"რუსთავი 2" და "პრაიმ თაიმი" ერთ ჰოლდინგად ერთიანდებიან - რას აცხადებენ კომპანიების ხელმძღვანელები

ტე­ლე­კომ­პა­ნია "რუს­თა­ვი 2" და "პრა­იმ თა­ი­მი" ერთ ჰოლ­დინ­გად ერ­თი­ან­დე­ბი­ან. "რუს­თა­ვი 2" -ის დი­რექ­ტორ­მა პა­ა­ტა სა­ლი­ამ ambebi.ge -სთან ამ პრო­ცე­სის მი­ზე­ზებ­სა და მიზ­ნებ­ზე ისა­უბ­რა. მისი თქმით, ტე­ლე­კომ­პა­ნი­ამ გა­სულ წლებ­ში რთუ­ლი პე­რი­ო­დი გა­მო­ი­ა­რა, რის გა­მოც კომ­პა­ნი­ის რე­სურ­სე­ბის ოპ­ტი­მი­ზა­ცი­ი­სა და უფრო ეფექ­ტი­ა­ნი ფუნ­ქცი­ო­ნი­რე­ბის­თვის ჰოლ­დინ­გის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბა გახ­და სა­ჭი­რო.

სა­ლი­ას თქმით, "რუს­თა­ვი 2"- ში მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ცვლი­ლე­ბე­ბი იგეგ­მე­ბა - არხს ცნო­ბი­ლი სა­ხე­ე­ბი უბ­რუნ­დე­ბი­ან და სა­მა­უ­წყებ­ლო ბა­დეს ახა­ლი გა­და­ცე­მე­ბი და­ე­მა­ტე­ბა.

"იმ სირ­თუ­ლე­ე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, რაც 2020 წელს გა­მო­ვი­ა­რეთ, "რუს­თა­ვი- 2" -ს სჭირ­დე­ბო­და ეს პრო­ცე­სი. 2021 წლის­თვის გვაქვს ამ­ბი­ცია, რომ "რუს­თა­ვი 2" იყოს ყვე­ლა­ზე რე­ი­ტინ­გუ­ლი მა­უ­წყე­ბე­ლი მე­დი­ა­ბა­ზარ­ზე. ამ ეტაპ­ზე ორი­ვე მე­დი­ა­სა­შუ­ა­ლე­ბა საქ­მი­ა­ნო­ბას ძვე­ლე­ბუ­რად გა­ნაგ­რძობს, თუმ­ცა გარ­კვე­უ­ლი პრო­ცე­სე­ბი გა­ერ­თი­ან­დე­ბა, მათ შო­რის მე­ნე­ჯმენ­ტის ნა­წი­ლიც. სწო­რედ ეს მოგ­ვცემს პრო­ცე­სე­ბის უფრო ეფექ­ტი­ა­ნად წარ­მარ­თვის სა­შუ­ა­ლე­ბას.

ამ რე­ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის მი­ზა­ნი რე­სურ­სე­ბის ოპ­ტი­მი­ზა­ცია და არ­ხის რე­ი­ტინ­გის გაზ­რდაა. უკვე და­ვი­წყეთ გარ­კვე­ულ ცვლი­ლე­ბებ­ზე მუ­შა­ო­ბა. "რუს­თა­ვი 2" კვლავ გახ­და სა­ინ­ტე­რე­სო ძა­ლი­ან ბევ­რი ადა­მი­ა­ნის­თვის - არხზე დაბ­რუნ­დე­ბი­ან: გი­ორ­გი ხა­ბუ­რძა­ნია და დემ­ნა ჯა­ფა­რი­ძე. ასე­ვე და­ვიბ­რუ­ნეთ ვა­შინგტო­ნის ბი­უ­რო და და­ვით ნი­კუ­რა­ძე ისევ ჩვენ­თვის მუ­შა­ობს. გვაქვს დიდი და ამ­ბი­ცი­უ­რი გეგ­მე­ბი, რომ არხზე შე­იქ­მნას არა­ერ­თი სა­ინ­ტე­რე­სო და მა­ღალ­რე­ი­ტინ­გუ­ლი გა­და­ცე­მა. ამა­ზე მუ­შა­ო­ბა და­წყე­ბუ­ლია. უახ­ლო­ეს მო­მა­ვალ­ში სა­ტე­ლე­ვი­ზიო ბადე შე­ივ­სე­ბა და შე­მოდ­გო­მი­დან სრულ­ფა­სო­ვა­ნი ბადე გვექ­ნე­ბა - სე­რი­ა­ლი­დან და­წყე­ბუ­ლი მე­გაპ­რო­ექ­ტე­ბით დას­რუ­ლე­ბუ­ლი, ყვე­ლა­ნა­ი­რი მა­ყუ­რებ­ლის ინ­ტე­რესს და­ვაკ­მა­ყო­ფი­ლებთ. რაც შე­ე­ხე­ბა "პრა­იმ თა­იმს", ის გა­ნაგ­რძობს მუ­შა­ო­ბას, რო­გორც აქამ­დე მუ­შა­ობ­და, ჯერ­ჯე­რო­ბით ამ ნა­წილ­ში ცვლი­ლე­ბე­ბი არ არის", - გა­ნუ­ცხა­და ambebi.ge -ს პა­ა­ტა სა­ლი­ამ.

გავ­რცელ­და ინ­ფორ­მა­ცია, რომ იგეგ­მე­ბა "პრა­იმ თა­ი­მის" რუს­თა­ვი 2"-ის ოფის­ში გა­დას­ვლა, თუმ­ცა ეს არ და­ა­დას­ტუ­რა "პრა­იმ თა­ი­მის" დამ­ფუძ­ნე­ბელ­მა თა­მარ ფხა­კა­ძემ. მისი თქმით, ისი­ნი ამ ეტაპ­ზე ცვლი­ლე­ბე­ბის გა­რე­შე გა­ნაგ­რძო­ბენ მუ­შა­ო­ბას. რო­გორც ფხა­კა­ძემ გვი­თხრა, ორი­ვე მე­დი­ა­სა­შუ­ა­ლე­ბა მუ­შა­ო­ბას სა­კუ­თა­რი ოფი­სე­ბი­დან გა­ნაგ­რძობს.

ამ ცოტა ხნის წინ ცნო­ბი­ლი გახ­და, რომ პან­დე­მი­ის გამო გა­მოწ­ვე­უ­ლი ეკო­ნო­მი­კუ­რი სირ­თუ­ლი­სა და არ­ხის რე­ი­ტინ­გის შემ­ცი­რე­ბის გამო "რუს­თა­ვი 2"-ში სტრუქ­ტუ­რუ­ლი რე­ორ­გა­ნი­ზა­ცია გა­მო­ცხად­და. ერთ-ერთი ვერ­სი­ით, შე­საძ­ლე­ბე­ლი იყო კომ­პა­ნია გა­კოტ­რე­ბუ­ლა­დაც გა­მო­ცხა­დე­ბუ­ლი­ყო.

ცნობისათვის, სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ის 60%-ს ქიბარ ხალვაში ფლობს, 40%-ს - შპს პანორამა. თავის მხრივ, „პანორამას“ 100-იანი წილის მფლობელიც ქიბარ ხალვაშია.

რაც შეეხება „პრაიმ თაიმსს“, მის 50-50%-იან წილს გიორგი ქუთათელაძე და თამარ ფხაკაძე ფლობენ.