ბიზნესის განვითარების საკონსულტაციო მომსახურების დახმარების კომპონენტით პროექტის, "ქართული ბიზნესი ახლოს ევროპასთან" -  48 კომპანიამ ისარგებლა

ეკო­ნო­მი­კუ­რი პო­ლი­ტი­კის კვლე­ვის ცენ­ტრის (EPRC) პრო­ექ­ტი, ქარ­თუ­ლი ბიზ­ნე­სი ახ­ლოს ევ­რო­პას­თან „GEclose2EU’’-ს ფარ­გლებ­ში, ბიზ­ნე­სის გან­ვი­თა­რე­ბის სა­კონ­სულ­ტა­ციო მომ­სა­ხუ­რე­ბის დახ­მა­რე­ბის კომ­პო­ნენ­ტი დას­რულ­და. პრო­ექ­ტმა 2020 წლის დე­კემ­ბრი­დან და­ი­წყო პრო­ექ­ტით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი კი­დევ ერთი აქ­ტი­ვო­ბა, რო­მე­ლიც პრო­ექ­ტის ბე­ნე­ფი­ცი­ა­რი კომ­პა­ნი­ე­ბის­თვის ბიზ­ნე­სის გან­ვი­თა­რე­ბის ხელ­შე­წყო­ბის მიზ­ნით მენ­ტო­რინ­გის, რჩე­ვე­ბი­სა და სა­კონ­სულ­ტა­ციო მომ­სა­ხუ­რე­ბის გა­წე­ვას ით­ვა­ლის­წი­ნებ­და. აღ­ნი­შულ კომ­პო­ნენ­ტში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა მი­ი­ღო პრო­ექ­ტის, „ქარ­თუ­ლი ბიზ­ნე­სი ახ­ლოს ევ­რო­პას­თან“ 48 ბე­ნე­ფი­ცი­არ­მა კომ­პა­ნი­ამ შემ­დე­გი სფე­რო­ე­ბი­დან: არ­ქი­ტექ­ტუ­რა და ინ­ტე­რი­ე­რის დი­ზა­ი­ნი, სა­ინ­ფორ­მა­ციო ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი; ბიზ­ნეს კონ­სალ­ტინ­გი, სა­ბავ­შვო ტან­საც­მე­ლის და სა­თა­მა­შო­ე­ბის წარ­მო­ე­ბა. მათ­თან მივ­ლე­ნილ­ნი იყ­ვნენ ად­გი­ლობ­რი­ვი და სა­ერ­თა­შო­რი­სო კონ­სულ­ტან­ტი ( კონ­სულ­ტან­ტთა ჯგუ­ფი), რომ­ლებ­მაც კომ­პა­ნი­ის გუნდთან მჭიდ­რო თა­ნამ­შრომ­ლო­ბით, გა­ი­ა­რეს შემ­დე­გი ეტა­პე­ბი:

  • კომ­პა­ნი­ის სა­ჭი­რო­ე­ბე­ბის, გა­მოწ­ვე­ვე­ბის და შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის შეს­წავ­ლა;
  • სპე­ცი­ფი­უ­რი კვლე­ვა და კონ­სულ­ტა­ცი­ე­ბი;
  • პრაქ­ტი­კუ­ლი რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბის შე­მუ­შა­ვე­ბა და წარ­დგე­ნა.

აღ­ნიშ­ნუ­ლი კომ­პო­ნენ­ტის შე­დე­გად, კომ­პა­ნი­ებ­მა გა­მო­ავ­ლი­ნეს ახა­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი, რომ­ლე­ბიც ხელს შე­უ­წყობს მათი საქ­მი­ა­ნო­ბის ად­გი­ლობ­რივ და სა­ერ­თა­შო­რი­სო ბაზ­რებ­ზე გა­ფარ­თო­ე­ბას და კონ­კუ­რენ­ტუ­ნა­რი­ა­ნო­ბის ზრდას.

პრო­ექტს „ქარ­თუ­ლი ბიზ­ნე­სი ახ­ლოს ევ­რო­პას­თან" (GEclose2EU), 2018 წლი­დან და­ი­წყო. პრო­ექტს ახორ­ცი­ე­ლებს „ეკო­ნო­მი­კუ­რი პო­ლი­ტი­კის კვლე­ვის ცენ­ტრი (EPRC) სა­ა­გენ­ტო „აწარ­მოე სა­ქარ­თვე­ლოს­თან“ თა­ნამ­შრომ­ლო­ბით და შვე­დე­თის მთავ­რო­ბის მხარ­და­ჭე­რით. პრო­ექ­ტის მი­ზა­ნია მცი­რე და სა­შუ­ა­ლო ბიზ­ნე­სის მხარ­და­ჭე­რა, მათი ცნო­ბა­დო­ბის გაზ­რდა ად­გი­ლობ­რივ და ევ­რო­პის ბა­ზარ­ზე და ინ­ტერ­ნა­ცი­ო­ნა­ლი­ზა­ცი­ის ახა­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის შექ­მნა.