პირველად საქართველოში ფერმერებს დაზიანებული მოსავლის საწყისი ინვესტიციის უკან დაბრუნების შანსი ეძლევათ

ხში­რად, მო­სავ­ლის აღე­ბამ­დე, მე­დი­ით ვრცელ­დე­ბა ხოლ­მე და­სე­ტყვი­ლი ვე­ნა­ხის ან სხვა სტი­ქი­უ­რი მოვ­ლე­ნის­გან გა­ნად­გუ­რე­ბუ­ლი ნარ­გა­ვე­ბის კად­რე­ბი, რო­მე­ლიც უდი­დე­სი ზა­რა­ლია თავ­და­პირ­ვე­ლად ფერ­მე­რის­თვის, ხოლო შემ­დეგ ქვეყ­ნის ეკო­ნო­მი­კის­თვის.

ფერ­მე­რებს მო­სავ­ლის მო­საყ­ვა­ნად დიდი ხარ­ჯე­ბის გა­ღე­ბა უწევთ, და­წყე­ბუ­ლი ტექ­ნი­კი­დან, დას­რუ­ლე­ბუ­ლი შე­წამ­ვლის ხარ­ჯე­ბით. ის შე­მო­სა­ვა­ლი კი, რაც თა­ვი­ან­თი ნა­მუ­შევ­რი­დან უნდა მი­ი­ღონ, სამ­წუ­ხა­როდ, წყალ­ში ეყ­რე­ბათ.

სტი­ქი­უ­რი მოვ­ლე­ნე­ბის­გან თა­ვის არი­დე­ბა რთუ­ლია, თუმ­ცა შე­საძ­ლე­ბე­ლია, მათ­გან მი­ღე­ბუ­ლი ზა­რა­ლის შემ­ცი­რე­ბა.

კომ­პა­ნია "კარტლი­სი" სა­ქარ­თვე­ლოს სხვა­დას­ხვა კუ­თხე­ში ფერ­მე­რებ­თან უკვე 25 წე­ლია, აქ­ტი­უ­რად თა­ნამ­შრომ­ლობს და მათ სხვა­დას­ხვა ნედ­ლე­უ­ლი­თა და ტექ­ნი­კუ­რი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბით ამა­რა­გებს, სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბის დარ­გე­ბის შე­სა­ხებ დე­ტა­ლურ და პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლურ ინ­ფორ­მა­ცი­ას აწ­ვდის. დაგ­რო­ვილ­მა გა­მოც­დი­ლე­ბამ კომ­პა­ნი­ას სა­შუ­ა­ლე­ბა მის­ცა, თა­ვი­სი მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის­თვის სრუ­ლი­ად გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი და შე­იძ­ლე­ბა ით­ქვას, უპ­რე­ცე­დენ­ტო პრო­ექ­ტი შე­ე­თა­ვა­ზე­ბი­ნა:

თუ კარტლი­სის მომ­ხმა­რე­ბელ ფერ­მერს მო­სა­ვა­ლი უა­მინ­დო­ბის გამო და­უ­ზი­ან­დე­ბა, კომ­პა­ნია და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი ფარ­თო­ბის­თვის შე­ძე­ნი­ლი პრო­დუქ­ცი­ის თან­ხას უკან და­უბ­რუ­ნებს.

"კარტლის აგ­რო­სის­ტე­მე­ბი" პირ­ვე­ლია, ვინც ფერ­მე­რებს ამ­გვა­რი პროგ­რა­მა შეს­თა­ვა­ზა და ამით სა­შუ­ა­ლე­ბა მის­ცა, მო­სა­ვალ­ში ჩა­დე­ბუ­ლი ინ­ვეს­ტი­ცია სრუ­ლად არ და­ე­კარ­გოთ და ამავდრო­უ­ლად, მშვი­დად იქ­ნე­ბა იმით, რომ მო­სავ­ლის და­ზი­ა­ნე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში სა­წყი­სი კა­პი­ტა­ლის ნა­წილს აუ­ცი­ლებ­ლად შე­ი­ნარ­ჩუ­ნებს.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ "კარტლის აგ­რო­სის­ტე­მე­ბი" ფერ­მე­რებს მუდ­მი­ვად უწევს სრუ­ლი­ად უფა­სო სა­ინ­ფორ­მა­ციო დახ­მა­რე­ბას", რო­მელ­მაც 2017 წელს აკა­დე­მი­ის სახე მი­ი­ღო. "კარტლი­სის აკა­დე­მი­ამ" ჩვე­ნი ქვეყ­ნის მას­შტა­ბით უკვე 4500-ზე მეტი ფერ­მე­რი გა­და­ამ­ზა­და და სა­შუ­ა­ლე­ბა მის­ცა, წარ­მა­ტე­ბუ­ლი ევ­რო­პე­ლი და ად­გი­ლობ­რი­ვი სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბის გა­მოც­დი­ლე­ბა გა­ე­ზი­ა­რე­ბი­ნათ.

პრო­ექ­ტი მე­ხუ­თე წე­ლია წარ­მა­ტე­ბით გრძელ­დე­ბა და აკა­დე­მია ფერ­მე­რებს სა­შუ­ა­ლე­ბას აძ­ლევს, მეტი შე­ის­წავ­ლონ თა­ნა­მედ­რო­ვე ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის შე­სა­ხებ, რო­მე­ლიც დღეს, ფერ­მე­რულ მე­ურ­ნე­ო­ბებ­ში გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა.

"კარტლის აგ­რო­სის­ტე­მებ­ში" აცხა­დე­ბენ, რომ მათ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ინ­ფორ­მი­რე­ბუ­ლი ფერ­მე­რი, ევ­რო­პის ბევ­რი წამ­ყვა­ნი ქვეყ­ნის მსგავ­სად, რაც მცი­რე ფერ­მე­რუ­ლი მე­ურ­ნე­ო­ბას მსხვილ ბიზ­ნე­სად გა­დაქ­ცე­ვას უწყობს ხელს.

(R)