,,აიცერი და მოიგე’’ - StopCovid ლატარია

"აი­ცე­რი და მო­ი­გე’’ - StopCovid ლა­ტა­რია ვაქ­ცი­ნა­ცი­ის პრო­ცე­სის სტი­მუ­ლი­რე­ბის­თვის 13 სექ­ტემ­ბრი­დან გა­ი­მარ­თე­ბა.

სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბის ინი­ცი­ა­ტი­ვით ვაქ­ცი­ნა­ცი­ის პრო­ცე­სის წა­ხა­ლი­სე­ბის მიზ­ნით მო­სახ­ლე­ო­ბა­ს აც­რას­თან ერ­თად უკვე მო­გე­ბაც შე­უძ­ლია!

ყვე­ლა ადა­მი­ა­ნი, ვინც ერთხელ მა­ინც არის აც­რი­ლი ან აიც­რე­ბა, მი­ი­ღებს ფუ­ლის მო­გე­ბის წარ­მო­უდ­გე­ნელ შე­საძ­ლებ­ლო­ბას!

ყო­ველ­დღე გა­თა­მაშ­დე­ბა 100 და 500 ლარი მო­გე­ბა, ყო­ველკ­ვი­რე­უ­ლად 1000 -დან 10 000 ლა­რამ­დე, ხოლო შე­მა­ჯა­მე­ბელ გა­თა­მა­შე­ბა­ში, რო­მე­ლიც 31დე­კემ­ბერს "სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ­მა­უ­წყებ­ლის’’ ეთერ­ში გა­ი­მარ­თე­ბა, გა­თა­მაშ­დე­ბა 100 000 ლარი. ლა­ტა­რი­ის გა­თა­მა­შე­ბე­ბი გა­ი­მარ­თე­ბა ვებგ­ვერ­დზე www.stopcov.lotto.ge -ზე ყო­ველ­დღე 12 სა­ათ­ზე, ხოლო ყო­ველკ­ვი­რე­უ­ლი - ორ­შა­ბათს, ყო­ველ­დღი­უ­რი ლო­ტოს გა­თა­მა­შე­ბის დას­რუ­ლე­ბის­თა­ნა­ვე.

StopCovid ლა­ტა­რი­ის "აი­ცე­რი და მო­ი­გეს’’ გა­თა­მა­შე­ბის ბი­ლე­თებს აც­რი­ლი ბე­ნე­ფი­ცი­ა­რე­ბი სა­ხელ­მწი­ფოს­გან ვაქ­ცი­ნა­ცი­ის დროს უფა­სოდ მი­ი­ღე­ბენ.

ლა­ტა­რი­ა­ში "აი­ცე­რი და მო­ი­გე’’ მო­ნა­წი­ლე­ობს ყვე­ლა ვაქ­ცი­ნი­რე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნი მთე­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს მას­შტა­ბით, ვაქ­ცი­ნი­რე­ბუ­ლი მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის იდენ­ტი­ფი­ცი­რე­ბა პირ­ვე­ლი აც­რის რე­გის­ტრა­ცი­ი­სას NDCD-ის ბა­ზა­ში მი­ნი­ჭე­ბუ­ლი სა­ი­დენ­ტი­ფი­კა­ციო კო­დის მი­ხედ­ვით­ მოხ­დე­ბა.

პირ­ვე­ლი აც­რის გა­კე­თე­ბის­თა­ნა­ვე ბე­ნე­ფი­ცი­ა­რი მო­ნა­ცემ­თა ბა­ზა­ში ავ­ტო­მა­ტუ­რად მი­ი­ღებს გა­თა­მა­შე­ბის ბი­ლეთს, აც­რი­დან მე­ო­რე დღეს­ვე მი­ღე­ბუ­ლი ბი­ლე­თი ერ­თვე­ბა "აი­ცე­რი და მო­ი­გეს’’ ყო­ველ­დღი­ურ, ყო­ველკ­ვი­რე­ულ და შე­მა­ჯა­მე­ბელ გა­თა­მა­შე­ბა­ში. მომ­ხმა­რე­ბე­ლი, რო­მელ­მაც კო­ვიდ­სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო ვაქ­ცი­ნა­ცია წა­მა­ხა­ლი­სე­ბე­ლი ლა­ტა­რი­ის ამოქ­მე­დე­ბამ­დე, 13 სექ­ტემ­ბრამ­დე ჩა­ი­ტა­რა, მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას მი­ი­ღებს "აი­ცე­რი და მო­ი­გეს’’ ყვე­ლა გა­თა­მა­შე­ბა­ში.

StopCovid ლა­ტა­რი­ის ვაქ­ცი­ნი­რე­ბის დროს მი­ღე­ბუ­ლი ­ბი­ლე­თი ვა­ლი­დუ­რია ყვე­ლა გა­თა­მა­შე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში, მა­ნამ­დე სა­ნამ ბი­ლეთ­ზე არ და­ფიქ­სირ­დე­ბა მო­გე­ბა. მაგ: თუ მო­ქა­ლა­ქის ბი­ლეთ­მა ერთხელ გა­ი­მარ­ჯვა ყო­ველ­დღი­ურ გა­თა­მა­შე­ბა­ში, თქვე­ნი ბი­ლე­თი აღარ მო­ნა­წი­ლოეობს მომ­დევ­ნო ყო­ველ­დღი­ურ გა­თა­მა­შე­ბა­ში, მაგ­რამ მი­ი­ღებს მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას ყო­ველკ­ვი­რე­ულ და შე­მა­ჯა­მე­ბელ გა­თა­მა­შე­ბებ­ში, თუ ბი­ლეთ­მა მო­ი­გო ყო­ველკ­ვი­რე­ულ გა­თა­მა­შე­ბა­ში, ის შემ­დგომ­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას მი­ი­ღებს შე­მა­ჯა­მე­ბელ გა­თა­მა­შე­ბა­ში.

რაც უფრო მალე ჩა­ი­ტა­რებს ადა­მი­ა­ნი ვაქ­ცი­ნა­ცი­ას, მით უფრო ბევრ გა­თა­მა­შე­ბა­ში მი­ი­ღებს მისი ლა­ტა­რი­ის ბი­ლე­თი მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას და მით უფრო გა­იზ­რდე­ბა მისი მო­გე­ბის შან­სი.

StopCovid ლა­ტა­რი­ის "აი­ცე­რი და მო­ი­გეს’’ ლა­ტა­რი­ა­ში მო­გე­ბის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას მომ­ხმა­რე­ბე­ლი მი­ი­ღებს რე­გის­ტრა­ცი­ის დროს მი­თი­თე­ბულ მო­ბი­ლურ ნო­მერ­ზე, მო­გე­ბის იდენ­ტი­ფი­ცი­რე­ბა მოხ­დე­ბა ასე­ვე პირ­ვე­ლი რე­გის­ტრა­ცი­ის დროს NDCD-ის ბა­ზა­ში მი­ნი­ჭე­ბუ­ლი სა­ი­დენ­ტი­ფი­კა­ციო კო­დის მი­ხედ­ვით. გა­თა­მა­შე­ბე­ბის ტრანსლი­რე­ბა და შე­დე­გე­ბის ნახ­ვა შე­საძ­ლე­ბე­ლია სა­იტ­ზე: www.stopcov.lotto.ge-ზე.

18 წლამ­დე აც­რი­ლი პი­რის ლა­ტა­რი­ის ბი­ლე­თი გა­და­ე­ცე­მა მშო­ბელს, მე­ურ­ვეს ან ოჯა­ხის ს­რულ­წლო­ვან წევ­რს.

StopCovid ლა­ტა­რი­ის "აი­ცე­რი და მო­ი­გეს’’ 1000 ლა­რამ­დე მო­გე­ბის გა­ნაღ­დე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლია "სა­ქარ­თვე­ლოს ეროვ­ნუ­ლი ლა­ტა­რი­ის’’ სერ­ვის-ცენ­ტრებ­ში, რომ­ლე­ბიც გან­ლა­გე­ბუ­ლია ყვე­ლა მსხვილ სა­ვაჭ­რო მოლ­ში მთე­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს მას­შტა­ბით, ხოლო 1000 ლარ­ზე მე­ტის მო­გე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში მო­გე­ბულს თან­ხა ჩა­ე­რი­ცხე­ბა მის პი­რად სა­ბან­კო ან­გა­რიშ­ზე.

ლა­ტა­რი­ის "აი­ცე­რი და მო­ი­გეს’’ ჩა­ტა­რე­ბის მი­ზა­ნია ვაქ­ცი­ნა­ცი­ის პრო­ცე­სის ხელ­შე­წყო­ბა, ვაქ­ცი­ნი­რე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბის, ვაქ­ცი­ნა­ცი­ის პრო­ცე­სი­სად­მი ლო­ი­ა­ლუ­რო­ბი­სა და სან­დო­ო­ბის გაზ­რდა.

ვინ არის ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რი - "აი­ცე­რი და მო­ი­გე’’ - "აი­ცე­რი და მო­ი­გე’’ - StopCovid ლა­ტა­რი­ის ინი­ცი­ა­ტო­რი და ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რი გახ­ლავთ სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბა;

რო­გორ ჩა­ვერ­თო გა­თა­მა­შე­ბა­ში - ლა­ტა­რი­ა­ში ჩა­სარ­თვად და 100 000 ლა­რის მო­სა­გე­ბად მომ­ხმა­რე­ბელ­მა უნდა ჩა­ი­ტა­როს კო­ვიდ­სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო ვაქ­ცი­ნა­ცია სა­ქარ­თვე­ლო­ში ხელ­მი­საწ­ვდო­მი ნე­ბის­მი­ე­რი ვაქ­ცი­ნით.

ლა­ტა­რი­ა­ში "აი­ცე­რი და მო­ი­გე’’ მო­ნა­წი­ლე­ობს ყვე­ლა ვაქ­ცი­ნი­რე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნი მთე­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს მას­შტა­ბით, ვაქ­ცი­ნი­რე­ბუ­ლი მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის იდენ­ტი­ფი­ცი­რე­ბა პირ­ვე­ლი აც­რის რე­გის­ტრა­ცი­ი­სას NDCD-ის ბა­ზა­ში მი­ნი­ჭე­ბუ­ლი ჯავ­შნის კო­დის მი­ხედ­ვით მოხ­დე­ბა.

პირ­ვე­ლი აც­რის გა­კე­თე­ბის­თა­ნა­ვე ბე­ნე­ფი­ცი­ა­რი მო­ნა­ცემ­თა ბა­ზა­ში ავ­ტო­მა­ტუ­რად მი­ი­ღებს გა­თა­მა­შე­ბის ბი­ლეთს, აც­რი­დან მე­ო­რე დღეს­ვე მი­ღე­ბუ­ლი ბი­ლე­თი ერ­თვე­ბა "აი­ცე­რი და მო­ი­გეს’’ ყო­ველ­დღი­ურ, ყო­ველკ­ვი­რე­ულ და შე­მა­ჯა­მე­ბელ გა­თა­მა­შე­ბა­ში. მომ­ხმა­რე­ბე­ლი, რო­მელ­მაც კო­ვიდ­სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო ვაქ­ცი­ნა­ცია წა­მა­ხა­ლი­სე­ბე­ლი ლა­ტა­რი­ის ამოქ­მე­დე­ბამ­დე, 13 სექ­ტემ­ბრამ­დე ჩა­ი­ტა­რა, მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას მი­ი­ღებს "აი­ცე­რი და მო­ი­გეს’’ ყვე­ლა გა­თა­მა­შე­ბა­ში. StopCovid ლა­ტა­რი­ის ვაქ­ცი­ნი­რე­ბის დროს მი­ღე­ბუ­ლი ბი­ლე­თი ვა­ლი­დუ­რია ყვე­ლა გა­თა­მა­შე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში, მა­ნამ­დე სა­ნამ ბი­ლეთ­ზე არ და­ფიქ­სირ­დე­ბა მო­გე­ბა. მაგ, თუ მო­ქა­ლა­ქის ბი­ლეთ­მა ერთხელ გა­ი­მარ­ჯვა ყო­ველ­დღი­ურ გა­თა­მა­შე­ბა­ში , თქვე­ნი ბი­ლე­თი აღარ მო­ნა­წი­ლო­ებს მომ­დევ­ნო ყო­ველ­დღი­ურ გა­თა­მა­შე­ბა­ში, მაგ­რამ მი­ი­ღებს მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას ყო­ველკ­ვი­რე­ულ და შე­მა­ჯა­მე­ბელ გა­თა­მა­შე­ბებ­ში, თუ ბი­ლეთ­მა მო­ი­გო ყო­ველკ­ვი­რე­ულ გა­თა­მა­შე­ბა­ში, ის შემ­დგომ­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას მი­ი­ღებს შე­მა­ჯა­მე­ბელ გა­თა­მა­შე­ბა­ში.

• რო­გორ გა­ვი­გო მო­გე­ბის შე­სა­ხებ - StopCovid ლა­ტა­რი­ის "აი­ცე­რი და მო­ი­გეს’’ ლა­ტა­რი­ა­ში მო­გე­ბის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას მომ­ხმა­რე­ბე­ლი მი­ი­ღებს რე­გის­ტრა­ცი­ის დროს მი­თი­თე­ბულ მო­ბი­ლურ ნო­მერ­ზე, მო­გე­ბის იდენ­ტი­ფი­ცი­რე­ბა მოხ­დე­ბა ასე­ვე პირ­ვე­ლი რე­გის­ტრა­ცი­ის დროს NDCD-ის ბა­ზა­ში მი­ნი­ჭე­ბუ­ლი სა­ი­დენ­ტი­ფი­კა­ციო კო­დის მი­ხედ­ვით.

რო­გორ გა­ვა­ნაღ­დო მო­გე­ბა - StopCovid ლა­ტა­რი­ის "აი­ცე­რი და მო­ი­გეს’’ 1000 ლა­რამ­დე მო­გე­ბის გა­ნაღ­დე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლია "სა­ქარ­თვე­ლოს ეროვ­ნუ­ლი ლა­ტა­რი­ის’’ სერ­ვის-ცენ­ტრებ­ში, რომ­ლე­ბიც გან­ლა­გე­ბუ­ლია ყვე­ლა მსხვილ სა­ვაჭ­რო მოლ­ში მთე­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს მას­შტა­ბით, ხოლო 1000 ლარ­ზე მე­ტის მო­გე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში მო­გე­ბულს თან­ხა ჩა­ე­რი­ცხე­ბა მის პი­რად სა­ბან­კო ან­გა­რიშ­ზე.

სად და რო­დის გა­ი­მარ­თე­ბა გა­თა­მა­შე­ბა - ლა­ტა­რი­ის გა­თა­მა­შე­ბე­ბი გა­ი­მარ­თე­ბა ვებგ­ვერ­დზე www.stopcov.lotto.ge -ზე ყო­ველ­დღე 12 სა­ათ­ზე, ხოლო ყო­ველკ­ვი­რე­უ­ლი -ორ­შა­ბათს, ასე­ვე 12 სა­ათ­ზე, ხოლო შე­მა­ჯა­მე­ბე­ლი გა­თა­მა­შე­ბა 31 დე­კემ­ბერს "სა­ქარ­თვე­ლოს ეროვ­ნუ­ლი მა­უ­წყებ­ლის’’ ეთერ­ში გა­და­ი­ცე­მა.