კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის ფაქტი დაადასტურა

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ შპს „ალგორითმის“ საჩივრის საფუძველზე წარმოებული მოკვლევა დაასრულა. საკითხი ეხებოდა, მსგავსი დასახელების კომპანიის - შპს „ალგორითმის“ მხრიდან არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის ფაქტს.

კონკურენციის სააგენტოს ცნობით, სააგენტოში წარდგენილი საჩივრის საფუძველზე, მომჩივანი კომპანია „ალგორითმი“ სადავოდ ხდიდა მოპასუხე კომპანია „ალგორითმის“ მხრიდან მისი სახელითა და რეპუტაციით სარგებლობის, დომენ მისამართის მისაკუთრების, ლოგოების მსგავსების საკითხებს.

“მოკვლევის შედეგად სააგენტომ დადგინდა - “კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-11(3) მუხლის დარღვევის ფაქტი. კერძოდ, კომუნიკაციის საშუალებით საქონლის შესახებ ისეთი ინფორმაციის გადაცემა, პროდუქციის იმგვარი ფორმით პრეზენტირება/რეკლამირება, რაც შეცდომაში შემყვანია და მომხმარებელს არასწორ წარმოდგენას უქმნის. ასევე, მიღებული და დამუშავებული ინფორმაციის თანახმად, დადგინდა რომ მოპასუხე კომპანია „ალგორითმის“ მხრიდან ადგილი არ ჰქონია დომენის რეგისტრაციისას რაიმე სამართალდარღვევას, ლოგოების აღრევას.

შესაბამისად, სააგენტოს გადაწყვეტილების საფუძველზე, მოპასუხე ეკონომიკურ აგენტს დაევალა - კომპანიის სარეკლამო პოლიტიკა აწარმოოს იმგვარად, რომ მისი და მომჩივანი კომპანიის აღრევის, მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანის რისკი თავიდან იქნას აცილებული.

საჯარიმო სანქციის მექანიზმის გამოყენება არ მოხდა, გამომდინარე იქიდან, რომ დარღვევის ფაქტი 2020 წლის ნოემბრამდე პერიოდში იყო დაფიქსირებული, როდესაც კონკურენციის შესახებ განახლებული კანონმდებლობა ჯერ კიდევ არ იყო ძალაში შესული. განმორებითი დარღვევის შემთხვევაში გამოყენებული იქნება შესაბამისი სანქცია, რომელიც გულისხმობს ჯარიმას ბრუნვის 1%-მდე ოდენობით.

2021 წელს კონკურენციის სააგენტომ 3 მოკვლევა დაასრულა. ამ დროისათვის, შესწავლის პროცესშია - 2 საქმე და 3 საჩივართან მიმართებით სააგენტო დასაშვებადობის საკითხს განიხილავს. მიმდინარე რეჟიმშია 2 ბაზრის - საავტომობილო საწვავის და ფარმაციის მონიტორინგი, საპორტო გადაზიდვების ბაზრის მონიტორინგი უწყებამ მიმდინარე წელს დაასრულა. ასევე, განხილვის პროცესშია კონცენტრაციის შესახებ ერთი განაცხადი,“- ნათქვამია განცხადებაში.

თაია არდოტელი