„ნიკორა“ კვების ტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის სტიპენდიის გაცემას აგრძელებს

ხორცპროდუქტების მწარმოებელი უმსხვილესი ქართული კომპანია „ნიკორა“ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის კვების ტექნოლოგიების სტუდენტებისთვის სტიპენდიის გაცემას აგრძელებს.

მესამე წელია, წარმატებული სტუდენტები ყოველთვიურ სტიპენდიას იღებენ. სტიპენდიანტების გამოვლენა სემესტრულად ხდება გასული სემესტრის აკადემიური მოსწრების მიხედვით.

მიმ­დი­ნა­რე სე­მესტრშიც კვე­ბის პრო­დუქ­ტე­ბის ტექ­ნო­ლო­გე­ბის ფა­კულ­ტე­ტის ორი მე­სა­მე­კურ­სე­ლი და ორი მე­ო­თხე­კურ­სე­ლი „ნი­კო­რას“ სტი­პენ­დი­ან­ტე­ბი გახ­დნენ. აღსანიშნავია ისიც, რომ მიმდინარე სემესტრის ოთხივე სტიპენდიანტი გასულ სემესტრშიც იღებდნენ სტიპენდიას. „ნიკორას“ ერთ-ერთი პირ­ვე­ლი სტი­პენ­დი­ან­ტი მა­რი­ამ გო­გე­ლი­ძე კი უკვე სა­წარ­მოს თა­ნამ­შრო­მე­ლიც გახ­და.

და­ვით ივა­ნი­ა­ძე ყო­ველ­თვი­ურ სტი­პენ­დი­ას უკვე მე­ო­რე წე­ლია იღებს. რო­გორც ის აღ­ნიშ­ნავს, სტიპენ­დია მის­თვის მო­ტი­ვა­ტო­რი აღ­მოჩ­ნდა, რომ სწავ­ლა მა­ღალ დო­ნე­ზე გა­ეგ­რძე­ლე­ბი­ნა.

„სტი­პენ­დი­ამ, პირ­ველ რიგ­ში, დიდი მო­ტი­ვა­ცია მომ­ცა, რომ კარ­გად მეს­წავ­ლა. სტუ­დენ­ტებს შო­რის კონ­კუ­რენ­ცი­აც გა­ი­ზარ­და. ძა­ლი­ან კარ­გია, რომ სტი­პენ­დია ყო­ველ­სე­მესტრუ­ლია და ეს მო­დუ­ნე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბას არ გვაძ­ლევს. გარ­და იმი­სა, რომ ეს ფი­ნან­სუ­რი ჯილ­დოა, ძა­ლი­ან პო­ზი­ტი­უ­რი გრძნო­ბაა, სტი­პენ­დი­ან­ტის სა­ხე­ლი რომ გაქვს. ჩვენ­თვის, სტუ­დენ­ტე­ბის­თვის მე­ტად მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია კერ­ძო სექ­ტო­რის მხრი­დან ასე­თი და­ფა­სე­ბა და მი­ხა­რია, რომ „ნი­კო­რა“ სა­მო­მავ­ლოდ ჩვენ­თან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის­თვი­საც ღიაა,“ - გან­მარ­ტავს და­ვით ივა­ნი­ა­ძე.

nikoraa-1620977577.jpg

და­ვი­თის კურ­სე­ლია გი­ორ­გი კუ­კა­ვა, რო­მე­ლიც ასე­ვე მე­ო­რე წე­ლია, სტი­პენ­დი­ას იღებს. „კვე­ბის ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი გან­სა­კუთ­რე­ბით სა­სი­ა­მოვ­ნო და სა­ინ­ტე­რე­სო საქ­მი­ა­ნო­ბაა. ამ პრო­ცეს­ში დიდი როლი ლა­ბო­რა­ტო­რი­ებ­სა და პრაქ­ტი­კულ საქ­მი­ა­ნო­ბას უკა­ვია. სა­მო­მავ­ლოდ მინ­და, ხორ­ცის ან პუ­რის მი­მარ­თუ­ლე­ბით გა­ვაგ­რძე­ლო მუ­შა­ო­ბა. ამ ეტაპ­ზე კი მო­ტი­ვა­ცი­ის ამაღ­ლე­ბა­ში ძა­ლი­ან მეხ­მა­რე­ბა სტი­პენ­დია. უდი­დე­სი სტი­მუ­ლია, რომ სწავ­ლა გი­ფას­დე­ბა და სა­მო­მავ­ლო­დაც ასე გაგ­რძე­ლე­ბის მეტი მო­ტი­ვა­ცია მაქვს,“ - აღ­ნიშ­ნავს გი­ორ­გი კუ­კა­ვა.

მესამეკურსელი გი­ორ­გი რთვე­ლი­აშ­ვი­ლისა და ნიკა გო­მე­ლა­უ­რისთვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა სტიპენდია, რომელიც პირველად გასულ სემესტრში მიიღეს და ეს დიდი მოტივატორი გახდა, რომ სწავლა მაღალ დონეზე გაეგრძელებინათ.

„კონ­კუ­რენ­ცია საკ­მა­ოდ მძაფ­რი იყო. რო­დე­საც გა­ვი­გე, რომ მე გავ­ხდი სტი­პენ­დი­ან­ტი, ძა­ლი­ან გა­მი­ხარ­და. ეს მო­მა­ვალ­შიც დიდი მო­ტი­ვა­ცია იქ­ნე­ბა ჩემ­თვის, რომ უკე­თე­სად ვის­წავ­ლო და უკე­თე­სად ვა­კე­თო ჩემი საქ­მე. სტუ­დენ­ტე­ბის­თვის ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია იმის გაც­ნო­ბი­ე­რე­ბა, რომ ჩვე­ნი სწავ­ლა ფას­დე­ბა არა მხო­ლოდ უნი­ვერ­სი­ტე­ტის, არა­მედ კერ­ძო სექ­ტო­რის მხრი­და­ნაც. მი­ხა­რია, რომ ასე­თი პა­სუ­ხის­მგებ­ლი­ა­ნი კომ­პა­ნი­ე­ბი არ­სე­ბო­ბენ ბა­ზარ­ზე. ისი­ნი ზრუ­ნა­ვენ ახალ­გაზ­რდა თა­ო­ბა­ზე და ამით ზრუ­ნა­ვენ იმა­ზეც, რომ მო­მა­ვალ­ში მა­ღალკ­ვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი თა­ნამ­შრომ­ლე­ბი ეყო­ლე­ბათ. კუ­ლი­ნა­რი­ულ სკო­ლა­შიც ვფიქ­რობ სწავ­ლას და შე­იძ­ლე­ბა სტი­პენ­დია ამა­შიც გა­მო­ვი­ყე­ნო,“ – აღნიშნავს გი­ორ­გი რთვე­ლი­აშ­ვი­ლი.

„სამ­წუ­ხა­როდ, დღეს კვე­ბის ტექ­ნო­ლო­გი­ის კურსდამ­თავ­რე­ბუ­ლებს დიდ ყუ­რა­დღე­ბას არ აქ­ცევს კერ­ძო სექ­ტო­რი და ხშირ შემ­თხვე­ვა­ში უცხო­ე­თი­დან ჩა­მოყ­ვა­ნილ ტექ­ნო­ლო­გებს ანი­ჭე­ბენ უპი­რა­ტე­სო­ბას. აღ­ნიშ­ნუ­ლის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ჩვენ­თვის ის, რა­საც „ნი­კო­რა“ აკე­თებს. სა­სი­ა­მოვ­ნოა იმის გაც­ნო­ბი­ე­რე­ბა, რომ არი­ან კომ­პა­ნი­ე­ბი, რომ­ლე­ბიც ზრუ­ნა­ვენ სტუ­დენ­ტებ­ზე და შე­სა­ბა­მი­სად, სა­კუ­თარ მო­მა­ვალ­ზე. ჩვე­ნი პო­ტენ­ცი­უ­რი დამ­საქ­მებ­ლე­ბი ხომ სწო­რედ ეს კომ­პა­ნი­ე­ბი არი­ან. სტი­პენ­დია სტუ­დენ­ტე­ბის­თვის მეტი მო­ტი­ვა­ცი­ის მომ­ცე­მია, რომ უკე­თე­სად ის­წავ­ლონ და უფრო მა­ღალკ­ვა­ლი­ფი­ციურ კად­რე­ბად ჩა­მო­ყა­ლიბ­დნენ,“ – ამბობს ნიკა გო­მე­ლა­უ­რი.

„ნიკორა“ წარმატებული სტუდენტების ფინანსურ მოტივირებას მომავალ წელსაც გააგრძელებს.