გერმანელი არქიტექტორი გერმანიაში მიგრანტების სამუშაო პირობებზე

სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ებს შე­საძ­ლებ­ლო­ბა ეძ­ლე­ვათ გერ­მა­ნი­ა­ში სა­მუ­შაო ვი­ზით სე­ზო­ნურ სა­მუ­შა­ო­ებ­ზე და­საქმდნენ. რე­გის­ტრა­ცია 15 თე­ბერ­ვლი­დან და­ი­წყო და შე­სა­ბა­მი­სი სა­რე­გის­ტრა­ციო ფორ­მა პირ­ველ 24 სა­ათ­ში 53 000-ზე მეტ­მა ადა­მი­ან­მა შე­ავ­სო, რა­მაც სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში არა­ერ­თგვა­რო­ვა­ნი რე­აქ­ცია გა­მო­იწ­ვია.

ცნო­ბის­თვის, სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის გერ­მა­ნი­ა­ში დრო­ე­ბით ლე­გა­ლუ­რი და­საქ­მე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლია სე­ზო­ნურ სა­მუ­შა­ო­ებ­ზე სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბის სექ­ტორ­ში, რაც სხვა­დას­ხვა სე­ზო­ნუ­რი მო­სავ­ლის აღე­ბას გუ­ლის­ხმობს. გერ­მა­ნი­ის შრო­მის ბა­ზარ­ზე, სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ებს დრო­ე­ბი­თი ლე­გა­ლუ­რი და­საქ­მე­ბა 1-დან 3 თვემ­დე ვა­დით შე­ეძ­ლე­ბათ. სე­ზო­ნუ­რი სა­მუ­შა­ო­ე­ბი აპ­რი­ლი­დან და­ი­წყე­ბა.

სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ვრცელ­დე­ბა პოს­ტი, სა­დაც გერ­მა­ნი­ა­ში ჩა­სუ­ლი მიგ­რან­ტე­ბის სა­მუ­შაო პი­რო­ბებ­ზეა ინ­ფორ­მა­ცია მო­ცე­მუ­ლი. პოს­ტის ავ­ტო­რი, სა­ქარ­თვე­ლო­ში მცხოვ­რე­ბი გერ­მა­ნე­ლი არ­ქი­ტექ­ტო­რი იორგ შულ­ცე აქ­ვეყ­ნებს ფო­ტოს, რო­მელ­ზეც ის ოთა­ხი ჩანს, სა­დაც და­საქ­მე­ბუ­ლებს უწევთ ცხოვ­რე­ბა.

germania2-51043-1614000031.jpg

"მხო­ლოდ 24 სა­ათ­ში 53 000-ზე მეტი ქარ­თვე­ლი და­რე­გის­ტრირ­და გერ­მა­ნი­ის მინ­დვ­რებ­ში სა­მუ­შა­ოდ. მათ იცი­ან რა პი­რო­ბებ­ში ცხოვ­რო­ბენ ეს ადა­მი­ა­ნე­ბი? იცი­ან, რომ თვე­ში 300 ევ­როს იხ­დი­ან, თან ოთახ­ში კი არა, მხო­ლოდ სა­წოლ­ში. ეს თან­ხა კი იჭ­რე­ბა ხელ­ფა­სი­დან და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ. პო­ლო­ნე­ლი ბი­ჭე­ბი იქ აღარ ჩა­დი­ან, რად­გა­ნაც მათ იცი­ან რე­ა­ლუ­რი პი­რო­ბე­ბის შე­სა­ხებ“, - ნათ­ქვა­მია პოს­ტში. განაგრძეთ წაკითხვა